Hauger (Lørenskog)

Hauger, Søndre og Nordre, er to matrikkelgårder med gnr. 96–97 i Lørenskog kommune. Hauger-gårdene har skog helt vest til kommunegrensa mot Oslo. I sør ligger Skulerud, men skogen grenser også mot Losby. I øst er det innmarksgrense mot Våler, Rud og Finstad, mens Vallerud, Røykås og Lysås er nabogårder i nord. Alle disse er nedlagt i dag.

Hauger
Kommune: Lørenskog
Fylke: Akershus
Gnr.: 96 og 97
Hauger i Lørenskog.
Foto: André Clemetsen
Hauger ble antakelig ryddet i vikingtida, og delingen i Nordre og Søndre Hauger skjedde nok i tidlig kristen tid.
Foto: André Clemetsen

Navnet var opprinnelig «Haugar», og betydningen var hauger da som nå. Den gamle uttalen er «hau`er». Hauger ble antakelig ryddet i vikingtida, og delingen i nordre og søndre gård skjedde nok i tidlig kristen tid. Gårdene var i bruk gjennom hele middelalderen, og på begynnelsen av 1600-tallet ble ødegården Linnerud og Ledingrud innlemmet i Søndre Hauger. Søndre Hauger var delvis kirkegods og delvis eid av adel og borgere. På 1700-tallet sikret borgere seg hele gården, og det var først midt på 1800-tallet at det ble selveiere der, men eierhistorikken er innfløkt. Nordre Hauger var bispegods og senere krongods, og ble solgt i forbindelse med krongodssalgene i 1660-åra. Gården var så noen år på borgerhender, inntil bønder, både brukerne på Nordre Hauger og andre, tok over. Fra midten av 1700-tallet var brukerne fullt ut selveiere. Nordre Hauger var én av de tre Lørenskog-gårdene som ble brent av svenskene i 1716. Røykås og Mellom Hammer var de to andre. Husmannsplassene Nyborg og Frydenberg lå under Nordre Hauger.

Allerede i 1745 brant det igjen på Nordre Hauger, og den eldste delen av det nåværende våningshuset kan skrive seg fra gjenoppbyggingen etter denne brannen. Siden er huset påbygd flere ganger, sist i 1920, og det ble restaurert i 1983. Også stabburet på Nordre Hauger er gammelt, fra 18521853. På Søndre Hauger er hovedbygningen fra 1860, mens de øvrige bygningene er oppført etter en brann i begynnelsen av 1930-åra.


0230 Lorenskog komm.png Hauger (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.