Krigens konsekvenser på handel på 1700- og tidlig 1800-tall

Krig, og hvordan et land forholder seg til andre lands kriger, kan ha stor betydning for handelen. Dette var særlig tilfellet for Danmark-Norge i siste halvdel av 1700- og starten av 1800-tallet. Ved å føre en nøytralitetspolitikk klarte Danmark-Norge lenge å holde seg utenfor de store krigene som ellers raste i Europa og verden, slik som Syvårskrigen 1756-63, den amerikanske uavhengighetskrigen 1775-84 og de første årene av Napoleonskrigene. Under krigene var handelen begrenset, særlig for de krigførende. Nøytraliteten garanterte at dansk-norske skip fritt kunne handle med alle, også de krigførende landene. Dette gav unik markedstilgang, og mange norske handelshus bygget seg opp i disse årene ved å frakte ikke bare norske varer, men også varer for de krigførende landene.


Engelskmennenes bombing av København i 1807 førte Danmark-Norge inn i Napoleopnskrigene på fransk side.
Foto: fotograf/kilde

Nøytralitetspolitikken fungerte frem til 1807 da britene, som del av Napoleonskrigen, bombet København. Med det ble Danmark-Norge dratt inn i krigen, og handelen stanset i stor grad opp. Britene blokkerte norskekysten, og hindret forsyninger av bl.a. korn. Sammen med usedvanlig harde uår, resulterte det i matmangel i hele landet. Diktet om Terje Vigen er kanskje det som best viser hvordan handelsblokaden fikk konsekvenser for helt vanlige folk.


Også den norske eksporten ble hardt rammet i disse årene. Når Storbritannia var blitt fienden, mistet trelasten hovedmarkedet sitt, og regninger og gjeld forble dermed ubetalt. Etter at krigen var over ble det klart at den hadde satt varige spor i handelsmønsteret; etter 1814 valgte Storbritannia å fortsette med høye tollbarrierer for å holde utenlandsk tømmer ute av landet. I stedet favoriserte de tømmer fra egne kolonier, særlig i Nord-Amerika.

For fiskeeksporten var konsekvensene av krigen mindre. Nøytraliteten gjorde at de norske skipene som fraktet fisk fikk fortsette handelen som før. Under selve krigsårene var den norske fisken holdt ute av sine vanlige marked i Frankrike, Spania og Portugal. Men med freden fikk den komme relativt problemfritt tilbake til disse.

Napoleonskrigene fikk dermed større langsiktige konsekvenser for det tømmereksporterende Øst-Norge, enn det fikk for det fiskeeksporterende Vest-Norge.