3. Almatjij dulutj viessoma birra

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Pitesamisk: Norsk omsetting:
3. Almatjij dulutj viessoma birra 3. Om livet til menneska før
Dålen, subtsastillin, áhte galgaj alvos buorre ja ávos ájjge. Mællke gållgoj tjátse sajen ja ádjaga ja jågåtja bæra mællken gullgin, ja bårråmusan lij jis muorajn alvos njálga krudda jah muorje. Dá muora ietja suddje åkse vuolos, vaj gallgin almatja jåkksåt bårråt dajste murjijst. I gammal tid, brukte dei å fortelje, skal det ha vore ei veldig god og lykkelig tid. Mjølk rann i staden for vatn, og kjeldene og småbekkene flaut med mjølk, og til mat var det på trea veldig godt krydder og bær. Desse trea bøygde seg sjølv ned med greinene, så menneska fikk til å nå i og ete av desse bæra.
Sváhpa, gudi lie muorajn, gálgaj sidjij buæjjden årrot ja guobbar gálgaj jis sidjij vuasstan årrot; ja gárrvon gillgin jis adnet dajde stuorra krudnis lassta-plæđit, mah lijjin alvos gåbbdåga ja guhke. Dæ gællgin sija dalle dáj sisne ietjapse giesadit. Idtjin sija aktavk vájvev jala huksop ane dáj birra, majde gællgin sija bårråt ja juhkat, jala máp gællgin sija gárrvon adnet. Kjukene som er i trea, tok dei til seg til å vere feitt og soppen tok dei til seg til å vere ost. Og som klede plukka dei av dei store lauv-blada som var veldig vide og lange. Så tok dei dei da og dekte sei sjølve i dei. Ikkje var det for dei noka vanskeligheit eller bekymring om kva dei skulle ta seg til mat og drikke eller kva klede dei skulle ha på seg.
Dæ lij sidjij nåv állkes bæbbmo, áhte burrin, gåso båhtin ja mielkeb juhkin jågåjst ja ádjagijst ja gu’ gærvujst nuhkujin, dä sija dajde stuorra lassta-plæđit vælldin ja giesadin ietjapse dáj sisne. Så slik var det for dei lettvint mat som dei åt kor dei kom, og mjølka drakk dei frå bekkene og kjeldene; og om dei slapp opp for klede, så tok dei dei store lauv-blada og dekte seg i dei.

Kjelde

Denne historia er transkribert til tilnærma standard pitesamisk rettskriving frå Népköltsi gyűjtemény a Pite lappmark Arepluogi egyházkerületéből (1893) av Halász Ignácz.

Om språkforma

Som i dei andre nedskriftene av Halász Ignácz er det tidvis noko upresis attgjeving av fonemlengda. Dette er justert etter beste evne. Visse alderdommelige trekk som i moderne tid helst blir rekna som umesamisk kan nemnast — det gjeld først og fremst akkusativsformer som mielkeb og huksob der moderne pitesamisk har -v heller enn -b eller -p.