Ingeberg (tettsted)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Ingeberg tettsted»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Ingeberg er et boligområde i Hamar kommune.

Historisk sett var området der Ingeberg tettsted ligger et typisk spredtbygd område fram til ca 1970. Men skolen for området var lokalisert her fra slutten av 1800-tallet. Det nåværende byggeområdet ligger i grenselandet mellom storgardsområdet og området med husmannsplasser, mindre bruk, beiter og skog.

Regulering av tettbebyggelse på Ingeberg

På 50- og 60- tallet var det en veldig stor boligbygging både i Norge og Hamar-området. Mye av denne utbyggingen var arealkrevende eneboligbebyggelse. Hamar hadde i denne perioden starten på utbyggingen på Hamar Vest og i omegnskommunene hadde Vang utbygging på Åker, Stange i Bekkelaget og Ringsaker på Stavsberg. Dette gjorde at det ble en omfattende diskusjon om arealbruk regionalt. Godkjenning av utbygging på eiendommen Hol benevnt Holshagan var for å kunne tilfredsstille denne forventede etterspørsel og ikke som resultat av en overordnet generalplan eller regionplan. Området var i godkjenningen fra prismyndighetene beskrevet: ”Kommunens hensikt med kjøpet er å bruke området til tomtefelt og beliggenheten til dette formålet med vekslende terreng og sørhelling med utsikt over større deler av distriktet er arealet godt skikket”

I siste halvdel av 60-tallet ble regionplanrådet etablert, og fra 68/69 bemannet opp til å gjøre mer omfattende utredninger. Tilsvarende ble det i Vang Herredsstyre vedtatt at det skulle lages en generalplanskisse.

Vang kommune ervervet i løpet av få år følgende arealer:

1967: 120 daa fra Hol gård. Dette er arealet ligger øst og sør for Holsvegen.

1969: Innkjøp av 50 daa fra Ingeberg lille. Dette arealet ligger mellom skolen, Gåsbuvegen og Holsvegen.

1973: Vang kommune kjøpte arealet øst for skolen og ned mot avkjøringen til Holsvegen av et dødsbo.(der bl a terasseblokkene ligger) Dette er et areal som ble skilt ut fra Ingeberg store i 1858. Arealet er ca 38 daa.

I tillegg hadde Vang kommune i ca 1870 kjøpt inn skoletomt på 10 daa. Senere utvidet til ca 22 daa i dag. Dette er stort sett det arealet som er bygd ut på Ingeberg i 2010.

På 70-tallet var det omfattende regionale utredninger om framtidige utbyggingsområder. For å spare den beste jorda rundt Hamar utredet en muligheter for avlastningsområder i de ulike kommunene i regionen.

I løpet av 70-åra, mens regionplanarbeidet pågikk, ble det løpende vurdert hvilke områder en fikk bygge ut. Dette medførte at den berømmelige ”jernringen” ble vedtatt i 1972. De ulike byggeområdene i Hamar tettsted fikk en klar avgrensning. Ingeberg kunne etter dette vedtaket utvides østover helt bort til Tomtervegen. Men Fylkeslandbruksstyret avviste i ettertid denne utvidelsen og også et redusert alternativ. Ingebergområdet har derfor helt fram til nærmere år 2010 vært begrenset av de områdene kommunen kjøpe inn ca 1970.

Senere planbehandlinger

I flere planbehandlinger fra 1990-tallet har kommune ønsket utvidelse av Ingebergområdet. Dette fikk også tilslutning hos regionale planmyndigheter, men ble stoppet av Miljøverndepartementet. De ønsket at en heller skulle vurdere utbygging ved flyplassen. Det var først i 2010 at utvidelse ble godkjent i fylkesdelplanen SMAT som ikke lenger skulle godkjennes av departementet når det var regonal enighet. Dette medførte at en fikk godkjent et område nord for Gåsbuvegen og et område mot Løbakk. Først ble Skogsrud og Jevne bygd ut og deretter Skogsrudjordet. Pr. 2024 nærmer det seg at de første reguleringsplaner nord for Gåsbuvegen er klare.

Offentlig tjenestetilbud

Skole:Det første faste skolelokale i Tomter skolekrets/Ingebergbakken skole/Ingeberg skole var ferdig i 1875. Skolen er fornyet mange ganger, men skolen ligger på samme tomt idag. (Kilde: Vilje til vekst. Grunnskolen i Vang gjennom 250 år.)

Barnehage: På Ingeberg ligger Ingeberg barnehage bygget i 1981. I tillegg har en den private barnehagen Flekkenga gårds- og naturbarnehage som er bygget i 2008.

Post: Det ble etablert eget postkontor på Ingeberg i 1975. Dette ble nedlagt i 1995.

Løbakk sykehjem

Hamar Sanitetsforening fikk Løbakk som testamentarisk gave i 1973. Det ser ut til å ha tatt tid før en kom fram til hvordan denne gaven skulle brukes. Og når en kom fram til at det var en egnet plass til å bygge et psykiatrisk sykehjem som erstatning for Vangseter var det naturlig at eiendommen ble overført til fylkesnivået som var driver av tilbudet på Vangseter. Dette skjedde i 1983. Det ble her bygd et sykehjem med plass til 46 alderssløve eller psykiatriske pasienter. Pr 1/1 2024 er det Sykehus innlandet som eier eiendommen og skriver følgende om tilbudet: DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1 Døgnenhet 1 har 12 sengeplasser. Vi tilbyr korttidsopphold til voksne med psykiske lidelser basert på frivillighet. Det er funksjonsnivå, ikke diagnose, som ligger til grunn for innleggelse. Vi tar i mot pasienter fra ambulant akuttenhet (DPS), etter sykehusinnleggelse og elektive henvisninger fra poliklinikkene i DPS Elverum-Hamar.

Butikk

Den første butikken lå på venstre side av Imerslundmarka(vegen) i krysset med Gåsbuvegen. Butikken ble senere flyttet på andre siden av Imerslundmarka(vegen) og kjent som Lindbo handel. Endret senere navn til Ingeberg Matsenter og til slutt Oles Matsenter. Butikken ble nedlagt i 1997.

I de gamle reguleringsplanene for boligområde på Ingeberg er det avsatt areal til butikk ved garasjene til terrasseblokkene nede ved krysset Gåsbuvegen – Holsvegen. Arealet ble kjøpt av KØFF/Asko i 1987. Det er så langt ikke bygd butikk her.

Velforening

Ingebergbakken vel ble etablert i 1962 (kilde artikkel i Minner ifrå Vang 2012 [1]), dvs før det var noen større utbygging her.

Ifølge SSBs befolkningsstatistikk bor det 891 personer her 1. januar 2021.

Litratur og kilder

Bakgrunnsmateriale til kommunedelplan Ingeberg. Notat v/Odd Lindstad