Mykstufoss kraftverk

Mykstufoss kraftverk i Veggli i Rollag kommune i Numedal er et elvekraftverk hvor selve kraftproduksjonen foregår i fjell. Vannet kommer fra et inntak ved Kjerredammen, en buedam i Numedalslågen. Driftstunnelen fra Kjerredammen ned til kraftverket er 5 kilometer lang, og fra stasjonen går vannet ut i en avløpstunnel på 1,5 kilometer tilbake til Numedalslågen.

Portalbygningen inn til Mykstufoss kraftverk i Veggli i Rollag kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Kraftverket har navn etter Mykstufossen i Numedalslågen ved Veggli, som ligger nedenfor Kjerredammen.

Mykstufoss kraftverk ble satt i drift i 1964 med offisiell overlevering i 1965. Kraftverket var det første som ble bygget i regi av Buskerud fylkeskommune. Utbyggingsvedtaket ble fattet av Buskerud fylkesting i 1961. Det eies i dag av Glitre Energi Produksjon AS, som er et datterselskap av Glitre Energi AS. Fallrettighetene til Mykstufossen ble kjøpt i fellesskap av numedalskommunene i 1906 for 20.000 kroner. Kommunene solgte fallrettighetene videre til Buskerud Kraftverker i 1957.

Netto fallhøyde er 57,5 meter, som utnyttes i to Francis-aggregater med en installert effekt på til sammen 52 MW. Midlere årsproduksjon er 280 GWh. Mellom 2011 og 2014 gjennomgikk kraftverket en modernisering som skal gi det ytterligere 30 års virketid.

Portalbygningen inn til kraftverket inne i fjellet er tegnet av Geir Grung, og ligger ved enden av en vei som har navnet Kraftstasjonen, som går nordover fra veien Østsida (fylkesvei 107).

Om overleveringen i 1965

 
Faksimile fra Aftenposten 13. november 1965: utsnitt av artikkel ifm. den offisielle overleveringen av Mykstufoss kraftverk, som fant sted 11. november samme år. Bildet i faksimilen viser Kjerredammen i Numedalslågen, som er magasin for kraftverket.

Mykstufoss kraftverk ble overlevert til eierne 11. november 1965, etter å ha vært i delvis drift siden året før (første aggregat ble igangsatt 5. desember 1964 og andre aggregat 8. mars 1965). Aftenposten omtalte begivenheten i en artikkel 13. november samme år (utdrag):

Mykstufoss Kraftverk er et meget tiltalende anlegg, bl.a. fordi det så og si ikke virker skjemmende i terrenget. Numedalslågen er tørrlagt i bare noen kilometers lengde langs en strekning som så å si ikke ses fra vei eller jernbane. Under en tilstelning i forbindelse med overleveringen torsdag, ble det uttalt mange gledens ord over at Buskerud fylke endelig har fått sitt eget kraftverk. Fylkesmann Olav Watnebryn ønsket velkommen, og formannen i byggekomiteen Ragnar Hakavik, redegjorde for arbeidet og overleverte kraftverket til fylkesordfører Thorleif Nilsen, som igjen overleverte det videre til viseformannen i Buskerud Kraftverkers styre, John Andersen. Han gav det videre til kraftverksjef Atle Wærsted.

Kilder

 
Kjerredammen i Numedalslågen, som er magasin for Mykstufoss kraftverk, fotografert i mars 2016.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)