Sosialhistorisk minnesamling for Trøndelag

Sosialhistorisk minnesamling for Trøndelag (også kalt Historisk institutts minneinnsamling i Trøndelag ,HIMT) inneholder til sammen 810 beretninger fra perioden 1974 til 1986. De fleste intervjuene foreligger på bånd og nedskrevet i papirversjon. Intervjuene er lagt opp som relativt løst strukturerte livsløpsskildringer med stor vekt på fortellerfriheten. I tillegg omfatter samlingen en del autobiografier. Som navnet antyder, har materialet sitt geografiske tyngdepunkt i Sør- og Nord-Trøndelag, og særlig i kystkommunene i Trøndelag. Men det er også en del spredte intervjuer med personer fra Møre og Romsdal og Nordland, og dessuten enkeltintervjuer fra Agderfylkene. Materialet er registrert og originalene kan gjennomgås ved Historisk institutt, NTNU.