Bibliografi:Manntall og folketellinger 1537-1814

I denne oversikten over manntall og folketellinger 1537-1814 er «manntall» brukt i betydningen fullstendig fortegnelse over alle menn eller aldersgrupper av menn. Folketelling er fortegnelse over hele befolkningen i vedkommende distrikt. Summariske folketellinger oppgir bare antall personer pr. gård og/eller sogn. Nominative folketellinger oppgir personnavn.

Finnemanntallet 1686

Finnemanntallet 1686. Red. Erik Opsahl og Harald Winge. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, 1990.

Innhold: Fyldige opplysninger om innvandrede finner i Øst-Norge. Også kvinnene er nevnt ved navn.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift.

Original: Riksarkivet, Danske Kansellis skapsaker.


Manntallene 1664-1666

Manntallene 1664-66 (Også kalt Titus Bülches manntall eller prestenes og fogdenes manntall).

Innhold: Gjelder menn over 15 år/menn over 2 år. Ikke for byene og Finnmark.

Original: Riksarkivet, Rentekammerets realistisk ordnede avdeling.

Andre versjoner: Mikrofilmet. En del er trykt, se Trykte kilder til norsk lokalhistorie. En del er digitalisert og søkbart i Digitalarkivet (velg kildekategorien Folketeljingar og manntall og underkategorien 1660).


Manntall 1701

Innhold: Av samme karakter som manntallene 1664-66. Mangler for det meste av Østlandet og Sørlandet.

Original: Innbundne, håndskrevne protokoller i Riksarkivet, Rentekammerets realistisk ordnede avdeling.

Andre versjoner: Mikrofilmet. En del er digitalisert og søkbart i Digitalarkivet (velg kildekategorien Folketeljingar og manntall og underkategorien 1701).


Folketellinga 1769

Innhold: Omfatter både byer og landdistrikter, tilnærmet fullstendig (yrkesmilitære er unntatt). Summarisk for hvert prestegjeld. Navnelister bare for Bergen festning og noen prestegjeld i Trøndelag og Nord-Norge.

Original: Utfylte skjema i Riksarkivet, Rentekammerets realistisk ordnede avdeling. Noen personlister fra Nord-Norge i Statsarkivet i Trondheim.

Andre versjoner: Trykt som Norges første folketelling 1769. Statistisk Sentralbyrå, NOU B 106, 1980. Den trykte versjonen har ikke med navnelister med unntak av den fra Bergen festning.


Folketellinga 1801

Innhold: Første nominative folketelling. Navn, alder, sivilstand, yrke. Omfatter byer og landdistrikter over hele landet, bare Holt i Aust-Agder mangler helt. I tillegg mangler Maridalen i Aker. Original: 67 protokoller, ordnet prestegjeldsvis, i Riksarkivet, Rentekammerets realistisk ordnede avdeling. Andre versjoner: Bearbeidet og digitalisert versjon er søkbar i Digitalarkivet. Utskrift av den digitaliserte versjonen finnes på mikrokort. Statistisk behandlet i trykt utgave: Folketellinga 1801. Ny bearbeiding. NOS B 134, 1980. Denne gir statistiske oversyn ned til prestegjeldsnivå. Kart over prestegjeldene 1801.


Bispelistene

Innhold: Biskopenes statistiske innberetninger om fødte og døde m.m. 1735- (seinere kalt «folkemengdens bevegelse» i Statistisk sentralbyrå m/forløpere), se nærmere omtale her.