Brockenhuus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brockenhuus er en dansk adelsslekt som på 1500- og 1600-tallet hadde to linjer i Norge. Det første medlemmet av slekta vi kjenner er Gotschalck Brockenhuus, som er nevnt i 1397. Hovedgrenen ble delt i flere linjer; Brockenhuus von Løwenhielm og Brockenhuus-Schack. Det var også en yngre gren som gjennom Rigborg Brockenhuus og Fredrik Rosenkrantz er stamforeldre til slekta RosenkrantzRosendal baroni.

Den ene av de norske linjene stamma fra Henrik Brockenhuus til Søndergårde (d. 1529). Fra denne stamma linja Brockenhuus von Løwenhielm, som døde ut i 1965. Linja Brockenhuus-Schack eksisterer fremdeles, og ble i 1822 opptatt i den danske grevestand.

Kjente medlemmer av slekta

I denne oversikten prioriteres personer med tilknytning til Norge, men andre kan også bli tatt med for å gi et mer helhetlig bilde. Det lenkes da ikke til artikkel om personen. Enkelte personer som ikke bar navnet Brockenhuus er tatt med, i de tilfeller der de er bindeledd til en yngre gren av slekta. Noen er også tatt med flere ganger i oversikten, der linjene krysser hverandre.

 • Gotschalck Brockenhuus.
  • Johan Brockenhuus (1410–1463). Gift 1. gang med Tove Bild til Ravnholt; gift 2. gang med Birthe Clausdatter Rantzau av Aagaard.
   • Av I: Peder Brockenhuus til Volderslevgård (Odense hrd.) og Lerbæk (Tørrild hrd.), var 1494 riksråd. Gift 1. gang med Ingeborg Stangeberg til Lerbæk; gift 2. gang med Gese Reventlow til Bramstrup (Aasum hrd.) og Damsbo (Sallinge hrd.), dtr. av landsdommer Knud R. til Søbo og Margrethe Jørgensdatter Urne.
    • Av II: Mikkel Brockenhuus til Bramstrup og Damsbo (+ 1555), førte under Peder Skrams sykdom overbefalingen over flåten i Grevefeiden, 1538-45 lensmann på Nyborg. Gift med Karen Lykke (+ 1562), dtr. av Hans L. til Havnø og Rugård og Elne Jensdatter (Munk).
     • Frands Brockenhuus til Bramstrup og Lykkesholm (1518-69 Halmstad), 1562 riksråd og lensmann på Kbh. slott, Krogen og Abrahamstrup, 1567 feltøverste og marsk, såret dødelig 31. okt. for Varberg. Gift 1545 i Middelfart med Anne Tinhuus til Egeskov (hvor mannen oppførte hovedbygningen i 1554) (+ 1565 på Egeskov), dtr. av riksråd Laurids Skinkel (Tinhuus) til Egeskov og Julskov og Hilleborg Pedersdatter Bille.
      • Laurids Brockenhuus til Bramstrup, Egeskov og Nybøllegård (1552 Nyborg slott-1604 Bramstrup), kansellisekr., deltok i 7-årskrigen, 1577 fadder ved Christian IVs dåp, 1601 lensmann på Nyborg og stiftslensmann i Fyn etc. Gift i 1571 på Egeskov med Karen Skram (1544-1625), dtr. av admiral og riksråd Peder S. til Urup og Elsebe Tygesdatter KRABBE av Østergård: se Krabbe (slekter). Hun var først forlovet med Hans Skeel, som falt i den svenske krig, og ble i «1590 tilsagt til at drage paa Koldinghuus i anledning af frøken Elisabeths bryllup» (DAA:1962, 14).
       • Anne Brockenhuus til Bramstrup (1575-1658) gift i 1592 i Nyborg med Henning Walkendorff til Glorup mm. (o. 1560-1626 på Glorup).
       • Rigborg Brockenhuus til Nybøllegård (Salling hd.) (1579 Nyborg slott-1641), ble 1597 forskrevet til dronningens jomfrukammer - og ble forført av Frederik Rosenkrantz, med hvem hun fikk en sønn, og dømt til livsvarig fengsel på Egeskov. Kom fri etter farens død og bodde først hos sin mor og etter hennes død i Odense og på Nybøllegård: se Rosenkrantz (utdypende artikkel).
       • Birgitte Brockenhuus til Urup (1580-1656), som døde i slette omstendigheter, skjønt hun i 1599 i Nyborg var blitt gift med rikskansler og riksråd Jacob Ulfeld til Kogsbølle mm. (1567 Bavelse-1630 Nyborg).
     • Jacob Brockenhuus til Damsbo (1521-77), lensmann div. steder, 1562 admiral. Gift kort før 2. april 1547 med Susanne Bølle til Nakkebølle (+ 1569 på Nakkebølle), enke etter Claus Eriksen Ravensberg til Kindholm (+ 1541) og dtr. av riksråd Eiler Eilersen B. til Nakkebølle og Anne Bildsdatter Bild.
      • Eiler Brockenhuus til Damsbo, Nakkebølle og Hellerup (1548 Nakkeb.-etter 15. okt. 1602 sst.), hos hvem hertug Ulrik oppholdt seg (på Nakkebølle) fra den 21. mai til den 24. etter Ludwig Munks begravelse den 20. mai dette år. Kjent for sine mange kalenderooptegnelser om den danske adel. Gift 1. gang i 1574 i Odense med Berte Friis av Hesselager (1549-82 Odense), dtr. av Henrik F. til Ørbæklunde og Margrethe Bild; gift 2. gang i 1584 på Nakkebølle med Anne Bille (1564 Visborg slott-1640), dtr. av Jens B. til Lyngsgård og Vram og Karen Eilersdatter Rønnow. DAA:1962 «Brockenhuus», s. 14: «- Af 18 børn døde 13 af andet ægteskab som spæde eller dødfødte, hvorfor Christence Kruckow[2] fik skyld for at have forgjort fru Anne Bille.»
       • Av I (éneste barn - av begge ekteskap - som ble gift): Susanne Brockenhuus til Nakkebølle (1575 på Nak.-1606). Gift i 1594 på Nakkebølle med Markvard Bille til Hvidkilde (1568 Visborg slott-1631) (mor: Karen Eilersdatter Rønnow til Hvidkilde), hvis sønn Eiler Bille (1604 Hvidkilde-49 Nakkebølle) arvet Nakkebølle, hvor dennes skriver i 1648 var Peter Brandt (1621-80), som i 1651 ble amtsskriver i Sønderborg og i 1652 amtsforvalter sst., før han i 1673 ble forpakter av Hvidkilde: se Løwencron (Piper), hvor også forpakteren av Nakkebølle i Mette Rosenkrantz’ eiertid, Jochum Ernst Baltzarn (+ 1679 på Nakkebølle), omtales.
        • Karen Bille til Hvidkilde (1598 Hvidkilde-1670 Engelsholm slott) gift i 1628 i Odense med Falk Gøye (Gjøe) (1602-53), som ved svogerens død arvet Nakkebølle gård og gods, som nå atter ble forent med Hvidkilde (for noen få år). Etter Gøyes død solgte enken med sin lavverge Anders Bille gård og gods til Niels Krabbe til Skjellinge: se Krabbe (slekter) av Østergård.
   • Av II: Henrik Brockenhuus til Søndergaarde (d. 1529). Gift med Margrethe Bild, dtr. av Evert B. til Ravnholt og Kirsten Johansdatter Skinkel.
    • Jacob Brockenhuus til Tiselholt (Gudme herred) (+ 1546), 1535-46 forlent med Vejstrupgård, var 1537 landsdommer i Fyn. Gift før 17. jan. 1541 med Dorte Akeleye, enke etter Kjeld Hansen til Tiselholt og datter av borgermester i Odense Mikkel Pedersen Akeleye til Skinnerup og Magdalene Knudsdatter Drage.
    • Eiler Brockenhuus, gift med Kirsten Eriksdatter Gyldenhorn til Elin.
    • Claus Brockenhuus (d. 1566). Gift med Marine (Maren) Eilersdatter Friis av Hesselager (d. 1576).
     • Eiler Clausen Brockenhuus[3]. Gift med Thale Mouridsdatter Emmiksen til Jerstrup.
      • Claus Brockenhuus (1576–1646), godseier. Gift i 1611 på Fritsø med Emerentze Pederdatter Baden (1587 Fritsø-1639) (~ 1° i 1603 med Hans v. Mehlen til Lundsgård [+ 1609]), dtr. av P. Iversen Jernskjegg på Fritsø og Marg. Joachimsdatter Breide.
       • Peder Brockenhuus til Broholm og Nordskov (falt 1676), 1640-44 hoffjunker, fikk 1642 tillatelse til å reise utenlands, 1643 (okt.) immatrikulert i Siena og 1644 (16. febr.) i PADUA (hvor dr. Johannes Wesling - født i Minden i 1598 - døde i 1649 som professor, og hvor denne som berømt anatom allerede i 1635 nevnes den 11. april i et doktordiplom utstedt til Johannes Jürgens [se Irgens (utdypende artikkel)] som dennes «promotor»; og NB: se også artikkel om Hans Mortensen Wesling, som ca. 1670 ble svigerfar til doktorandens sønn, Henning Irgens (d. 1699)). Så ble Brockenhuus kapt.ltn. over et kompani av adelens ryttere, og han var en UNGDOMSVENN av Christoph v. Hahn til Hinrichshagen og Remplin (1596-1635), som ble drept i kamp mot et keiserlig streifkorps under 30-årskrigen, og hvis hustru, Catharine v. Blücher, flyktet med to av sine sønner, bl.a. den senere overjegermester Vincenz Joachim v. Hahn (1632-80), først til Rostock, så til Danmark, hvor Peder Brockenhus på Nordskov tok seg av dem. Denne hjelpende Brockenhuus ble gift med Jytte Henriksdatter Gyldenstierne til Skovsbo (1621-79), dtr. av H. Predbjørnsen G. og Lisbeth Clausdatter PODEBUSK[4], hvis brorsønn Rudolph Abraham friherre av PUTBUS ble gift i 1662 med Anna Cathrine KRAG: se Krag på Jylland (slekt).
       • Claus Brockenhus (1652-1727) til Nordskov[5] i Sallinge herred (-1689) og Skovsbo i Bjerge[6] herred, deltok 1677 i Marstrands erobring og s.å. major. Lenge bosatt i Norge. Ugift.
      • Maren Eilersdatter Brockenhuus (+ 1648), invitert («tilsagt») 1633 til Anna Cathrines[7] begravelse (Christian IV og Kirsten Munks eldste datter døde allerede året etter at hennes forlovede og nyutnevnte rikshoffmester, Frands Rantzau til Rantzausholm, hadde druknet i november 1632 i slottsgraven ved Rosenborg) og 1634 til Det store bilager[8], men bodde ved sin død på en øde gård i Højrup i Gudme herred. Gift med Jørgen v. Aschersleben til Jerstrup og NORDSKOV (+ før 7. mai 1625).
   • Oluf Brockenhuus (d. 1481).
    • Johan Brockenhuus (1492–1545).
     • Otte Brockenhuus (1529–1594). Gift med Karen Jørgensdatter (Venstermand) (+ 1588 Roskilde).
      • Jørgen Brockenhuus til Sebberkloster (1575–1634), lensherre til Halsnøy kloster og Hardanger len. Gift med Margrethe von der Lühe (1590-1667), dtr. av Cort v. der L. til Buschmühlen og Vogelsang og Agathe Jaspersdatter v. Oertzen av Roggow.
       • Sivert Brockenhuus (+ før 30. nov. 1685, ant. dette år), kommandant i Kbh. 1658-59 (!), krigskommissær Ålborg stift. Gift ca. 17. aug. 1646 med Helvig Ulriksdatter Sandberg (1617-1700), hvis helbror Anders Sandberg til Kvelstrup (1620-77) ~ Ingeborg Krabbe: se Krabbe (slekter) av Østergård og Rosenkrantz (utdypende artikkel) innledningsvis for Sandberg/Gjord Andersen-genealogi.
        • Helvig Brockenhuus (1647 Ullerup-1728) ~ 1° i 1673 med Erik Høeg (Banner) til Bjørnholm og Lykkesholm (1604 Bjørnholm-73 sst.) (gift 5 ganger![9]), sønn av Just H. B. og Anna Frantzdatter v. Rantzau, hvis mor var Anne Eriksdatter Rosenkrantz: se Rosenkrantz (utdypende artikkel); ~ 2° i 1675 med kapteinløytnant Claus Beenfeldt adlet Løvenkrone (1643-76), sønn av Paul B., kommandant på Kronborg, og Margrethe Fischer; ~ 3° i 1681 med Georg Arnold v. Post til Glomstrup (1638-1708).
        • Anne Sophie Brockenhuus (1652 Ullerup gods—etter 25. okt. 1690, 38 år gammel) gift med Christian Kruse i dennes 1. virkelige ekteskap (jfr. nedenfor), sønn av Jørgen Kruse (+ 1668) og Beate Jochumsdatter v. Bülow (1616-57), hvis brorsønn Christian v. Bülow til Aker på Hedmark ~ Anna Catharina Thrane (+ 1712), hvis søster Elisabeth Trane ~ 1678 Giord Andersen (1651–1720).
       • Johan Brockenhuus (d. 1673), lensherre til Tønsberg len. Gift ca. 1640 med Anna v. Rantzau av Estvadgård til Hanbjerg og Hovgaard (1597-1673), hvis brorsønn Franz Rantzau (mor: Helle Jørgensdatter Urne) ble drept av en medoffiser under kommando av Christian Gyldenløve i Mantua i duell i juli 1702, Joachim Ernst Scheel.
       • Frands Brockenhuus til Sebberkloster (1623-1660), 1655-58 lensmann på Københavns slott, hvor han også ble gift i 1655 med Christence Lykke til Overgaard osv. (1636 Gisselfeld-67 Kbh.), dtr. av den rike Frands L. og Lisbet Esgesdatter Brok samt ~ 2° i 1661 med general Friedrich v. Arenstorff (1626-89) til Rosenow i Mecklenburg. Christence hadde i sin barndom vært utsett av Christian IV til brud for hans sønn med Vibeke Kruse (1609-48), Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58), og hun var en søster av den bekjente, ved kongens uvilje ruinerte og landsforviste Cai Lykke[10].
       • Ove Brockenhuus (d. 1681), oberst. Gift med Sophie Spang.
        • Jørgen Otto Brockenhuus (1664–1728) til Aker i Vangs prestegjeld og Disen sst., kjøpt i 1712 av Giord Andersen (1651–1720), og Samsal (Ringsaker prestegjeld), 1687 kapteinløytnant ved Palle Krags geworbne infanterireg. i Norge, var 1715 nestkommanderende sønnafjells. Gift 1. gang med Blanceflor Sophie Due (~ 1° med major Wilhelm Coucheron [+ 1693]); ~ 2° i 1711 med Birgitte Magdalene Brockenhuus (se ovafor).
         • Anna Georgine Sophia Brockenhuus (1716 Aker-81 Cha.) gift i 1733 på Aker med generalmajor Christoph Friedrich Rømeling (1700-60), Edele Dorothea Scheels svoger: se Scheel (utdypende artikkel).
         • Ove Frederik Brockenhuus (1717–1795), generalløytnant, 1757 vikarierende (for grev Danneskiold-Laurvig) styrende mester for St. Johannes-logen St. Olaus til den hvide Leopard[11] og kammerherre. Gift 2° med Maren Marie Tank, se slekta Tank.
        • Sophie Amalie Ovesdatter Brockenhuus (død i Hamburg den 22. aprli 1681), som var forlovet med amtmann Christian Kruse, men døde før bryllupet. Så ble Kruse virkelig gift 1. gang med Anne Sophie Brockenhuus (1652 Ullerup gods, Galtrup i Morsø Nørre herred, Thisted—etter 25. okt. 1690, 38 år gml.) (se ovenfor) og 2. gang med Maren Jacobsdatter v. Lossow (1639-97).

Kilder