Kapellan

En kapellan var opprinnelig en prest med ansvar for et kapell, men begrepet ble etter hvert også tatt i bruk om prester som har spesielle tjenester utenfor vanlig menighetsarbeid, og etter hvert til og med om prester som har særskilte oppgaver innenfor en menighet.

Feltprester har i mange land status som kapellaner, og det samme gjelder prester knyttet til politi, brannvesen, sykehus, skoler osv.

I Den norske kirke har man hatt flere spesielle kapellanstillinger:

  • En residerende kapellan er en kapellan som er fast tilknyttet en menighet og som fungerer som sokneprestens stedfortreder. Forkortes ofte res.kap.
  • En kallskapellan var medhjelper for en residerende kapellan.
  • En personell kapellan (etter hvert også skrevet personellkapellan, personlig kapellan) var knytta til soknepresten som hans assistent, uten noen fast menighet.
  • En stiftskapellan var knytta til et bispedømme, ikke et prestegjeld.