Isi naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Isi naturreservat i Bærum ble opprettet ved kongelig resolusjon 16. desember 2005, utgjør 1324 dekar. Det ligger nord for gården Isi og grenser i sør og øst til Enli naturreservat.

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med stor variasjon i naturgrunnlag og vegetasjonstyper, med høy andel rike skogtyper og stort innhold av død ved. Området omfatter i hovedsak en sørvestvendt kupert liside med rombeporfyr og basalt i berggrunnen. Blåbærgranskog og lågurtgranskog er arealmessig vanligst. I sammenheng med lågurtgranskogen finnes små arealer med alm-lindeskog. Det er også lymngskog og rike sumpskoger i området. Skogbildet er variert og heterogent, med stor treslagvariasjon og sjiktning.

Området har meget stor økologisk variasjon, mosaikk i vegetasjonssamfunn og forekomster av flere truede vegetasjonstyper. Naturreservatet huser også et variert og rikt biologisk mangfold innen flere artsgrupper og har stor tetthet av viktige nøkkelelementer, strukturer og skogtyper for biologisk mangfold. Karplantefloraen er rik og variert. En av de nordligste forekomstene på Østlandet av ramsløk vokser her. Flere rødlistede arter finnes.

Koordinater: 59.943975086547326° N 10.447058646032724° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Isi naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.