Hans Mikkelsen (d. 1637)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Mikkelsen var lagmann i Jemtland fra 1630 til 1633 og i Stavanger fra 1634 til 1636.

Bestallingsbrevet hans til Jemtland er datert Fredriksborg 22. desember 1630.[1] Mikkelsen hadde tidligere vært byskriver i Fredrikstad i lang tid.

I kongebrev av 31. januar 1633 er han omtalt som «en forstandig og dygtig mand til samme bestilling», men «dog ikkun ringe Vilkaar». Han ble lovet en annen lagstol når en slik ble ledig.[2] Mikkelsen ble utnevnt som lagmann i Stavanger 12. januar 1634.[3] Han skulle egentlig hatt Bergen lagstol, men han og Peder Laugesen Ravn var enige om å bytte embetene seg imellom, noe kongen aksepterte.[4] Mikkelsen er nevnt siste gang som lagmann 3. mars 1636.

Lagmann

I 1634 ble flere trolldomssaker pådømt i Stavanger. I en av dem ble Adlaug Eriksdatter dømt av rådstueretten «med vores lagmands beraadførsel»” til å henrettes etter først å ha blitt «samtykt af lagmand, borgemester, raad og laugrettet, at hun efter en gammel sedvane skal kastes paa søen».[5]

I 1634 finnes et eksempel på at lagmannens dom ble innført i rådstueprotokollen. I en sak byfogden hadde reist mot en omstreifende kvinne er «herom kjendt af lagmanden Hans Mikelsen, efterdi dette er en udenbys sag, at hun bør at miste sin hud og rømme Stavanger by og lene inden trende solemerker».[6]

Kommissær

Hans Mikkelsen, lagmann Augustinus Olsen WroeAgder, kansler Jens Bjelke, lensherre på Bergenhus Palle Rosenkrantz og lensherre i Stavanger Henrik Thott ble ved kongebrev 29. februar 1636 oppnevnt til å dømme i en rekke tvister i Bergen som gjaldt bebyggelse av tomter, forholdet til fremmede innbyggere, eiendomsrett til gårder, prokuratorenes arbeid m.m.[7]

Lensoverlevering

Ved kongebrev 25. april 1635 ble han og borgermester i Stavanger Povel Knutsen beordret om å overlevere Stavanger len til Henrik Thott.[8]

Familie

Hans Mikkelsens opphav er ukjent. Han døde 1637 og ble gravlagt 20. mai.[9] Han kones navn er ikke kjent.

Barn:

a. N. Hansdatter, nevnt 9. juli 1638 som oppfostret på syvende året i Fredrikstad hos mor til en Nils Gjertsen som i 1640 var i tjeneste hos Henrik Hansen, sønn til Hans Mikkelsen, i Stavanger
b. Henrik Hansen, f. 1604, d. 1660, sorenskriver på Jæren og borgermester i Stavanger; han og barnene hans skrev seg Schurmann som familienavn. Henrik Hansen var gift med Lisbeth Jensdatter, datter av Jens Jørgensen Skjelderup og Kirsten Kristensdatter Trane. Jens Jørgensen var sønn av biskop Jørgen Erikssøn og Kirsten Kristensdatter. Sistnevnte var datter av fogd i Ryfylke, Kristen Trane.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 272.
  2. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 460f.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 614.
  4. Norske Rigs-Registranter, bd. VI, s. 614, brev datert 13. januar 1634.
  5. Samlinger til Stavangers historie, bd. 1, s. 179.
  6. Samlinger til Stavangers historie, bd. 1, s. 178.
  7. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 156–160.
  8. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 38.
  9. Samlinger til Stavangers historie, bd. III, s. 238.


Fiat-justitia medium.jpg Hans Mikkelsen (d. 1637) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.