Christiania bypost

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den nye byposten presenteres i Morgenbladet
Foto: Morgenbladet 4/2 1857

Christiania bypost ble opprettet ved kongelig resolusjon 18. oktober 1856. Byposten ble igangsatt fra tirsdag 3. februar 1857.[1] Christiania bypost tilbød postombæring ved postbud i de sentrale deler av Christiania. Brev og pakker ble mottatt gjennom bypostkontoret i Juveler Øyseths gård på hjørnet av Østre gate/Nedre Slottsgate, eller ved nedlegging i oppsatte postkasser.


Om byposten

Christiania bypost var i stor grad drevet for statens regning og for inntekter gjennom betaling for postombæring. Slik skiller den seg fra senere private byposter i norske byer. Byposten i Christiania ble opprettet som en forsøksordning. I 1859 foreslås at denne ordning skal fortsette. Lønn for Bypostexpeditøren i Christiania fastsettes til 500 Spd årlig fra 1/1 1859.[2] Men da denne sak kommer til behandling i Stortinget, går "Gagekommitteen" i mot dette. Flertallet peker på at så lenge landets postverk kjemper for balanse i sin økonomi er det ikke riktig at statskassen dekker denne bypostordningen. Komiteen mener byposten er en hensiktsmessig ordning, men at den først og fremst har lokal interesse.[3] Men da saken kom til behandling i Stortinget ble lønnen innvilget med 500 Spd.[4] Det kan virke som om byposten i Christiania levde et noe usikkert liv, mellom de årlige budsjettvedtak i Stortinget. I 1862 bekreftes igjen videreføring.[5]

Fra nyttår 1862 utvides Christiania by, og byposten utvider samtidig sitt dekningsområde i tråd med dette, "samt til enkelte udenfor denne liggende bymæssigt bebyggede Strøg."[6]

I 1859 gjøres regnskapet for byposten opp med tilnærmet balanse. For 1860 og 1861 gav den et overskudd på respektive 151 Spd 62 skilling, og 126 Spd. 89 skilling. Men med byutvidelsen fra 1862 forventes høyere utgifter til tre nye postbud, tilsammen 397 Spd årlig. [7]

I proposisjon til Stortinget datert 11. april 1863 begrunnes lønn til postmesteren i Christiania. Det forutsettes at postmesteren må forpliktes til å overta bestyrelsen av den daværende bypostekspedisjonen. Og byposten tenkes sammenslått med den alminnelige post så snart man har et passende lokale.[8] Ved utlysning av stillingen heter det: "Postmesteren bliver pligtig til, om de maatte forlanges, at overtage Bestyrelsen af Christiania Bypost-Expedition mod den derfor bestemte Aflønning."[9]

Referanser

  1. Morgenbladet 4/2/1857
  2. Morgenbladet 5/7/1859
  3. Morgenbladet 10/3/1860
  4. Den norske rigstidende 14/3 1860
  5. Morgenbladet 17/9/1862
  6. Aftenbladet 8/1/1863
  7. Aftenbladet 8/1/1863
  8. Den Norske Rigstidende 1/5/1863
  9. Den norske rigstidende 28/7/1863