Sammen for Sarpsborg

Sammen for Sarpsborg (SaFoSa) er et politisk parti i Sarpsborg kommune. Det ble etablert i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, og fikk i dette valget 6,7 % av stemmene i kommunen og med det tre plasser i kommunestyret.

SaFoSa, eller SASA som partiet forkortes i valgresultatene, beskriver seg selv som et folkestyrt, nærdemokratisk parti med flat struktur. I partiprogrammet er de fleste kommunepolitiske saksfelt nevnt, men det meste er kun i stikkordsform. Det er to hovedsaker som er mer fyldig omtalt, nemlig traseen for Østfoldbanen og bompenger. I jernbanesaken går partiet inn for å utsette all utbygging for å lage en samla plan. De vil utrede rett linje, det vil si en trasé som går utenom både Sarpsborg og Fredrikstad, med sidespor til byene og til hovedsykehuset på Kalnes. I bompengesaken sier partiet nei til bompenger og bomring rundt Sarpsborg. I disse hovedspørsmålene har de langt på vei sammenfallende standpunkt med Det Rette Parti.

Litteratur og kilder