Inko AS

Inkos avdeling i Storgata 41
Foto: Gunnar Reppen.
Inkos hovedkontor i Storgata 19.
Foto: Gunnar Reppen.

Etter initiativ fra (LHL) ble Inko AS startet som en attføringsbedrift i Harstad i 1964 under navnet AS Kontortjeneste med Nils I. J. Nilsen som disponent. Formålet var å gi et trenings-, arbeids- og attføringstilbud til mennesker som hadde falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Driften startet i 1965 i Torvet 3 (Kulseng-gården).

Blant kontortjenestene bedriften tilbød, var også fotostat- og lyskopiering. Etter bare to års drift ble det planlagt nybygg, og man kjøpte tomt i Storgata 41 (Byskillet) av Harstad kommune for en symbolsk sum. Kommunen hadde «arvet» tomta etter Sandtorg kommune, som hadde hatt sitt herredshus her. Bygget var ferdig i 1970. Samtidig med innflytting ble navnet endret til Inko AS (akronym for industri og kontortjeneste). I deler av 2. etasje startet man offsettrykkeri i tillegg til stensileringsarbeider, kopiering og innbinding av arbeidsbeskrivelser for konsulenter og andre. Den som foresto offsettrykkingen var Harald Bille. Han var egentlig ansatt i elektrisk avdeling, men måtte påta å lære seg den nye offsetteknikken på egen hånd, da Per Fagerbakk, som var tiltenkt denne oppgaven, ble syk og døde. Bille klarte denne oppgaven på en utmerket måte, selv om han sto alene uten noe fagmiljø å støtte seg på.

I 1971 kjøpte Inko det lille trykkeriet til Trygve Henriksen, Merkantiltrykk, og Henriksen ble ansatt som avdelingsleder for en trykkerisavdeling. Henriksen var i bedriften til han pensjonerte seg i 1981. Deretter ble Per Bruun Rekstad leder for avdelingen. Trykkeriavdelingen ble aldri noen stor avdeling, men da Statoil etablerte en leteavdeling i Medkila, fikk Inko avtale om levering av kopitjenester. Dette medførte nødvendige investeringer i nytt kopiutstyr. Det skulle vise seg å bli en lønnsom investering.

Selv om det var slutt på trykkerivirksomheten i 1989, gikk kopiavdelingen videre og ble etter hvert kraftig modernisert. I 2007 var det to fulltidsansatte på denne avdelingen.

INKO som helhet har hele tiden hatt sterk vekst, og ved 40-årsjubileet i 2005 hadde bedriften totalt 160 ansatte. Siden har bedrifter utvidet sitt virksomhetsfelt og har avdelinger i tillegg til Storgata 41 også avdeling i Storgata 19 og på Stangnes.

Attføring

Inko er en av landets ca. 100 attføringbedrifter, og har den internasjonale Equass-godkjenningen som kreves for å drive attføringsarbeid. Bedriften er medlem i Attføringsbedriftene (NHO Service) og ASVL.

Attføringsbedriftenes hovedoppgave er å bistå personer med et avklarende- og kompetansehevende tilbud som skal føre fram til aktivitet og høvelig arbeid. For å kunne møte dette behovet, er det et krav fra det offentlige, at bedriftene skal tilby tiltak og praksis som til en hver tid er relevante og bredt sammensatte. Staten kjøper tjenestene hos attføringsbedriftene etter spesielle normer og for begrensede tidsrom. Det er NAV som definerer og godkjenner behovet for antall plasser og typer tiltak. Tildeling av tiltak skjer, med unntak for de skjermede tiltakene, etter anbudskonkurranse på det åpne markedet.

Kilde