Leksikon:Fylkesting

Fylkesting, eller fjerdingsting, var regionale ting – bygdelagsting – som er relativt godt dokumentert fra Vestlandet, særlig Rogaland, og Namdalen fra utgangen av middelalderen og fram på 1600-tallet. Det er uvisst om disse fylkestingene har hatt middelaldersk opphav; A. Holmsen betviler det (Norske Bygder IV s. 77), det gjør også Knut Helle, som likevel peker på likheten mellom denne ordningen og den tretrinns tingordningen som beskrives i Gulatingsloven (Fra Vistehola til Ekofisk I s. 83). Vi kan vanskelig vite, men ettersom fylkesting kan dokumenteres tilbake til 1400-tallet, skulle det ikke være noen grunn til å utelukke middelaldersk opphav (S. Imsen: Norsk bondekommunalisme II s. 62f.).

Fylkesting kan betraktes som fellessesjoner av flere skipreideting og kunne fungere som hjemting for de enkelte skipreidene. De var representasjons­ting i den forstand at det møtte lagrettemanns­representasjoner fra de tilhørende skipreidene. Men det er ofte også tale om en tingallmue i tillegg til nemndemennene i de tingreferatene vi har bevart fra Sørvestlandet. Selv om fylkestinget kunne behandle vanlige bygdetingssaker, kjenner vi dem først og fremst som fora for behandling av saker som angikk forholdet øvrighet-bondesamfunn, ­eller interessene til folk som sto utenfor – og over – vanlige bygdefolk. For eksempel er adelige eierinteresser blitt behandlet på fylkesting på Nord­vestlandet, og vi ser at fylkestinget har avgitt responsa om eiendomsforhold i regionen.

Fylkestingstingkretsene svarte på Vestlandet ikke til et gammelt fylke eller en fylkesfjerding, og sammensetningen av fjerdingene på Sørvestlandet har variert over tid. (Fylkesnavnet slik vi møter det i kildene på 1500–1600-tallet har i det hele tatt lite å gjøre med middelalderens fylker.) Det er også vanskelig å finne noe klart terminmøns­ter for disse tingene, som synes å ha vært sammenkalt noe ad hoc, og gjerne etter øvrighetens behov (S. Imsen op.cit. s. 135ff.). Se ellers bygdeting. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.