Fylkesmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fylkesmannen er statens representant i et fylke. Det er atten fylkesmenn i Norge, idet Oslo og Akershus har felles fylkesmann. Fylkesmannens kontor har tilsynsansvar overfor både fylkeskommunen og kommunene i fylket. Hovedoppgavene er å påse at Stortingets og Regjeringens vedtak og retningslinjer følges opp, og at innspill fra fylket til sentrale myndigheter når rette vedkommende.

Embetet har røtter tilbake til tidligere perioders sysselmenn, lensherrer og amtmenn.

Det er per 2018 16 fylkesmenn i Norge, mens det er 18 fylker. Dette skyldes at Oslo og Akershus hele tiden har hatt felles fylkesmann, og at Aust-Agder og Vest-Agder fikk felles fylkesmann fra 1. januar 2016. Hordaland og Bergen hadde også felles fylkesmann fra 1919 til Bergen ble innlemma i Hordaland i 1972. Sysselmannen på Svalbard har samme myndighet som en fylkesmann, men har også enkelte andre oppgaver i tillegg, som å være politimester på Svalbard.

Fra 1. januar 2021 endres tittelen til statsforvalter. Dette gjøres dels for å få en kjønnsnøytral tittel, og dels for å tydeliggjøre innholdet i embetet, da mange feilaktig har oppfatta fylkesmannen som en del av fylkets administrasjon.

Oppgaver

Fylkesmannens virksomhet består dels av å utføre selvstendige forvaltningsoppgaver på vegne av departementene, og dels å overvåke kommunal virksomhet og å være klageorgan for kommunale vedtak.

Blant viktige saksområder er:

 • Familiesaker, som separasjon og skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker.
 • Fri rettshjelp.
 • Utbetaling av statstilskudd til trossamfunn (koordineres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus).
 • Naturforvaltning.
 • Helse- og omsorgssaker.
 • Plan- og byggesaker.
 • Barnehage og opplæring.
 • Miljøvern og klima.
 • Landbruk og mat.
 • Samfunssikkerhet og beredskap.
 • Vergemål.
 • Medaljesaker og kongelige besøk.

Administrativt ligger fylkesmannsembetene under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men i de enkelte saker kan det være andre departement som har ansvaret.

De enkelte fylkesmannsembeter

Litteratur