Kjeldearkiv:Om Aarset notlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Andreas Aarsetøy f. 1902 har skrive to stykke om Aarset notlag i Årbok 1976 til Sunnmøre museum s. 56 til 58. Det første gjev att eit dokument, «Overenskomst» frå 1897, som syner formalisering av samarbeidet etter «den gamle notlova» etter at notlaget har vore i drift i mange år. Det andre, «Notlaget frå Årset», syner kor nøgne dei var med kontraktar for drifta for ikkje å «ryke i tottane på kvarandre». Ved skriving av stykket har ein korrekturlese mot den orginale protokollen frå Årset notlag.

1. Overenskomst – Aarsæths Notlag (den gamle notlova)

Vi underskrevne eiere af Arseths Notbrug indgaar herved paa følgende overenskomst saaledes som efterfølgende Paragrafer lyder.

1) Først forplikter vi oss til ved det første bud etter signal at saa snart som vi blive underettet, eller blive oppmerksomme paa samme eller efter aftale at møde paa det sted som er bestemt eller det sted som bliver antaget for det rette stedet at møde. Uten gyldig forfald bliver han at drage til ansvar for Fiskespilde eller andre ting som kan være til skade for Notlaget.

2) Den som opdager Silde saa at fangst gjøres til held skal have 1 a 2 Prosent af fangst efter tidspilde, dog skal ingen Prosent gives til nogen af lagets medlemmer naar laget er samlet til fangst.

3) For indkaldelesesignaler til Fangst er 2 mand pligtig at møde for ved hel Lot, dog der er undtagelser for dem som ikke saa mange i en Husholdning. Der maa den Mand som arbeider alene paa en hel del Lot betale til Notlaget ¼ af brutto inntegt.

4) Enhver i Notlaget er pligtig til at holde Noten i forsvarlig stand saaledes som Notbasen og en nemd af 4 Mand som laget tager til raad i slige og lignende tilfelder bestemmer.

5) Ingen har lov at indsette Not eller reperere om en bolk er kommet til skade paa anden maade end efter basens ordre. Undlader nogen enten at opfylde de ham paalagde forpligtelser blir han at drage til ansvar.

6) Notbasen eller andre som arbeider i felles intresse skal have almindelig lønn.

7) Er et møde i Notlaget bestæmt til en vis Dag eller Klokkeslæt har enhver at infinde sig til den bestæmte tid og sted, i modsat fald bliver Paragraf 5. sidste Pasus at anvende.

8) Notbas velges for fem aar og kan igjenvelges. Nyt valg bliver at godkjende med simpelt fleirtal.

9) Stemmeberetige er alle som haver part i bruget saaledes at der er to stemmer for ver hel Lot og i tilfelde Stemmelighed har basen 2 stemmer.

10) Er der forslag til udvidelse eller bekostning af bruget eller lignende maa 2/3 af stemmeberetige være enige og da først kan forslaget blive fuldført.

11) Folk som deltager som i den fellesarbeide men som af en eller anden grund ikke er i stand til at forsvare sitt rum kan Notbasen og de i Paragraf 4 nevnte Mænd bestemme hvor meget de skal afstaa af sine Lot, dog skal der ved saadane som har en god vilje bruges den meste skaansomhed.

12) Notbasen kan ikke give den enkelte lov at reise hjem eller fra laget før overnevnte nemnd haver givet sit samtykke dertil.

13) Er der spørgsmaal om at reise en lengere tur paa Fangst saa har Notbas eller en anden Mand at sammenkalde laget og da er det stemmeflerhed som afjør beslutningen.

14) Dersom nogen i Notlaget ligegyldig forsømmer at være til stæde naar Noten bruges, barkes, repareres eller henges, maa han finde sig i hvad Notlaget bestemmer eller paalægger ham som rettelse for hans fraaværelse.

15) Ingen har lov herefter at indsætte Notbolk smalere end de svarer til mindst 2½ alen skutt not og ikke større band i Storenoten end 40 omfar pr. alen og 95 masker bred. Til Vaanot og Barmennot. Jeilnot ikke større end 34 omfar pr. alen. Stengenot skal ikke indsættes større band i Vaanoten og Barmenot end 54 omfar og i jeilnoten 40.

16) Den i Paragraf 4 nevnte nemd velges for 2 aar.

17) Kommer det til at disse regler skal forandres saa kan det ske ved To Trediedels stemmeflertal.

Att vi er enige med de ovenfor nevnte regler bevidner vi med vaar egenhendige underskrift.

Vikestrand den 28/12 1897 Knut Vikestrand, f.t. Notbas, Jakob O. Aarsætøy, Knut J. Aarseth, Lars J. Aarsetøy, Svend H. Storenes, Peter J. Aurstad, Nils P. Håvik, Knut H. Aarset, Per F. Hamre, Sivert L. Haavik, Henrik Haavik.

2. Notlaget frå Årset, Austefjorden

Regler for Notbase

Notbase har at ivaretage Notlagets intresser efter bedste evne og skjøn, og føre Forhandlingsbog og kassebog, føre regneskabet ordentligt i en dertil indrettet bog, har fulmagt at afslutte kjøb og salg i samraad med de 4 af Notlaget valgte mend, dog skal hele laget udtale sig saa man faar høre deres mening Naar anledning gives der til. I hastværks tilfelde og tvingende omstendigheder kan Basen ogsaa ganske paa egen haand uden noget samraad afslutte salg. Har at ordne brugets fangstforberedelser, brugets drift samt istandsettes af samme, m.m.

Det påligger Notbas at have tilsyn med steng enten hans selv eller den som han dertil bestemmer.

Notering for Aarsæths notlag

Aaret 1897 den 19 januar stængte Aarseths Notlag en del Sild og solgte den til Julius Olsen i Volden for Kr 5 - Fem Kroner pr. (Fure) ? -tønde. 3. marts blev Silden levert og udjorde 83 Tønder, og en liden slump vor for man erholdt en krone. Det hele beløp for førnævnte Sild blev altsaa 416 kroner. Beløpet blev af Julius Olsen udbetalt til Notlaget den 9. mai.

Samme Aar den 10. mai samlede Notlaget for at dele Penger. Jon Overstad (gl. Skrivemåte for Aurstad) og Jakob Aarseth var fraværende. Først udbetales efter overenkomst Kr. 33,62 øre for en leiet Not. Til Jon Overstad udbetales 25 kr. da Notlaget ved Peter Vikestrand havde laant med som Kr. 29,64 øre til bestridelse af udgifter for innkjøp af Not. Saa uddeles paa ver Lot (hel part) kroner 20. For tilsyn med Noten udbetales Kr 8 i, i landslot Kr. 12,48 øre. De til Jon Overstad udbetalte Penger sendes med Svend Storenæs, og Jakob Aarseth lod mottages af hans Søn.

Aar 1914 vart nota forlengd og djupare

Aar 1914 den 11. januar var det bekjentgjort af Notbasen at der skulde være møde i Notlaget same Dag om kvelden Kl 5, paa Aarset. De som undlød at møde, var Elias Haavik, Ole E. Haavik, Petter og Gammel Vikestrand. Per Hambre og Knud H. Aarset som var syg. Ivar Aurstad var istedet for John Aurstad. Til behandling forelaa spørsmaal om vi skulde Koste et notstykke 44 favner langs 32 alen Dypt 64 omfar per alen, samt en bolk 6 alen Dyp som skal gaa frå brøst til brøst paa storenoten saa den bliver dypere. Dette stykke skal også være under det ovenfor nevnte Notstykke. Maskestørrelse 40 omfar per alen.

Beslutning

Det ovenfor nevnte Notstykke blir at anskaffe paa beste og billegst maade, saamt skot og Kavl og det som tiltrenges. Til betaling blir at optage laan til det nødvendige.

Noten skal anskaffes i Mai 1914. For at betale Pengelaanet tilbage, skal den halve nettofangst medgaa, indtil gjelden er betalt, eller den fulde Notlot. Vist ingen fangst gjøres forpligter vi oss samtlige Noteiere til at betale de løbende renter indtil betaling skjer.

Underskrift: Svein H. Stornes, Sivert Haavik, Jakob O. Aarsetøy, Knut A. Aurstad, Knut J. Aarseth, Daniel R. Aurstad, Hans K. Aarseth

Til Notbas blev valgt istedet for Hendrik Håvik, Knut J. Aarseth. Tilsynsnemnd ble valgt Peter Strand, Jakob Aarsetø, Hendrik Håvik.

Mødet slutt.

I 1932 vart notlaget delt. Og Hambren, Håvik og Vikestrand gjekk ut (korrigering: Vikestranda gjekk ut 6. juli 1946). Dei kjøpte eget notbruk. I 1951 gjekk Årset notlag over til snurpenot. Og den vart drive til 1963. Då vart det slutt på silda med. Her var då 3 snurpebruk i fjorden, Årset, Holsvik og Håvik. Alle er no nedlagde og selde.

Notbåtane

Det er fælt vanskeligt å få greie på korleis desse båtane blei bygde. Her er ingen no som kan seia noko visst. So me lyt take so mitt på.

Store not-båten vart bygd på Årset av Elias Jonson Aurstad, født 1831(her er noko feil med f.år. fleire bøker seier 6. 6. 1849 på dette namnet)? Der skulde gå ein mann i Aarsetskogen og leite ut naturvoksen innved. Det er det einaste vi veit, og det var millom 1851-1883. Trur helst det var 1850 åra.

Spelbåteten er bygd av ein annan seinare då det er ei onnor type. Men kven er vanskeleg å seie.

Nota dei hadde fyrst var 60 favner lang. Der vart seinare heillutene til halvluter. Der vart då 7 heilluter, og 4 halvluter. Heillutingane skulde stille med 2 mann. Og halvlutingane med 1 mann. Heilutingane var Knut J. Aarset, Knut H. Aarset, Jakob O. Årsetøy, Petter Vikestrand, Svein H. Stornes, Jon Aurstad, Daniel R. Aurstad. Halvluter: Per og Knut Hambre, Elias (77/3) og Ola (77/4)Håvik, Henrik Håvik (77/2) Syver og Lars Håvik (77/1).

Dette er et kort samandrag av vårt notlag.

Årsetøy den 9/6 1975

Andreas Årsetøy

Kjelder:

  • Aarset notlag: Protokoll og rekneskap
  • Årbok 1976 Sunnmøre Museum
  • Aarset, Hans f. 1936