Kjeldearkiv:Leksvik Bygdelag dannet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 43 1938
Plassering: Forside
Forfatter: Henry Molledahl

Artikkelen Bilde

Utvandrede leksværinger holder stev-
ne i Spring Grove, Minnesota
Leksvik Bygdelag dannet.

For en tid tilbake var det på
tale blandt noen leksværinger
som bor i Wisconsin og Iowa at
det vilde være interessant å få
istand et stevne av de utvandre-
de fra Leksvik som bor i dette
strøk. Det blev også arrangert
et sådant stevne i den vakre by
Spring Grove, Minnesota, den
11. september.

En stor del av befolkningen

i Spring Grove og omegn er av
norsk herkomst, og der er man-
ge av de utvandrede fra Leksvik
og deres efterkommere som bor
her; det var derfor naturlig at
stevnet blev holdt i denne by.

Byens borgermester, hr. Hal-

vorsen, hadde velvillig overlatt
byens vakre park for stevnet.

Dagen for stevnet oprant med

fint vær, utpå formiddagen be-
gynte folk å samles fra alle
kanter og ved middagstid var
omtrent sytti mennesker samlet.
Der servertes en deilig middag
av kvinnene, hvor man kunde
ta til sig av de beste norske
retter.

Efter endel samtale blev det

av de tilstedeværende enstem-
mig besluttet å danne Leksvik
Bygdelag og anta følgende reg-
ler for laget:

1. Denne forenings navn skal

være Leksvik Bygdelag av Ame-
rika.

2. Denne forenings formål

skal være å arbeide for samhold
blandt folk som er utvandret fra
Leksvik, å virke for bevarelsen
av deres tradisjoner og efter be-
ste evne støtte verdige norske
foretagender i serdeleshet i
hjembygden Leksvik.

3. Medlem av denne forening

kan enhver mann og kvinne bli
som er født eller har bodd i
Leksvik prestegjeld, eller slekter
fra eller er i ekteskapsforbind-
else med folk fra Leksvik.

4. Denne forenings styre skal

være president, visepresident,
sekretær og kasserer. Embet-
mennene funksjonerer fra det
møte på hvilket de er valgt og
til det påfølgende årsmøte.

5. Tillegg eller forandring av

disse love kan kun gjøres på
årsmøtet og krever to tredjedels
majoritet av de tilstedeværende
medlemmer.

6. Foreningens offisielle sprog

skal være norsk.

7. De parlamentariske regler

skal være gjeldende for denne
forening.

Følgende valgtes til styre:

President, Karoline Dahl, Io-
wa. Visepresident, Ole Molledahl
La Crosse, Wisconsin. Sekretær,
Henry Molledahl, La Crosse,
Wisconsin. Kasserer Julia Gran,
La Crosse, Wisconsin.

Taler blev holdt av flere av

de tilstedeværende, deriblandt
av Peter Winge, Johan Gran og
Ole Molledahl.

Man skiltes tilslutt efter en

meget hyggelig dag og med håp
om å møtes ved et lignende
stevne neste aar.
HENRY MOLLEDAHL
Sekretær Leksvik Bygdelag
av Amerika.

REGISTRERTE
ved leksværingsstevnet i Spring
Grove, Minnesota, den 11. sept-
ember 1938.

Peter 0. Winge, Henry Molle-

dahl, Ole Molledahl, Hans Win-
ge, Ove Nilson (Tronvik), Kar-
oline Dahl (Stenkjer), I. O.
Hendrickson (Olaus Brenna),
Mrs. I O Hendrickson, Alma
Hendrickson, Larson. Bertin
Dahl (Tømmerdal), Julius Rol-
ie, Otto Gran, Julia Gran (Bren
na), John C. Gran, Anna Wold
(Almåsbak), Mrs. Donald Boyd
Mrs. Alfred Sander, Inga Rollie
(Almåsbak). Mrs. R Collins, Dag
mar Mølledahl, Lina Sandvik,
Helga Oleson, Paul Peterson,
Jakob Storli, Ludvik B Fossum,
Culbert Peterson (Høisve), Jo-
hanna Johnsen, Bergitta Mathi-
son, Mrs. C Høstad (Killingberg
Mrs Culbert Peterson, Mrs. John
Grande (østre Dahl), Irvin Gran
Margido G. Holie, Amund Berg-
quam, Albert J Rood, Mrs. J.
Gunhus, Mrs. J Storli, Mrs Del-
vin Søberg. Lina Elton (Lina
Rosvold), Mrs. A Bergquam,
Mrs. J Rood, Mrs Paul Peterson
Mrs Marie St. John, Delvin So-
berg, Melvin Dahl, Sverre Dahl,
Emma Nelson, Olga Nelson
Johanna Pedersen, Alvin Elton,
Arnold Dahl, Hellen Dahl, Mor-
ris Dahl, Harold Rolie, Ole Hen-
drikson, Margaret Rollie.

Scannet fra avisen