Kjeldearkiv:Husmannskontrakt Køya, Kjærnes (Ås) 1780

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjeldearkiv:Husmannskontrakt Køya, Kjærnes (Ås) 1780. Husmann Lars Knutsen og familien flyttet fra plassen TorbjørnrudSvartskog i Oppegård til nabogrenda Kjærnes i Ås.

Transkribert kontrakt

Statsarkivet i Oslo. J.nr. 274/1977. WJE/HD. Utskrift av pantebok nr. 3 (1762-1780) for Follo sorenskriveri. Dokument, tinglyst 17.juli 1780. Fol. 600a: Vi underskrevne Gunder Larsen og Søn Lars Gundersen, boende paa Gaarden Kiærnæs i Nordbye Annex til Aas Præstegjeld; og Lars Knudsen fra Oppegaards Annex under Næsoddens Præstegjeld, tilstaar og hermed for Alle vitterlig gjør: Frievillig og med velberaad Hue, samt med vore Hustroers Samtykke, efter trufne Accordt og Foreening, at have sluttet og indgaaet imellem os følgende Forpagtnings=Contact nemlig:

Jeg Gunder Larsen med søn Lars Gundersen, overdrager og bortforpagter til Bebyggelse, Bruug og Beboelse, til Lars Knudsen, hans Hustroe og Børn samt deres Efterkommere een mig tilhørende og under min ejende Gaard Kiærnæs i Nordbye Annex og Aas Præstegjeld liggende og for nogle Aar siden ved ulykkelig Hændelse avbrendte og for Tiiden ubebygget Huusmands Plads, forhen kaldet Køya, hvilket Navn den herefter beholder, beliggende i nord fra berørte min Gaard Kiærnæs med dens tilliggende, avdelte og indhegnede Ager og Engeland saaledes, som Det nu befindes, og ligesom fornevnte Lars Knudsen, hans Hustroe og Børn samt Deres Efterkommere saaledes, som meldt for deres Livs Tiid paa Forpagtning skal beholde forbenevnte Plads Køya kaldet med tilliggende, indhegnede og tildeelte Ager = og Engeland til Brug og Beboelse, som han paa egen Bekostning selv bebygger og forsyner med de fornødne Ind= og Udhuuse, hvortil han har bekommet av mig og i min Skov, Tømmer saavel som de viidere udfordrede Materialer, hvorfore jeg har nødt fornøyelig Betaling; Saa skal de og derforuden, du i min Gaard Kiærnæses Skov, ej alleene nyde fornødens Gjærdes=Fang og Brændeveed av tørre Træer samt Topper og WindFald, som ej kan tjene til andet, men end udi samme Gaards Mark Fæehavn for hans paa Pladsen holdende Creature. Av hvilket alt meerbemt Lars Knudsen, hans Hustroe og Børn samt Efterkommere betaler Aarlig Avgift 3 ¼ Rd skriver Tre og Een Fjerdedeel Rixdaler, som beales naar Aaret er forfalden, hvert Aar ved disse Tiider, samt derforuden naar jeg og efterkommere det forlanger, forrette Sex Arbejds Dage med at slaae een Mand Aarlig. Denne Contract og de deri tilstaaede Wilkaar forbinder jeg mig, Hustroe og Arvinger, samt Efterkommere av Gaarden Kiærnæs i alle Deele, at holde, Ligesom Samme hviiler paa berørte min ejende og beboende Gaard Kiærnæs, i hvem Samme end maatte eje og beboe.

Jeg Lars Knudsen tilforpligter mig, Hustroe, Børn o Efterkommere, ej alleene forbemte Plads Køya, som os til Bruug og Beboelse samt Bebyggelse til Forpagtning er overdraget, i hvem af den Samme bruger, Aarlig saaledes som melt, og til fastsatte Tiid at betale til benevnte Gunder Larsen, hans Hustroe og Arvinger, eller Efterkommere på Gaarden, hvem det end maatte være, 3 ¼ Rd Avgift, samt slaae i 6 dage, men end og udi alle Deele at efterleve denne Contract, og for det øvrige ikke befatte os viidere med Gaarden Kiærnæses Skov og øvrige Ejendeele, det være sig fersk Birk, Ohr, Gran og Furu, eller i nogen anden Maade. Hvilken saaledes av os indgaaet Contract vi hermed bekræfte under vore Hænder og Signetter, og til ydermeere Stadfæstelse formaaet De 2de Dannemænd, Jacob Jacobsen Grønmoe av Oppegaards Annex og Jens Davidsen Kiærnæs av Nordbye Annex, med os til Witterlighed at underskrive og forsegle. Datum Gaarden Kiærnæs den 10de Aprilis 1780. – Ellers er ved nærmere Avtale imellem os bleven saaledes fastsat, at Avgiften, forberørte 3 ¼ rd, i Stæden for at den skulle være forfalden og betales om Waaren ved disse Tiider, av mig, Lars Knudsen skal betales og erlægges præcise ved hvert Aars Nye Aar til Kiærnæss Ejer. Datum Kiærnæs ut supra.

– Gunder Larsen Kiærnes (L.S.) Lars Gundersen. Lars Knudsen (L.S.) Jacob Jacobsen Grønmoe (L.S.) Jens Davidsen Kiærnæs (L.S.)