Kjeldearkiv:Christoffer Andersen Tetli - Dommen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 19 1940
Plassering: Side 3
Forfatter: Edv. Kruken

Artikkelen Bilde

Christoffer Andersen Tetli
Et bygdegeni fra det 18. hundreåret --Av Edv. kruken --

Da retten over Christoffer
Tetli er lit av et stykke kultur-
historie, mener jeg det kan ha
interesse å ref. domsav-
givelsen over ham. Den lyder
slik:

1822 Febr. 11te blev Stifts

overretten holdet over:
No. 13,

I sagen Procurator Iversen, Ac-

tor mod Uhrmager Tetlie blev
avsagt

Dom.
Uhrmager Christoffer Tetlie,
som under denne 1ste Instands
ved Stjør- Og Verdals jurisdicti-
on påkjendte Sag, siktes for at
have forferdiget og utgivet fal-
ske Sølvtoskillinger, har stadig
negtet for at have gjort sig
skyldig i saadant. De mod Til-
talte tilveiebragte Oplysninger
og Beviser bestaae i det væsent-
ligste i Følgende:

1. Mange Personer have af

Tiltalte modtaget af disse, un-
dur denne Sag og Acter hoslag-
te Toskillinger, og nogle have
endog fått dem igjen ombyttet
med gode Penge. Vidne 2: 3: 4:
6: 7: 8: 9: med flere Deponen-
teres beedige Forklaringer :/.
Tiltalte foregiver at have faaet
disse Penger af Reisende, men
han har ikke kunnet opgive en
eneste saadan ved Navn, mindre
han har tenkt at faa bevisat at
han virkelig faaet saadane Pen-
ger af Nogen.

2. Passus Vidne 18: 11: 14: 17;

24: og 25: Deponenteres beedi-
gede Forklaringer og 39: Vid-
nes Prov have omvundet at
Tiltalte have sagt at han have
faaet en hel Del. Nogle siger 1
Quarter af disse Penger hos
Kiøbmann Wullum til oppus-
ning, da de vare forbrendte
ved den hos bemeldte Wullum
stedfundne Ildebrand.

Tiltalte benegter riktignok

at have sagt saadant da disse Vid-
ner var kun enkelte, der ikke
mere end faa af Gangen skal
have hørt saadant af Tiltalte,
men desuagtet opvekker disse
Prov nogen Formodning om.

3. Vidnet Kiøbmand Wullum

har i de Trondhjemske Thing-
vidnes af 8de Februar omvun-
det, at Tiltalte herimot Høsten
1819 anmodede Vidnet om Veks
ling en Summa i Sølv. som han
opgav at have fundet i et Skrin
som han havde opdaget ved at
flytte et Hus, og i hvilket
Skrin var så mange Penger at
han. nok bleve hjulpet for sin
Levetid. Denne Samtale benek-
ter Tiltalte ogsaa.

4. Ved den efter Fogdens

Ordre af Lensmand Grilstad og
2 mand den 22de Augusti 1820
foretagne Inspektion i Tiltaltes
kort forhen fraflyttede Bopeel
paa Tutterøe fandtes dels i
Smedjeavlen, dels i Mulden paa

Smedjegulvet 9 Stk. smaa runde
Kobberplater af en Toskillings
Størrelse som vare Vidnet fore-
lagde, og Vidnet Peder Hansen
Væraaslien har inden det In-
derøiske Thingsvidne af 10de
Marts 1821 fremlevered lignen-
de Stykker, samt han havde
fundet tæt udenfor Tiltaltes
Smedje paa Tutterøen da Vid-
ned laa der veirfast paa en
Reise til Trondhjem i Miikkels-
mesmarkedet 1820.
Fremdeles har 32te Vidne for-
klaret at han kort Tid før Til-
taltes Afreise fra Tutterøen ved
at feie et Værelse tæt ved Verk
stedet, fant under en Seng et
Stykke Kobber af Størrelse og
Tykkelse omtrent som en To-
skilling.

30te Vidne har i Tiltaltes

Smedje sammestedes fundet og
under Sagen fremlagt et lig-
nende Stykke, og 28de Vidne
har omvundet at han engang
hos Tiltalte i hans Værksted
saa 2 små Stempler af Jern eller
Staal, udi hvilket var anbragt
i den ene Tallet 6 i den an-
dre Tallet 1. I Henseende disse
Kobberplater har Tiltalte Pag.
48) forklaret sig derhen, at han
ei vil vedkjenne sig dem, men
at det dog kan være af den
slags smaa Plader som han
havde uthugget til Uhrmager-
arbeider.

5. Har Tiltalte i det hele af-

givet vaklende Forklaringer i
Sagen, hvilket i Underretsdom-
men no. 2 nøyagtigen er gjen-
nemgaaede og anførte, end-
skjøndt alle disse Data gjør det
høyst sandsynligen, at Tiltalte
selv have forferdiget de i den-
ne Sag omhandlede Toskillin-
ger, må dog Overretten med
Underretten være enige i at
disse Indicia ikke er tilstkek-
kelig til at fælde Tiltalte enten
som den der har fabrikered
Mynt, eller som den har viden-
de har handlet med falsk Mymt,
i hvilken siste Henseende maa
legges merke til at Tiltalte
ikke fullkommen er overhørt,
om at han selv har ærkjendt de
omhandlede Toskilllinger at væ-
re falske hvorimod han foregi-
ver, at han troede, det var gode
Penge, der ved Ildebranden
vare blevne forbrændte.

Ved denne leylighet må også

bemerkes at det ei kan regnes
Actor ved Underretten til nogen
Brøde at han ei har tilveie-
bragt noget egentlig og be-
stemt Beviis for at de omhand-
lede Penge var falske thi dels
skjønnes saadant noksaa tyde-
ligt at være tilfeldet ved blodt
at sammenholde disse Toskillin-
ner med de sadvanlige gamle
Toskillinger af samme Aar 1667
Deels vilde et egenntlig Beviis
for de omhandlede Pengers
Falshed formodentlig være me-
get vanskelig å fremskaffe, og
deels er endelige saadant be-
viis efter det Udfald Sagen
alligevel maa faa af ingen
Inflydelse.

Efter disse omstændigheter

maa Underretsdommen hvorved

Tiltalte ere frifunden for videre
Tiltale mod at tilvare Actions-
omkostningene blive at Stad-
fæste, dog at Defensorene Pro-
curator Wahl og Lensmand
Wæhrdahls tilkjendte Salærer
noget nedsettes.

Forøvrigt attesteres at Sag-

førselen for begge retter har
været forsvarligen. I Henseen-
de Sagens Behandling for Uu-
derretten bemerkes, at det vist-
nok ikke var aldeles rigtigt at
Inkvisitionsforretningen af 22de
Augusti 1820 blev avholdt uten
Tiltaltes nærværelse; og ligesaa-
lidt kan det bifaldes at Tiltalte
ikke var tilkaldet did den 18--
20 Juli foranholdte Forhøør, thi
Tiltalte var ved det foregaaen-
de forhøør allerede blevet saa
meget mistænkelig, at der var
fuldkommen Føye at kalde ham
til Forhøørets Kontinuation,
hvorved den Fordeel var bleven
opnaaet, at han strax kunde
være bleven confrontered med
afhørte Deponenter, men denne
Feil er dog ei af den Beskaffen-
het at Underdommerne desaar-
sag bør belegges med Mulkt.

Thi kjendes for Ret:
Underrettens Dom bør ved

Magt at stande, dog at De-
fensorer ved de i Trondhjem og
Inderøen optagne Tingsvidner,
Procurator Wahl og Lensmand
Wæhrdahl tilkjendte Salærer
nedsettes til 3 (tre) Spd. for
den første og 1 (en) Spd. for
A. Rogert. Hersleb Hornemann.
den siste.

Scannet fra avisen