Hjelp:Spørreliste om gardshistorisk tradisjonsstoff

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne spørrelista om gardshistorisk tradisjonsstoff ble opprinnelig utarbeidet ved Norsk lokalhistorisk institutt. Den er her hentet fra NLIs hjelperåder nummer 5., trykt i 1997.

Se også forbehold til bruken av spørrelista og gode råd på veien i Spørrelister og disposisjonsframlegg til gardshistoria.

Spørreliste

1. Hva heter garden og bruket, offisielt og i dagligtale? Gardsnr. og bruksnr.

2. Hva slags lende og jordsmonn har garden? Høyde over havet? Hvor langt er det til nærmeste granne, og til hovedveg? Havneforhold? Naturulykker på garden og minner om dem?

3. Hvor går grensene for garden i innmark og utmark? (Her siktes til hele det område som har et felles gardsnavn, men som kan bestå av flere gardsnr. og bruksnr.) Nevn delesteder og stedsnavn som knytter seg til dem. Nevn rettssaker og sagn om grenseforhold.

4. Fins det sagn, stedsnavn eller andre minner om nedlagte bruk?

5. Er bruket skilt ut fra annen gard, og i tilfelle når? Har bruket vært husmannsplass?

6. Hvordan var tunformen tidligere? Hvordan er den nå? Fins det gamle hus på garden?

7. Har innmarka til de forskjellige bruka alltid ligget klart atskilt, eller har teiger fra forskjellige bruk ligget om hverandre? Har det vært utskifting?

8. Har det vært sambruk av skog og beite? Har det vært utskifting av utmarka? Fins det minner om bråtebruk? Har salg av skogsvirke spilt noen rolle? Har det vært torvmyr til garden? Hvordan ble den drevet?

9. Har det vært seter til garden? (Navn, beliggenhet, eiendomsforhold, seterveg, setertid, seterhus og seterstell.) Når ble setra nedlagt? Rettssaker eller sagn om setra?

10. Har det vært andre herligheter til garden, som fiskevann og -elver, kverner, sager e.l.? Rettssaker og sagn som minner om slikt?

11. Har det vært husmannsplasser til garden? Hvor mange? Hvor lå de (nevn om det var utmark eller innmark), og hva het de? Hvem bodde på disse plassene? Hva slags vilkår hadde de (plikter og retter)? Hvor mye avlet og fødde de på plassene? Hvordan var husene? Når ble plassene nedlagt? Ble det lagt til innmark eller utmark, eller ble de skilt ut som egne bruk?

12. Gi opplysning om areal, krøtterhold og utsæd på garden (bruket) i dag. Har det foregått noen omlegging av driften i nyere tid? Drives det fruktdyrking, grønnsaksgartneri eller andre former for spesialdrift? Fortell i tilfelle om omfanget av denne virksomheten og om når den tok til.

13. Er det minner fra forhistorisk tid på garden, f.eks. gravhauger eller bygdeborg? Er det funnet ting fra gammel tid i jorda?

14. Fins det redskap eller innbo fra gammel tid på garden?

15. Fins det gamle brev og dokumenter på garden? Fins det gamle fotografier eller tegninger av eller fra garden?

16. Hørte garden med til et bestemt grannelag eller belag? Fortell i tilfelle om forholdene i dette grannelaget med hensyn til sameie mellom gardene, fellesarbeider på veg o.l., dugnad, granneselskapelighet osv. Skikker omkring de store høytidene og i forbindelse med innhøsting, fiskerier osv. Sameie i båtbruk, notbruk o.l. Jektefart?

17. Har gardsdriften vært eneste næring, eller har brukene vanligvis hatt binæringer? Minner om handel, håndverk, fiske o.l. som binæring?

18. Gjør greie for hvem som har brukt garden, så langt tilbake som du har kjennskap til det. Hvilke barn hadde de, og hvor ble det av barna?