Kjeldearkiv:Leksvik Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 13 1939
Plassering: Forside
Forfatter: R.

Artikkelen Bilde

Leksvik Samvirkelag

hadde årsmøte onsdag 22. mars

på forsamlingshuset.

Der referertes regnskap som

godkjentes uten bemerkning.

Av regnskapet fremgikk at

omsetningen i 1938 har vært kr.
153 935,31, derav landmannsvarer
(byttevarer) kr. 28 501.21. Brut-
tofortjeneste kr. 15 555,14 og
nettooverskudd kr. 5683,24.

Av overskuddet er avsatt kr.

1560 til reservefond, ca. 200 kr.
til skatter og ca. 3000 kr. er til-
bakebetalt på kjøp med 3 pct. på
alle varer til alle kunder. Resten
av overskuddet er benyttet til
avskrivninger.

Ved valget blev Elias Grande

valgt som formann i styret iste-
den for A. By som har vært for-
mann i 12 år og som frabad sig
gjenvalg. Som styremedlemmer
valgtes: A. By, nestformann,
Ragna Moholdt, G. Hønnås og
P. M. Hagen. Fra før står i sty-
ret: Johan Langås, Aage Winge,
L. Lorntsen og Ivar Lund.

Som varamenn ble valgt: Edv.

Grande, Nils Lian, R. C. Kal-
stad og Jacob Lerstadgrind. Til
revisorer gjenvalgtes: Hans Tron
stad og Nils Tømmerdal med
Nils Sve og Nils O. Lerstad som
varamenn. Ettersynskomite:
Nils Lian og Aage Winge.

Det er iår 30 år siden sam-

virkelagets start. I den anled-
ning ble det av formannen gitt
en oversikt over lagets utvik-
ling i disse år.

Omsetningen har ialt vært kr.

3,080,180. Nettooverskuddet kr.
75,610 og der har vært utdelt kr.

25,504 i utbytte. Videre kan nev-
nes at lagets lånegjeld i banken
som oprinnelig var kr. 40,000, nu
er nedbetalt til kr. 13,200 pr. 1.
jan. 1939.
En statistikk over salget av, for-
skjellige varer viste bl. a.- at
samvirkelaget siden 1923 har
omsatt 109,500 st. 1/4 td. og 1/8
td., 108,200 kasser (mest sild
kasser) og 7100 sk. eller 710 tonn
poteter.

Som betjening har fungsjert

Lornts Rønning, Olav Vige,
Ragna Storli, Anna Hovstein,
Johanna Tronstad, Gustav Aar-
nes, Ivar Storli. Den nuværende
butikkdame Agnes Rønning har
vært i lagets tjeneste i ca. 12 år.

Bestyrere har vært: Th. Inder-

berg, M. H. Bugge. Den nuvær-
ende bestyrer P. M. Hagen har
bestyrt laget i ca. 16 år.

I forbindelse med årsmøtet

var arrangert en festlig tilstel-
ning for medlemmer med hus-
stand og spesielt innbudne. Fes-
ten bød på forskjellig under-
holdning. Der var således en
høistemt prolog lest og forfattet
av fru Ragna Moholdt. Videre
var det oplesning og sang av et
kor. Det blev også fremvist en
morsom film som slog godt an.
Der blev utdelt premier til de
to største kunder blandt med-
lemmene (styremedlemmer og
funksjonærer unntatt) og en op-
muntringspremie til den for-
holdsvis største blandt ikkemed-
lemmer. Der var frammøtt meget folk
og stemningen var god.

Scannet fra avisen