Kjeldearkiv:«Den gongen var det liv uti åsa» (Olaf Nøkleby)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den gongen det var liv uti åsa
Kjeldeinformasjon
Navn: Olaf Nøkleby
Født: 1945
Tema: Totenåsen
Tidsrom: Sent 1800, tidlig 1900.
Nedtegnet: 2016
Metode for nedtegning: Egenforfattet
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.
Til bygds med sætermat frå Sytterlia, ca 1933.
Foto: Repro Mjøsmuseet
Anne Marie Stensvold kinner smør på Majersætra, ca 1925
Foto: Repro Mjøsmuseet

«Den gongen var det liv uti åsa»

«Så lokker vi over den myra, med kua og kælva og kyra, og æille dei underlige dyra. Kom rekkje, smekkje, syn for Gudsen, gule Bussen, ålete Bræinn. Hu Gustarønnis, hu Rabesønnis, hu lekreste Mari, hu Raspelæinn. Kom fram ein smed med hammar og tong, sætt sitt merkje på stute haunn. Dæ vøulder ein skælkete lensmænnssån ifrå Vællers

Denni kulokken frå Toten er oppskrivin etter a Pål Gihle. Slik kunne det låte uti åsa når budeien’ lokke krøttera hemmatt tur skaua utpå kvældssiden. Kulokken laut bæra langt, så kua kunne høre det, og skjønne at nå sku’ a hemmatt og mjølkes. Og hadde du snill ku, så kom a. Men var kua vrang, hæll det var litt utpå hausten så a hadde fått smak på soppen, ja da kunn’a ræka langt, og da vill’a itte hemmatt, så det kunne bli my’ gåing og leiting før’n fækk buskapen på rætt kjøl, hemmattover åt sæter’n.

Detti hører ei ænna tid tæll. Ei tid da utmarka, åsen, spelte ei helt ænna rolle for dei som sku’ ha seg i lævabrød på bygden enn a gjør i dag.

«Den gongen var det liv uti åsa», herme’n Pål Gihle gammalt folk. Og «den gongen», dæ var dei siste tiåra ta attenhundretali. Folketalet auke, og garda og plassa på bygden laut skaffe mat åt flere folk hæll dom hadde gjort noen gong før. Ælle var avhengige ta, levde ta, jordbruki. Og dæ som kunne haustes i utmarken var ein væsentlig del ta ressursgrunnlagi for matproduksjonen.

Vi kænn prøve å tenkje øss tællbarsatt tæll ein sammarsdag for 150 år sea. Det er folk på ælle sætrom, budeier, gjætergutter og gjæterjinter. Etter kløvstigom går det karer som leier hester mæ kløv på. Dom frakter varer åt sæter’n og sæterprodukt hemmatt åt garda – ost og smør. Det går krøttertråkk på kryss og tvers, ælle sta’n. Ku og ungdyr og kælver, sauer og lamonger, og eit gampefølgje kænn vi radt møte på òg. På no’n sætrer har budeia mæ seg både gris og høner, katte og bikkje. Utpå seinsammar’n er det ein bråtå mæ slåttekarer og rakstjinter som slår gras og får bergje høyet på utslåttom og på sætervøllom. Frå ælle utslåttom kænn vi høre kauking og song. For dom hadde det morosamt òg, dom som dreiv på så sveitten rænn. Dom song og dom rofte åt inæ’æn, frå den eine utslåtten åt den ændre.

Men det var itte bære høy dom hauste i utmarken. Utaom hælmen, vart nesten ælt vinterfóret åt dyrom hente utafor innmarka. Det var lauv og beit og ris og bar. Om vinter’n vart ælt detti kjørt hemmatt – mæ’ hest og sla’a.

Før på sammara, i håvælla, tida millom vårønna og slåttønna, hadde kara’a vøri på vedahaugst, høggi bærkjeved, som dom kælte det. Veden vart lagt opp så’n tørke utover sammar’n og hausten, og så vart ‘n kjørt hemmatt på vinterføre. Men det var itte bære ved dom høugg. Det sku’ tæll utrulig my’ skigardsvørkje åt æll skigard’n neri bygden – skigardsstaur og skived, og svei tæll å binde ihopes staura ti staurlagom i skigardom. Og råstaur laut dom ha for å få tørke køunnet. For itte å tala om bygningsvørkje – tømmer åt husbygging, bork og flis tæll taktækking.

Ælt detti laut kjøres hemmatt. Som je har sagt før, vart osten og smøret frå sæter’n børi hemmatt på hestrygga, det vart kløvja tæll bygds. Men ællt som kunne bergje seg tæll utpå vinter’n, vart kjørt hemm på vinterføre. Itte var det væger utpå åsa og det var lite mæ’ hjuldoning, så sla’an var det viktigste trænsportmidlet. Og sla’an glir bæ’re på snøføre enn på bærrmark. Dessuten var myrer og vatn tællfrøsne om vinter’n, slik at det gikk an å kjøre på dom.

Så, som de ser, hadde vi ti øss ein tur uti åsa for ein 150 år sea, hadde vi møtt i helt ænna liv enn dæ vi møter i dag. Jo da, vi ville kænskje råkt på ein fiskjer hæll ein harajeger òg, men ændatæll fiskjera og jegera var der fysst og fremst for å skaffe mat, itte for å kople ta, slik dom gjør i dag. Og slik hadde det vøri frå dei fyrsste menneskja slo seg ner og bynte mæ åkerbruk på Toten i ei fjern fortid – for 3-4 tusen år sea.

Storparten ta Totenåsa er ællmenning. I ællmenningom har ælle garda på bygden rætt tæll å ta ut tømmer og ved, dom kænn ta seg sæter og hauste vinterfór, dom kænn fiskje og jakte. I dei eldste lovom, Gulatingslova og Frostatingslova, står det at det er herredet som eig ællmenningen. I Kristian den fjordes Norske lov frå 1604 står det at bygdelaget eig ællmenningen. Etter hårt som folketalet voks og presset på utmarka vart større, gikk my’ ta ællmenningom i lændi over tæll å bli privatskauer. Og dei ællmenninga som vart att, fænn kongen på at ‘n åtte. Men såmmå å kongen sa og såmmå å byråkrata hass neri Kjøpenhamn fænn på, kunne dom itte ta frå bygden dei gamle rætta tæll beite, fórsanking, skigardsvørkje, husvørkje, jakt og fiskje.

Når kongen likevæl fænn på å sea at det var hænn som åtte ællmenningen, var det fordæ’n hadde fønni ut at ‘n kunne tyne ut no’ ekstra skattekroner frå dei som fænn seg utkomme i utmarken. Dessutan bynte trea som voks i skauom å få ein eigenverdi, å bli hændelsvare, utover på 16- og 1700-tali. Ælle kriga som danskekongen førde, gjorde at ‘n vart i beit for pe’eng. Dermæ’ tok ‘n tæll å sælja dæ’n æller hadde ått – kjørkjen’ og allmenninga. I 1805 hadde tur’n kømmi åt ællmenningom på Toten. Kongen ville sælja. Men hænn som var amtmænn på den tid’n, ‘n Christian Sommerfelt, fækk gardbrukera på Toten tæll å gå i hop og kjøpe ællmenninga sine. Dermed vart dei fleste garda på Toten dæ vi kænn kælle ællmenningseigere, men hele bygda har den gamle ællmenningsretten. Je veit itte ta at detti har ført tæll no’ motsætningsforhøll å tala på dei 211 åra som har gått sea kongen solte den ællmenningen som ‘n nok itte åtte.

Dei siste 100 -150 åra har samfunnet vårt gått gjennom ein utrulig endringsprosess. Dæ har mæ den tekniske utviklingen og ein enorm vekst i folketali å gjøra. Jordbruket i 2016 er no’ helt ænna enn jordbruket midt på 1800-tali. Og bruken ta utmarken er itte tæll å kjinne att. I dag er det daudt på sætrom, men livat på ælle fritidshusom og hyttom som har kømmi opp. Tømmerhøugger’n og åskjører’n er borte. Skøgsmaskina og lassbærer’n har kømmi i sta’n. Beitedyra – sau og ungdyr og kjøttfe og eit og ænna gampefølgje – gjør at utmarka itte gror ælldeles att.

Og skauen gir øss tømmer og ved – og ro i sinnet, som ‘n støtt har gjort.

Kjelde

  • Nøkleby, Olaf (2016), Hoff menighetsblad, nr 3, 2016. s. 6 og 7.