Hagahogget naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hagahogget naturreservat i Asker ble opprettet ved kgl. res. 13. des. 2002, og er et 715 dekar stort barskogsvernområde i området øst for Hagahogget og vest for Semsvannet. Det omfatter bl.a. Almedalen. Hagahogget naturreservat har artsmessig stor variasjonsbredde som bidrar til å beskrive sammenhengen mellom vegetasjon, geologi og terreng.

Formålet ved naturreservatet er å bevare et skogområde med naturlig plante- og dyreliv. Sentral interesse har en alm-og lindeskog med tilhørende markvegetasjon, svært rike partier barskog med urskogkjerner, et bredt spekter vegetasjonstyper og arter og rike overgangssoner mellom edelløvskog og barskog.

Terrenget er kraftig med brattkant mot sørøst, bratte lier, daldrag og kupert skogslandskap. I sørøst grenser reservatet mot kulturlandskapet i Semsvannet landskapsvernområde. Berggrunnen består av rombeporfyr, med innslag av basalt og kambrosilurbergarter.

I den sørvendte lia i vest dominerer rik, åpen og grovvokst lågurt- og storbregnegranskog, med innslag av alm-lindeskog og blåbærgranskog. I Almedalen er skogen svært rik og det kan være urskogkjerner i enkelte av sprekkedalene. Skogen vest for Hagahogget har artsrik og krevende flora. Det går gamle hesteveier ned lia.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Hagahogget naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.85374510497305° N 10.397662094226092° Ø