Enli naturreservat

Enli naturreservat i Bærum ble opprettet ved kongelig resolusjon 17. september 1982 og utgjør 137 dekar. Det er vernet som edelløvskosgreservat og ligger i sørhellingen av Eineåsen, nord for gården Enli. I vest grenser området til Isi naturreservat. Reservatet utgjør en bratt liside med fjellvegger og ur. Berggrunnen er basalt og rombeporfyrlava.

Formålet med fredningen er å bevare en alm-lindeskog, med påfallende sterk dominans av lind. Tresjiktet består i hovedsak av lind, isprengt litt eik og ask. Feltsjiktet er svært variert, med varmekjær flora. Det er tydelige spor etter stuving av lind, og lokale spor etter vedhogst. Området har et svært gunstig mikroklima, kanskje et av de varmeste i Sørøst-Norge. Det bratte området er tungt tilgjengelig.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Enli naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.