Kjeldearkiv:Eiker Historielag. Sekretærens rapport - regnskapsutdrag (Eikerminne 1950)

Sekretærens rapport - regnskapsutdrag


Gjengitt fra Eiker Historielags årbok Eikerminne 1950, s.38-39

(Side 38)
Sekretærens rapport for året 1949.
Til årsmøtet i Hokksund den 26/2/1950.
Eiker Historielag avholdt årsmøte i Bankens lokaler, Hokksund, den 6. mars 1949, hvor det foruten de vanlige saker — som skal forelegges et årsmøte — også ble holdt et interessant foredrag av herr Lars Reinton angående innsamling av stoff til bygdebøker.

I årets løp har styret avholdt tilsammen 12 møter, hvorav 9 i Hokksund, 2 i Mjøndalen og 1 i Drammen. I to av disse møter har ordfører og rådmann i Øvre Eiker vært tilstede i anledning av Fossesholms restaurering.

Sitt første stevne avholdt Historielaget i og ved Fiskum gamle kirke søndag den 10. juli 1949. Stevnet var velsignet med det mest strålende vær man kunne ønske seg, og det var besøkt av ca. 300 mennesker. I kirken holdt herr 0. Kolstad et meget interessant foredrag om Fiskum gamle kirke. Vestfossen Hornmusikkorps underholdt. Om kvelden var det musikkandakt i Fiskum nye kirke med tale av konst. sogneprest Håje, sang av Bjarne Stenshorne, akkompagnert av Ragnar Holmen som også spilte solo.

Den 16. oktober 1949 arrangerte Historielaget fellestur til Drammens Museum hvor vi ble omvist av direktør Alsvik og frk. Skahjem.

Den «Store Sak», restaureringen av Fossesholm, må vel sies å være brakt godt i havn. Takket være generøsitet av Øvre Eiker Herredsstyre og Buskerud Fylkesting, som har bevilget henholdsvis kr. 25.000,- og kr. 10.000,- og Riksantikvariatets bidrag, ca. kr. 20.000,-, kunne det meget omfattende arbeide med restaureringen settes i gang.

Følgende herrer har ordnet med arbeidet:
0. Kolstad,
Kristian Thorrud og
Ragnar Holmen.
Varamann Olav Granbakken.
Fra disse herrer vil det i sin tid komme en utførlig beretning når arbeidet er endt.

Lagets første årbok (Eiker-minne) kom ut straks før jul i 2000 eksemplarer, og er såvidt vi kan forstå blitt godtmottatt. Boken koster kr. 4.—.

(Side 39)
Fra følgende har vi mottatt økonomisk støtte til bokens utgivelse:

Øvre Eiker Formannskap kr. 300,00
Nedre Eiker Formannskap kr. 1000.00
Ekers Sparebank kr. 1000.00
Nedre Eiker Sparebank kr. 300.00
Eker Papirfabrik, v/ ing. Lysaker kr. 300.00

Dessuten har Vestfos Cellulosefabrik gitt 1 balle papp til omslag.

Uten denne støtte hadde vi vel neppe maktet å få utgitt boken. Prisen ville i et hvert fall blitt betydelig høyere, hvilket igjen hadde gått ut over salget.

Roar Tank, som har vært en utrettelig rådgiver, såvel ved stoffets tilretteleggelse, som bokens trykking, fortjener Historielagets aller beste takk. Bidragsyter til «Eiker-minne» har han også vært.