Opphavsrett for databasene utviklet av prosjektgruppen Historisk infrastruktur

Opphavsrett

Gjenbruk av materiale fra databasene laget av prosjektgruppen Historisk infrastruktur

Dette gjelder databasene tilhørende prosjektene Historiske toll- og skipsanløpslister, Kobberprosjektet, Historiske priser og Branntakster.

Materialet gjenbrukes fritt med noen vilkår. Alt materiale fra prosjektene er, dersom annet ikke er spesifisert, gjort tilgjengelig under lisensen CC BY-SA 3.0. Denne lisensen gir rett til å gjenbruke materialet, herunder å omskape, å gjøre utdrag og å bruke materialet i en kommersiell sammenheng, forutsatt at (1) prosjektet krediteres, fortrinnsvis med kobling til webstedet, og (2) gjenbrukt materiale legges ut under samme eller tilsvarende lisens.

Originalkildene som ligger til grunn for prosjektene er i utgangspunktet fritt tilgjengelig (public domain) også i transkribert form. I den form de er publisert av prosjektene er det lagt betydelig arbeid i utvalg, standardisering, sammenkobling, tabelloppsett og så videre, og presentasjonen på prosjektets websted er derfor et nytt, selvstendig verk.

Ved gjenbruk av materiale er vi svært interessert i å få vite om bruken, da det kan bidra til å utvikle prosjektet videre. Det er også mulig å samarbeide med prosjektets medarbeidere om bruk av data. Vi oppfordrer derfor alle som vil gjenbruke materiale til å kontakte oss.

Eventuelle spørsmål omkring lisensiering og opphavsrett kan rettes til vår samarbeidspartner Norsk lokalhistorisk institutt / Lokalhistoriewiki.