Kjeldearkiv:Rigmor Frimanslund Holmsen: Utvalg av innsamlede husmannskontrakter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Dette er et transkribert utvalg av husmannskontrakter som Rigmor Frimanslund Holmsen samlet inn på 1950-tallet for Senter for sammenlignende kulturforskning. Kontraktene har, av ukjent grunn, blitt anonymisert. Utvalget er såpass lite at det ikke kan vise geografiske særegenheter, ei heller kan noen kontrakt sies å være typisk for sitt distrikt. Svært mange av kontraktene kunne like gjerne høre hjemme i andre landsdeler. Utvalget er likevel med på å gi et inntrykk av hvordan husmannskontakter kunne se ut og hvilke forhold husmennene kunne leve under. Materialet er gjengitt med Frimannslunds tillatelse, og ble opprinnelig tilrettelagt for nett av Ragnhild Hutchison.

Transkriberte kontrakter

Inderøy, Nord-Trøndelag. 1883

Undertegnede C.. . A... Eier of Gaarden S.... tilstaar Herved Enken H... A. ...datter for hendes Levetid, saalenge hun i Enkestand maatte forblive følgende Leveraad Af Pladsen: ”M…”.

1. Frit Husrum i Pladsens Huse sammen med sin Søn og hans Folk og skal saafremt Sønnen afgaar ved Døden eller frasiger sig Pladsen have samme Rettighed til Hus, saaledes at Sønnen J… M..sen forpligter sig til at lade sin Stuebygning staa til Benyttelse for Moderen til hendes Død.

2. Det paa Pladsen verende Jordstykke «Trøen» kaldet, skal hun have frit til Brug og Benyttelse samt fri Havning for de af Kaaret fødende Kryature.

3. Frit Brande udvist i Gaardens Skov, dog skal Brandet udvises i den til Pladsen lagte Markestpakning saalænge Skov dertil finds. :Hun har at vise Hørighed og Lydighed mod Gaardens Eier og et venligt Sindelag mod Pladsens Folk. Af denne Kontract er udfærdiget 2de Exemplar hvoraf det ene forbliver i kaartagerskens og det andet i Husbondens Værge.

O...gaard den 3de Octbr. 1883. C.... A.....

Til Vitterlighed:

Støren, Sør-Trøndelag, 1877

Avskrift av Husmannskontrakt 1877.

Fasteseddel.

Jeg R.B. P...., Sogneprost til S..., gjør vitterligt, at jeg, da E... J..sen L..., der var tilfæstet Plads under S..... Præstegaard, G...., ved Fasteseddel af 14de April 1872, har frasagt sig Brugen af denne Plads, der siden har været byxelledig, - at jeg herved med den ret, jeg har som Sognepræst til S..., tilfaster nævte Plads til Ungkarl A... A... sen G... for hans og eventuelle Kones levetid - for den sidstes Vedkommende saalænge hun efter Mandens Død i Enkestand maatte forblive paa følgende Vilkaar:

1. Husmanden yder forhenværende Husmand M... A... sen G..., der i Aaret 1872 frasagde sig Pladsens Brug, og hans Kone, saalænge de opføre sig Christeligt og sømeligt følgende Kaar: 1 - en - Ko og 2 - to - Faar fødes og røgtes til Kaarfolkene Vinter og Sommer, de ydes 6 - sex - Skjepper Byg cg 1 - en - Tønde Havre som Kornet falder, Gjødsel og fornøden Jord afgives til Udsæd af 1 - en – Tønde Poteter. Kammeret ved Stuen afgives til Kaarfolkenes Benyttelse, og Husmanden skaffer det fornødne brænde til dette Værelses Opvarming, ligesom Husmanden pligter at yde Kaarfolkene kæorlig Pleie i Sygdomstilfælde. For saavidt som Husmanden og Kaarfolkene enes om at gaa i Brød sammen fødes for Kaarfolkene 2 - to - Faar, medens de Øvrige Naturalprestationer da bortfalder. -

2. Husmanden svarer i aarlig Afgift til 5... Sogneprost 40 - firti - Kroner.

3. Husmanden er forpligtet tlt, naar det forlanges, paa Tilsigelse at fremmøde paa Præstegaarden til Arbeide med fornøden Redskaber og hans Arbeide lønnes saaledes: fra 14de Oktober ti l 14de April 40 firti - Øre daglig og for den øvrige Deel of Aaret med 53 femti og tre - Øre daglig; - dog saaledes, at han i Slaataanden erholder 67 - syv og sexti - Øre for Dagsværk og for Maal Skur Betaling efter gangbar Pris. Ligeledes er Husmanden, naar paafordres, forpligtet til at fremsends et voxent Fruentimmer til Arbeide, der betales med 27 - syv og tyve - Øre i Vintertiden fra 14 Oktober til 14 April, og for den øvrige Deel of Aaret reed 33 - tre og treti - Øre for Bagsvork. Alt Arbeids udføres paa Sognepræstens Kost. - 4

4. Husmanden holder Pladsens Huse, der samtlige tilhøre Gaarden og Gjærder til enhver Tid i aabodsfri Stand. De nødvendige Materialier hertil samt Brande erholder han af Gaardens, Skov efter Anvisning af Forstvæsenet, vhis Anvisninger han tit enhver Tid er forpligtet til at rette sig efter. -

5. Husmanden nyder før og efter Sætertiden fri Havn for Pladsens Kreaturer 3 a 4 Kjør og 12 Smaafe i Gardens Hjemmark. Fremede Kreaturer maa ikke indtages i Havnen, ligesom ingen Kreaturer uden Tilladelse maa havne i Hestehaugen. -

6. Pladsens Jordvei dyrkes og fredes i alle Henseender overensstemmende med Lov af 24de September 1851 om Husmands væsenet. -

7. Forøvrigt har Husmanden med Familie i enhver Henseende at forholde sig i Overensstemmelse med Lov af 24de September 1851, om Husmandsvæsenet. Enhver Overtrædelse af denne Kontrakts Bestemmelser eller af de Bestemmelser, der indeholdes i Lov af 24de September 1851 om Husmandsvæsenet medfører Tab af Ret til Brug og Besiddelse of Pladsen der i saadant Tilfælde bliver fravige uden foregaaende Forligsprøve, Lovmaal og Dom. -

S..... Præstegaard den 22de Februar 1877. R.B. P...... Sognepræst.

Foranstaaende kontrakt vedtager jeg Undertegnede i Et og Alt. d.u.s. A... A....sen G ..... Til Vitterlighed:

Støren, Sør-Trøndelag, 1877

Fæsteseddel

Jeg R.B. P..., Sognepræst til S...., gjør vitterligt at jeg, da Husmand A ..... A... son E ... paa Grund af Alderdom. har opladt den til S ... Præstegaard hørende, af ham brugte Plads E.... til Fordel for sin Søn N... A..sen (?) E... imod, hos ham for sig og Kone at nyde Forsørgelse til deres Død og Forpleining i Sygdomstilfelde - fæster samme Plads til formeldte N... A...sen for hans og Kones Lævetid paa følgende Vilkaar:

1. Han forsorger sine gamle Forældre ved at lade dem gaa i Brød med sig, yder kjærlig Pleie i Sygdomstilfælde, ligesom han efter deres Død besørger dem en christelig Begravelse.

2. Han svarer til S... Sognepræst en aarlig Afgift, stor 32 - tretti og to - Kroner indtil Kaarfolkenes Død, og efter disses dødelige Afgang 40 - firti - Kroner aarlig.

3. Han er forpligtet til, paa Tilsigelse, med egne Redskaber at fremmøde og udføre Arbeide paa Prostegaarden imod sit Arbeids at nyde i Daglon 40 firti - Øre daglig fra 14de Oktober tit 14de April og 53 femti og tre Øre i den Øvrigs Del af Aaret med Undtagelse af Slaataanden, da han nyder 67 - sexti og syv - Øre for hvert Dagsværk og i Skuraanden da han lønnes med gangbar Dagløn. - Ligeledes er han forpligtet til, naar set forlanges at fremsende et voxent Fruentimmer til Arbeide paa Præstegaarden. Dennes Arbeide lønnes mod 27 - syv og tyve - Øre daglig i Vintertiden fra 14de Oktober til 14de April og i den øvrige Tid af Aaret 33 - treti og tre- Øre daglig. Alt Arbeide udføres paa Solnepræstens Kost.

4. Pladsens huse, der alle tilhøre Gaarden, Gjerder holder Husmanden i aabodsfri Stand til enhver tid og nyder dertil Materialier efter Udvisning af Forstvæsenet, af hvilket han ogsaa erholder Brænde udvist, og har i alle Dele at holde sig Forstvæsenets Anvisning efterrettelig.

5. Pladsens jorder dyrkes og fredes i alle Deele overensstemmende med Lov om Husmandsvæsenet af 24de September 1851.

6. I Gaardens Hjemmark tillades det ham at holde før og efter Sætertiden 3 a 4 Kjør og 8 a 10 Smaafæ, - dog kun af hans egne Kreaturer, da ingen fremmede Kreaturer maa slippes i Havnen.

7. Forøvrigt har han at holde sig Loven af 24de September 1851 om Husnandsvæsenet efterrettelig og ved overtrædelse af Kontrakten eller de efter nævnte Lov gjeldende Bestemmelser er Retten til Pladsens Brug og Beholdelse forbrudt og skal fraviges uden foregaaande Forligsprøve, Lovmaal og Dom. -

S.. Præstegaard den 22de Februar 1877 R. B. P ..... (Sognepræst.)

Undertægnede vedtager i Et og Alt Foranstaaende Fæstecontragt. d.u.s. iii.... A.... son Til Vitterlighed

Voll, Romsdal. 1813. Kontrakt som gir husmannen arbeidsplikt til flere husbønder

Jeg underskrevne R… R…sen Nedre F… tilstaar herved at have overdraget pladsen M… under Nedre F… til den unge mand H… O…sen som har ægtet en datter efter afgagne C… C…sen M… paa saadane vilkaar at han skal betale aarligen i rede penge 7 org 12 sk species, et halvdalerstykke høe at slaa og 2de dagers arbeide i høeslætten og 2de dage i kornskuuren hvis tridieleen afgaar til søsteren I… R…datter.

Denne contract giælder saalenge den gamle lever hvis føderaad hefter paa pladsen eom er 10 spand vel tilberedt havremeel, Mælkningen den tredie deel enten de saa mælker en eller to kiøer, Et stykke ager kaldet Langemyt til jordæbler, foster til tre faar og frit husværelse med fornøden tilsyn og pleie særdeles i sygdoms og alders tilfælde. Derimod nyder han frit bejde til 2 kiøer og 8 faar, til brændsel 1 og ½ halv dages torvskuur og undebur blant gaardens opsidere. Naar saa den gamle ved døden afgaar da at betale aarlig i rede penge 2 species daler og 3 dagers arbeide i hver vinde imod at den halve græsgang for den ene koe tilfalder søsterens ansvar og 2 faar til hegning paa hendes parti imod at hun nyder den 3die deel i ovenstaaende afgift. Naar han da ellers opfører sig som en retskaffen husmand anstaar og sømmer da nyder han fremdeles pladset for sin livstid uden nogen ende eller høyere afgift der affordres. Dets tilbekræftelse forpligter jeg mig til at efterleve under min haand og segl.

d.n. 12 Novembr. 1836.

Tol vitterlighed

Ryfylke, Rogaland. 1836. Avskrift av Bygselsbrev

Jeg underskrevne R… R…sen Nedre F… tilstaar herved at have overdraget pladsen M… under Nedre F… til den unge mand H… O…sen som har ægtet en datter efter afgagne C… C…sen M… paa saadane vilkaar at han skal betale aarligen i rede penge 7 org 12 sk species, et halvdalerstykke høe at slaa og 2de dagers arbeide i høeslætten og 2de dage i kornskuuren hvis tridieleen afgaar til søsteren I… R…datter.

Denne contract giælder saalenge den gamle lever hvis føderaad hefter paa pladsen eom er 10 spand vel tilberedt havremeel, Mælkningen den tredie deel enten de saa mælker en eller to kiøer, Et stykke ager kaldet Langemyt til jordæbler, foster til tre faar og frit husværelse med fornøden tilsyn og pleie særdeles i sygdoms og alders tilfælde. Derimod nyder han frit bejde til 2 kiøer og 8 faar, til brændsel 1 og ½ halv dages torvskuur og undebur blant gaardens opsidere. Naar saa den gamle ved døden afgaar da at betale aarlig i rede penge 2 species daler og 3 dagers arbeide i hver vinde imod at den halve græsgang for den ene koe tilfalder søsterens ansvar og 2 faar til hegning paa hendes parti imod at hun nyder den 3die deel i ovenstaaende afgift. Naar han da ellers opfører sig som en retskaffen husmand anstaar og sømmer da nyder han fremdeles pladset for sin livstid uden nogen ende eller høyere afgift der affordres. Dets tilbekræftelse forpligter jeg mig til at efterleve under min haand og segl.

d.n. 12 Novembr. 1836.

Til vitterlighed

Sandsvær, Buskerud. 1865

Husmannskontrakt

Contragt mellom O… H.. og d… K..sen

1. Jeg O… H… overdrger herved min nordre Plads under Gaarden K… til bemælte d… K..sen for en Aarlig Afgift af 14 spd.- fjorten Speciedaler- og veligeholde selv Huusene paa samme. 2. Jeg D… K...sen forbinder mig at svare en aarlig Afgift af 14 spd.- fjorten Speciedaler- af bemældte Plads og derhos at holde forsvarlig Gjærde om Pladsen samt at hugge Brændeved af Top og Tørt hvor det nærmeste findes, og endelig at arbeide paa Gaarden naar som forlanges: med undtagelse af 1 dag i hver Uge som mig tilkommer i følge Lov af den 24de September 1851: for følgende Dagløn: Og at svare min Andel ved at skaffe en Kræaturvogter fælles. 12 - tolv Skilling for een Slaattedag. 8- otte Skilling for enhver anden Arbeidsdag. 12 – tolv Skilling for en Dag at hugge Bjælker og tømmer. 18- atten Skilling for 1 Maal Hvede, Byg eller Rug at skjære og feste. 14- fjorten Skilling for 2 Maal Havre at skjære og feste. 8 – otte Skilling for 1 mark Ullrending at Spinde. 10 – til Skilling for 1 mark fiin Linhørrending at spinde. 6 – sex Skilling for 1 mark Hampehørsrending at spinde. 8 – otte Skilling for en mark Læredsveft at spinde. 6 – sex Skilling for 1 mark Hampelæredsveft at spinde. 4 – fire Skilling for 1 mark Strierending eller Strievæft at spinde. 8 – otte Skilling for 1 mark Uldvæft at spinde.

3. Finder nogen af Partene sig ikke tilfreds, gjælder Opsigelse inden 29 September ved 2 mand, Ligesom jeg D… K..sen herved erkjender at have modttaget ligelydende Copo af denne Contragt deri alle Deele er mig forstaaelig hvorfor herved underskrives i 2 vidners Overvær.

………………….. ……………………..

K…. den 20 September 1865

Til vitterlighed ……………

Biri, Opland. 1817. Rydding av plass fra nytt av

7. Biri, Opland. 1817. Rydding av plass fra nytt av Overlater til N.N. og kone N.N. for begge deres levetid at bygge og oprydde sig en husmandsplass på min eiendom på følgende vilkaar: 1. Skal de have efter udvisning et stykke av min eng, hvorpå de opbygger pladsens huser til hvilke de tager materialer i gårdens skov, ligeså til gjerde og ved og husenes vedligehold. 2. Skal de have ½ delen av søndre eng og den ytre sætervold og høste det de kan finde udengjerds omkring denne. 3. Skal de have et lidet stykke av K.Sæter hvorpå de opbygger fjøs. 4. Fri havn i udmarken og på sæteren. 5. Husmandskonen svarer gjædsle 6 dage i sæteren og 1 dag hver uge hjemme. 6. Skal årlig slå 6 mæling og skjære 6 mål og betale 2 spd. i penger, men de 3 første år svares ikke penger.

(Underskrift.)

Vardal, Opland. 1858

8. Vardal, Opland. 1858. Som eks. på husmannskontrakt hitsettes en fra Vardal fra 1858 i avkortet form: Overlates plassen på følgende vilkår:

1. Plassen dyrkes vel og ikke forriges på hus, gjerder eller jord. Avlingen må ikke bortføres og den samlede gjødsel anvendes på plassen. 2. til husreparasjoner og gjerde erholder han av gårdens skov der fornødne, ligesom av topp og tørre trær det fornødne brende alt efter gårdbrugerens udvisning. 3. For sine på plassen fødede fekreaturer i gårdens udmark mot at han for gardbrukeren for hver ko legger opp ved 3 sommerdage på egen kost. 4. I årlig avgift av plassen svares 8 spd. ligesom er humsannen forpliktet til efter tilsigelse at forrette for gårdbrukeren på forsvarlig måte gårdsarbeid som anvises, dog således at han er fri for arbeidsplikt en dag i uken, mod derfor at nyde følgende betaling: for en mæling at slå 12 skill. For et mål at skjære 12 skill. En sommerdag 8 skill. Og en vinterdag 4 skill. Derhos forpliktes husmannen at skaffe et antagelig kvindemenneske til i slått og skurdond at arbeide på gården mot en betaling av 6 skill. Pr. dag. 5. Forudenforanstående svarelse forbinder husmannen sig til på egen kost og uten betaling at forrette veiarbeide 2 –to- dage hver sommer. 6. gjensidig opsigelse kan skje innen 1. oktbr. Til fravigelse 14. april.

(dato og underskift)

Rakkestad, Østfold. Husmannsplass under prestegården 1828

9. Rakkestad, Østfold Husmannsplass under prestegården 1828

Provst ridder A… tilstår herved at have overladt A… C…sen husly på pladsen A… hytten tilligemed halvdelen i den ager og eng sammesteds, som j… E…sen hidtil havt udelt i brug, på følgende vilkår. 1. Han betaler 4 spd. i årlig avgift, dog skal jeg uden betaling pløie og havre ager, mod at han skaffer ploghø og plogfolk dertil. 2. Han skal gjøre arbeid hos mig, når han tilsiges, mod en dagløn, som de øvrige prestegårdens husmenn erholde, nemmlig 6 skill. Om vinteren, 8 skill. Om sommeren og 12 skill for at skjære 1 mål havre og 16 skill. For 1 mål byg. 3. Han nyder havn til de kreaturer, han føder om vinteren, dog sauer undtagen, hvortil han selv skaffer sommerhavn. 4. Han skaffer sig selv brændsel. 5. Når jeg ikke længer vil beholde ham på pladsen, og han før St.Hansdag bliver vidnefast udsagt, skal han være forpliktet til at flytte og ryddiggjøre pladsen lovens påfølgende faredag under udkastelse på sin egen bekostning.

Rakkestad ptestegård den 29. januar 1828.

Varteig, Østfold. 1865

Husmannskontrakt

Jeg underskrevne eier af gaarden L… søndre leier E… S…sen til brug og beboelse en plads kaldet S… paa følgende vilkaar. 1. Først skal han svare i aarlig afgift af bemeldte plads 5- siger fem speciedaler aarlig. 2. Andet, skal han arbeide hos mig naar det forlanges efter de betingelser, for et maal Byg seksten skilling, for et maal havre tolv skilling, for en slottedag tolv skilling, for en sommerdag tolv skilling, og for en vinterdag otte skilling. 3. trede, og naar han forlanges til at arbeide skal han have det samme som ovenstaaende dagpriser. 4. Fierde, skal han nyde i min skov til vinter og sommerbrænde saa som stubber og kvist. 5. Femte, skal han selv holde gjerdet om pladsen imod at nyde de nødvendige materialier dertil efter udvisning. 6. Sjette, skal han nyde i gaardens udmark havn til de kreaturerhan føder paa bemeldte plads. 7. Syvende, skal det ikke være hinder for nogen af parterne, naar det forlanges at fraflytte ovennevnte plads S… 8. Aattende. Dette forbinder jeg mig til at opfylde i alle pungter under tvende vidners nærvær.

L…. den 18de april 1865

……………… ……………………..

Til vitterlighed …………….. m.p.h.p. ………………. m.p.h.p