Kjeldearkiv:Lover for Eiker Historielag (Eikerminne 1949)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lover for Eiker Historielag.


Gjengitt fra Eiker Historielags årbok Eikerminne 1949, s.26

§1.
Eiker Historielag har til formål å verne om kulturminner i Eiker,bygdene, samle muntlige tradisjoner om liv og arbeid i eldre tid og auke og spre kunnskap om Eikers fortid i det hele.

§2.
Dette formål sakes oppnådd bl. a. Ved å samle og registrere alle minner av historisk interesse som knytter seg til bygdens nærings- og kulturliv, til ætter og gårder o. s. v. Denne innsamling søkes registrert og bearbeidet med henblikk på utgivelsen av en bygdebok når tiden finnes høvelig.

§ 3.
For å vekke interesse for arbeidet, vil en søke å utgi et årsskrift.

§ 4.
Laget vil arbeide for å få utgitt en høvelig heimstavnslære for Eikerbygdene.

§ 5.
Med1ern av laget kan enhver bli som betaler årspengerke med minst kr. 2.00 eller minst kr. 50,00 en gang for alle. Halvparten av kontingenten for livsvarige medlemmer settes til et fast fond. Rentene av dette disponeres som vanlig inntekt.

§ 6.
Lager holder årsmøte hvert år og velger styre på 6 medlemmer rned personlige varamenn. Styremedlermmene velges fortrinsvis fra de forskjellige deler av bygdeområdet. Etter et års funksjonstid uttrer 3 medlemmer ved loddtrekning. Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år ad gangen. Styret velger selv formann, varaformann, kasserer og sekretær. Årsrnøtet trekker opp rammen for arbeidet fram til neste årsmøte, godkjenner regnskapet og vedtar endring i lovene etter framlegg som kommer inn til styret senest en måned før årsmøtet. Styret holder møter når det ansees nødvendig, men minst en gang om året. Styret kan ikke dere vedtak uten at formannen eller varaformannen og minst 2 andre medlemmer er tilstede.

§ 7.
Om laget blir oppløst eller går inn, blir lagets eiendeler og midler overført til Øvre og Nedre Eiker kommuner i fellesskap.