Kjeldearkiv:Delekontrakt på Ås (Ullensaker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Delekontrakt på Ås. I 1846 ønsket de felles eierne av 1/4 av gården Ås (Aas, gnr. 81) i Ullensaker kommune, proprietær Peter Schau og lensmann Hans Bøhn, og dele eiendommene imellom seg. Det ble i desember samme år laget en kontrakt som beskrev hvordan denne delingen skulle være.

Her er kontrakten gjengitt i sin helhet (m/ linjenummer):

01, Delecontract. Undertegnede jeg Peter Schau og jeg Hans Bøhn, Lensmand i Ullensagers Thinglaug, som fælleds Eiere i
02, en endnu uskyldsat 1/4 part af Gaarden Aas samt en ubetydelig, endnu ustykket, part af gaarden Vogstad, følgelig skjø-
03, ter af 20de April 1841, Thinglæst 20de Juli 1841, og de derunder opførte 2 Møllebruger, Ikornrud og Bratfos kaldet, ere blevne eni-
04, ge om at ophæve fælledskabet og dele disse Eiendomme imellem os saaledes: Jeg Schau modtager for min Deel (altsaa 1/8 part)
05, i den øvre eller vestre Deel af det ved Gaardens Huse liggende Hovedjorde, Ødegaardsjordet og den saakaldte Sand samt den
06, nordre Deel af Fehagen, alt efter de Indhegninger og Delegjærder, disse Eiendomme nu have. Videre det for disse mine
07, Eiendomme beleiligere beliggende Ikornrud Møllebrug, Pladsen Ikornrud, hele den vores 1/4 Part tilliggende Skov paa
08, Moen eller nedenfor Bratfos Bækken, foruden et, med mærkede Træer afdeelt, stykke af Sydmarken, Skindfældholtet kal-
09, det, som begrændses paa vestre kant af Fladbybraatene eller Mark og forøvrigt adskilles fra min Eiendom af Moen kun med
10, Bækken, som fører til Bratfos, samt endelig i det Hele det indkjøbte stykke af gaarden Vogstad. Mig Bøhn derimod tilfalder:
11, den nedre eller østre deel af Hovedjordet ved Gaarden, det sakaldte Vogstadjordet eller Braate, den saakaldte
12, Eidsbraate og den søndre deel af Lisagen, ogsaa alt efter de nu havende Indhægninger og delegiærder. Videre
13, Bratfos Møllebrug og Plads, Pladsen Hestebraaten, Pladsen Sollien, den saakaldte Skrædderstuløkke, som nu beboes af
14, Anders Nielsen, af Udmarken den saakaldte Kavlebrobraaten som begrendses af Bratfosløkken paa nordre kant, af
15, den Vei som fører fra Bratfos sydefter til Lars Smedstuens eller Aas Løkke paa østre kant, af Aas Løkke eller
16, den Vei som fører opefter til fjeldet paa søndre kant, og af Gulbrand Aas Skovdeel paa vestre kant. Endelig til-
17, falder: mig den deel af Sydmarken som grændser til Fladbysæterbraatene og Løkken i Vest, samt forøvrigt:
18, Syd og Øst begrændses af Gulbrand Torgersen Aas Skovdeel paa det stykke nær, som foran er beskrevet og an-
19, ført at tilfalde Schau. Den Forpagtning som haves paa den Løkke, som nu bruges og beboes af Mølleren ved Ikorn-
20, rud tilfalder saaledes følgelig nu mig, Schau alene, imod at jeg erlægger den deraf svarende aarlige Afgift, hvori-
21, mod ieg, Bøhn, udreder saavel den af Pladsen Bratfos som af Malnings og Opdæmnings-Rætten ved Bratfod Brug sva-
22, rende aarlige Afgift. De Huse som staar paa Pladsene, tilfalder Den, som disse saaledes ved Delingen ere tilfalden, for-
23, saavidt de ikke ere Naboernes Eiendom, ligesom det er en selvfølge, at de ved ethvert Møllebrug staaende og
24, af os opførte Huse følger disse. Derimod vilde de paa Gaarden Aas staaende, os tilhørende gamle Huse, nemlig
25, en Stuebygning, en Stolpebod og en liden Kjællerbod, fremdeles blive en fælleds Eiendom og af os saa-
26, ledes fælleds vedligeholdes til beboelse for Føderaadsmanden Christian Halvorsen og Huustru for deres leve-
27, tid, til hvilke vi ogsaa fælleds udreder et føderaad efter derom oprettet Contract. Ligesom vi ogsaa
28, fremdeles fælleds vedligeholde den i Bratfos hørende Dam for opsamling av Vand til Møllebrugene, forsaavidt nu vi
29, ved Dom blive tilpligtede at nedrive samme, saaledes er det ogsaa en selvfølge at Sagen derom fremdeles føres
30, for vores fælleds regning, og for at vi kunne have fælleds nytte af denne Dam, bestemmes det, at Damlugen
31, lukkes naar det ei, af Mangel paa Vand, længer kan males ordentligt enten med det nu havende, eller et senere
32, anleggende Maskinerie og bliver staaende lukket i en Tid af 36 Timer eller 1 1/2 Døgn, som er den længste Tid
33, der skulle kunne dæmmes, ligesom Lugen heller ikke skulde kunde aabnes efter en kortere Tids Dæmning, uden
34, efter fælleds Overenskomst mellom os eller vores Møllere. Forsaavidt det maatte være flere og bedre Qværne
35, ved det ene Møllebrug end det andet, da forbeholder vi os gjensidig Ret til at ombytte een eller fler af disse, saa-
36, ledes at enhver af os erholder, saavidt muligt, lige gode Qværne af det ved begge Brug nu havende. Endelig erklæres,
37, at vi udreder hver det halve af Omkostningen ved den Skyldsetningsforretning, som formodentlig vil blive en følge
38, af denne Deling. Forestaaende Delecontract bekræftes under vore hænder, i overværelse af 2de, af os tilkaldte, med-
39, underskrivende Vidner. Algarheim den 12 Decbr 1846. P. Schau. H. Bøhn.