Kjeldearkiv:Leder Leksværingen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen. Artikkelen sto på side 2 i Prøvenummeret julen 1936.
Denne artikkelen beskriver historien bak oppstarten av avisen samt hva den skal inneholde og stå for.

Artikkelen Bilde

Leksværingen

Hermed utsendes prøvenum-
mer av »Leksværingen«, bygde-
blad for Leksvik.
Det er en gammel tanke som
hermed settes ut i livet. Allere-
de for 20-30 år siden var der
planer oppe om et organ som
samtidig med at det var et ly-
singsblad for bygda, også be-
handlet de lokale dagsaktuelle
saker.

Men der skal et visst moralskt

tiltak for å starte et bygdeblad,
det krever også store økonomi-
ske løft. Ingen skal derfor be-
breides at tanken blev skutt ut
år for år til man ved imøtekom-
menhet fra aksjelaget »Frostin-
gen« har opnådd at det ingen Øko
nomisk risiko er ved å sette til-
taket ut i livet.

Som sagt er dette nr. bare et

prøvenummer. Om »Leksværin-
gen« for eftertiden skal komme
som en fast gjest inn i bygdas
mange heimer beror utelukken-
de på den mottakelse bladet får.
Skal det bli et livssdyktig* tiltak,
må det få tilslutning av praktisk
talt hver eneste huslyd i Leks
Vik og Stranda. Forutsetningen
er derfor et oplag på 4-500.

Bladets arbeidsprogram er å

bringe lokale nyheter, opta til
diskusjon aktuelle saker innen
bygda, samt belyse fra et faglig
synspunkt Leksviks arbeidsliv
og økonomiske og kulturelle til-
høve. For å greie denne opgave
har »Læksværingen« sikret sig
bidrag av bygdas beste penner.

Bladet vil også ha et åpent vin

du mot utenverdenen og bring
nyheter og andre ting av inter-
esse, likesom underholdnings-
fet heller ikke vil bli forsømt.
Såvidt mulig vil også dette siste
bli lokalt preget.

Det ligger i lokalblads natur

at »Leksværingen« vil stille sig
absolutt nøitral i den politiske,
religiøse og kulturelle. strid, men
gjerne åpne sine spalter for sak-
lige innlegg fra alle hold.

Den nuværende ordning med

redaksjonen er kun midlertidig.
Endelig bestemmelse om redige-
ringen vil bli tatt når tiltaket
viser sig levedyktig.

»Leksværingen« vil derfor hen

stille til alle som mener at dette
blad avhjelper et lenge følt savn,
å støtte det efter beste evne. Det
te skjer først og fremst ved at
enhver tegner sig selv som abon-
nent og dærnest ved å få andre
til å gjøre det. Underett også
bladet om nyheter og andre ting
som har offentlig interesse.
Tegn annonser!

Fra 1.jan. førstkommende vil

bladet utkomme med et nr. i
uken.

Vi møtes derfor på nyåret og

ønsker inntill da alle våre lesere
og forbindelser en

gledelig jul!
Scannet fra avisen