Kjeldearkiv:Husmannskontrakter, Skjåk Almenning 1804

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Skjåk Almenning vart kjøpt av gardbrukarane i Skjåk frå Bernt Anker i 1798. Både i hans eigartid og i åra som følgde var det mange som meir eller mindre uløyves rydda seg plassar i ålmenninga. Ålmenningseigarane gjekk derfor til forlikssak mot ei rekkje av desse i 1804. Nedanståande kontrakter (forlik) er transkriberte frå Skjåk Almennings arkiv, forhandlingsprotokoll 2. Protokollen inneheld altså samtidige avskrifter frå Lom forlikskommisjons protokoll. Rett avskrift er stadfest av (Hans Hagerup) Gyldenpalm, som var kapellan i Lom prestegjeld (Lom og Skjåk) 1802-1807.

Transkriberinga her er utført av Hans P. Hosar i 1990-åra i samband med arbeidet med bygdeboka for Skjåk. Avskriftene er mangelfullt korrekturlesne, og ein del av originalteksten er utelate, anten av di det var uvesentleg for Hosars føremål, eller fordi han ikkje kunne tyde det som stod der. Desse manglane er markerte slik: [...], evt. med eit spørjeteikn der lesinga er usikker.

Transkriberte kontrakter

[fol 5b-6a]

I Lumbs Forligelsescommission paa Gaarden Nordre Stamstad d. 2den Juli ere følgende Forlig angaaende Nybyggerpladse indgaaed til de valgte Fuldmegtige: Rasmus Hole, Hans Sperstad d. yngre, Ole Andersen Kvale og Peder Skamser, nemlig:

1 af Jacob Larsen Braatten

Jacob Larsen Braatten skal saalænge han lever beholde den Plads med indhegned Jordstykke, som han har opryddet i Almuens Alminding, imod at betale i aarlig Husleje 2 Rrdr, men det forbydes ham strængeligen at hugge Løv udengjerdes og han forpligtes til ikkun at tage tør Brendefang. Skulde han mangle Tømmer i hans Indgjerdinh tillades det ham at tage samme det nærmeste han kan finde det, men skulde det befindes at der skulde være tjenligt Hustømmer i hans Indgjerding og han desuagted fordrister sig til at hugge samme udengjerdes, handler han mod sin forhen indgangne Forpligtelse og udsætter sig derved for at Almuen søger Rigres hos ham. Bliver det Tilfeldet, at han i Fremtiden erholder en Koe, da tillades det ham at lade den gaae omkring Indhegningen eller i en Sæter hvor han kunde have henbragt den. Opfyller ikke Jacob Larsen Braatten denne Forpligtelse og foretager sig endog kun det Ringeste, som kunde stride mod samme, da skal han være forbunden til uopholdeligen at vige Pladsen med underliggende af ham opryddet Jordstykke for Almuen. Bestemt hver 14de April som faaer [?] sin Begyndelse 1805, skal han betale den for bestemte Husleye med 2 Rdr. Saaledes er da denne Sag med Hensyn til ham forligt; og forsynes derfor Foreningen med begge Parters Underskrifter.

Jacob Larsen Braatten

Rasmus Holø, Hans Sperstad d.y., Ole Andersen Kvale og Peder Skamser


2 af Sølfæst Syversen

[fol 6a-b]

Sylfæst Syversen forbinder sig til at vige sin sin Plads med underliggende opryddet Jordstykke for Almuen til d 30te April 1805 og til Erstatning herfor forpligter den sig til at betale ham 30 Rdr d 14de April s.A. Commissions Gebyhret, Stævnepengene, samt tilsigelsen betaler Sylfæst Syvesren med 2 Rdr. som aftrækkes ham i de før anmeldte 30 Rdr. Partene bekræfte Foreningen med deres Underskrifter.

[...?] Sylfæst Syvesren. Rasmus Hole, Hans Sperstad d.y. Ole Andersen Kvale og peder Skamser


3 af Ole Pedersen Hegebotten

[fol 6b]

Ole Pedersen Hegebotten forbinder sig til ogsaa at vige sin Plads med underliggende opryddede Jordstykke for Almuen til d 14de April 1805, og skal da Almuen samme Dag betale ham som Erstatning herfor 27 Rdr. Det tillades ham tillige at henflytte [til] den saakaldte Vulurande eller Stuttgongslien, hvorfor han forpligter sig til betale sammesteds 1 Rdr i aarlig Husleye. Denne Tilladelsen kun gjeldende for ham og Kone, men ei for hans Børn uden efter nærmere Overeens Kommelse med Almuen. Havningen for hans Creature skal være der, hvor den er for Stutgongen og Skovfang tillades ham at erholde paa den sparsommeligste Maade, [...] til Fornødenhed. - Det forbydes ham tillige at hindre Havningen for Bilingerne[?]. Denne Foreningen bekræftes med begge Parters Underskrift.

Ole Pedersen Hegebotten, Rasmus Hole, Hans Sperstad, Ole Andersen Kvale og Peder Skamser.


4de af Hans Christensen

[fol 7a]

Hans Christensen skal tillige med sin Hustru beholde den Plads tillige med underliggende Jordstykke som ligger i den Almuen tilhørende Alminding, for deres Livstid imod at betale i aar... Husleye 1 Rdr 2 sk hvilken Betaling for første Gang udredes d 14de April 1805 og sidenefter hver 14de April nøiagtigen. Ham meddeles Tilladelse at tage det behøvende Løv nordenfor Framrustelven ovenfor Botveien, eller øverst i Furuskoven i Jødingslien. Brendfang med videre maa han tage paa den sparsomeste Maade og til den strængeste Fornødenhed ikkun af det Tørre, og enten en Koe eller nogle faa Gieder maa han have hiemme i Sommerforvaring. Skulde Hans Christensen imod Formodning ikke gunstligen opfylde denne indgangne Forpligtelse, eller forseer selv i det Mindste Stykke, da skal han uopholdelig vige Pladsen m.m. uden anden Udsigelse. Halvedelen i Bekostningene med Udsigelsen, Stævnepenge, og Commisssions-Sallairet betaler Hans Christensen med 1 Rdr 12 sk d. 14de April 1805, de underskrivende Almuemænd betalle samme som ham. Foreningen stedfæstede begge Parter med deres Hænders Underskrift.

Hans Christensen. Rasmus Hole, Hans Sperstad d.y. Ole Andersen Kvale, Peder Skamser


5te af Arne Hansen

[fol 7a-b]

Arne Hansen, som mødte godvillig uden Varsel i Commissionen skal erholde det opryddede Jordstykke i den Almuen tilhørende Alminding til October 1806, men det forbydes ham at opføre nogen Stuebygning, Love m.m. derpaa, da han efter ommeldte Tids forløb maa vige for Almuen. Ikke heller maa han indlegge mer, thi understaa han sig hertil, forbeholder Almuen selv sin Regres til ham. Da Parterne saaledes ere forenede bekræfte de Foreningen med deres Hænders Underskrift.

Arne Hansen, Rasmus Hole, Hans Sperstad d.y. Ole Andersen Kvale og Peder Skamser


6te af Ole Eriksen Smedhaugen indgaaet d. 3 December 1804

[fol 7b-8a]

Ole Eriksen Smedhaugen tillades fremdeles at beholde den Pladsen han nu beboer i Skjager Almues Alminding for sin og Kones Levetid imod at betale hvert Aars 14de April i aarlig Husleye 1rd 2 sk men skulde det hænde sig, at Ole Eriksen skulde med Døden afgaae og hans Hustru finde forgodt at indlade sig i nyt Ægtseskab, da skal denne Forening kun være gjældende for hendes og ikke den Mands Levetid, som hun [...] kunde ægte, der da strax med hendes Død viger Pladsen m.m. Han tillades og sparsomt at tage saa meget tørt Brændefang, som han til Fornødenhed behøver og at tage det til sine Creature fornødne Løv og paa deen saakaldte Bigstaasen [?] imod Framrusten. Ligeledes gives ham Forlov til at have en Koe hjemme om Sommeren, og i det Tilfælde han ei skulde have Koe, da kan han holde 6 Gjeder hjemme istedet for Koe, alt efter hans eget godt Befindende. Skulde han være sindet at bygge noget, der som er at formode, da kan han tage Tømmer af de tørre Træer som findes i Bigsaasen [?], men skulde han ei finde heraf saameget som han behøver kan han tage af det raae Tømmer, netop det Fornødne til sin Bygning. Efter hans og Kones Død er han enig om, at de Huse han opbygger hjemfalde som Egendeler til Skjager Anexes Almues-Mænd. Saaledes ere Parterne forenede og underskrive Forliget.

Ole Eriksen Smedhaugen. Ole Andersen Kvale, Hans Sperstad d.y. Rasmus Hole.


7 af John Rasmussen Langledet indgaaet 3de December 1804

[fol 8a]

Jeg John Rasmussen Langledet, der har indhegnet en Qvee i Skjagers Almues Alminding, forbinder mig til at opkaste denne Qvee til 14de Octob. 1805 under den Betingelse at jeg erholder Tilladelse at høste saavel det lidet Foer som der findes, som det Korn som paa min Ager bliver saaet i næste Aar, og da de udvalgte Almuesmænd samtykkede heri stadfæstede begge Parterne Foreningen med deres Hænders Underskrift:

John Rasmussen Langledet, Rasmus Hole, Hans Sperstad og Ole Kvale.-


At denne Udskrift er Conform med Lombs Forligelses Commissions Protocol bevidner Gyldenpalm


Ekstern lenke