Isdam er en kunstig anlagt og oppdemmet dam eller liten innsjø, for å kunne skjære is av denne om vinteren. Slik isdrift var særlig stor i siste halvdel av 1800-tallet, men var fortsatt vanlig fram til 1920/1930-åra. Omfanget var stort, bare i Asker kommune var det 22 anlagte isdammer, og i de tre herredene Solum, Eidanger og Bamble i Telemark skal nærmere 1300 mann ha vært i arbeid i 20–25 uker vinteren 1895–1896, og skar ut hele 125 000 tonn is denne vinteren.

Rester av demning for isdam på Hestemyrene ved Valle i Bamble kommune
Foto: Pål Giørtz (2016).
Nordre dam på Heistad er en av de få isdammene i Telemark som fortsatt står med vann.
Foto: Peterak (2006).
Rester av en isdamdemning på Østerøya i Sandefjord
Foto: Pål Giørtz (2016).

Dammene gjorde at en kunne kontrollere vannivået og dermed både kunne øke og sikre en stabil produksjon. Etableringen av isdammene og den økende etablingen av annen infrastruktur markerte en overgang for denne næringen fra en høstingsøkonomi til en produksjonsøkonomi.

Dammene måtte rengjøres om sommeren og høsten, og vannet ble da tappet ut og gress og siv ble fjernet. Om vinteren måtte snøen pløyes bort, og målsettingen var å få klar is uten bobler. Selve skjæringen begynte normalt i februar, da isen var rundt 60 cm tykk. Det ble skåret ut store isblokker på rundt 200 kilo, som så ble solgt til bønder, butikker, restauranter, sykehus eller privatpersoner. Isen ble skåret ut ved hjelp av store og grovtannede sager, kalt «svanser». Egne issakser ble brukt for å få halt de store isblokkene opp av vannet.

Da kjøleskap og fryser etter hvert ble vanlig fra 1950-tallet, forsvant virksomheten etter hvert, men det ble skåret is ved Øvre isdam fra 1920 helt fram til vinteren 1967/1968. Dammen ligger rett nord for husmannsplassen Stig i Lillomarka, ved enden av Årvollveien, nr. 53, og ble drevet av ekteparet Rolf og Olga Høvik gjennom firmaet Oslo Ismagasin på Årvoll.

I dag

Etter at isdriften er over, har mange av dammene grodd igjen, mens andre hvor demningene er vedlikeholdt har preg av naturlige tjern, som Smestaddammene fra 1886 og 1899 hvor det ble skåret is til 1932, Holmendammen og Brydedammen i Sandefjord. Andre kjente tidligere isdammer er Besserudtjernet og de to dammene i Frognerparken.

Rester av demningene er mange steder synlige i terrenget, disse er ofte tykke, massive steinmurer av varierende lengde, som gjerne ender ender i en forhøyning i terrenget på hver side og således fungerer som stengsler i terrenget.

Kilder

Se også