Kjeldearkiv:Omtaxation paa Bratfos, 1868

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

7 september 1868 ble det holdt branntakst på gården Brattfoss i Ullensaker. Her er transkripsjonen av takstdokumentet.

01 Omtaxation paa Bratfos
02 Aar 1868 den 7de September, blev Brandtaxt afholdt paa Gaarden
03 LNo 161 a Bratfos af Aas for efter Forl. osv som foregaaende
04 Forretninger.
05 Hvor da _ Gaardpartens Eier Christian Nielsen, var per-
06 sonlig tilstæde og framlagde den forrige Brandtaxt af 10de
07 Januar 1855 samt bemærkede, at det i samme under No 9 be-
08 skrevne og for 400 Spd taxerede Møllehuus agtes nedrevet
09 snarest muligt og derfor udslettet af Brandkassen og at
10 det i samme Forretning under No 10 beskrevne i indeværen-
11 de Aar er ombygget og forsynt med ny Indredning. Han
12 paaviste derefter samtlige Gaardens Husebygninger, som siden
13 forrige Taxt tildels ere ombygged fra Nyt af og som nu
14 taxeredes saaledes:
15 1. En tømret tagltækket Hovedbygning 13 Al lang 10 ¼ bred og
16 5 høi, indeholdende Stue, Kjøkken og Kammer med 8 Fag
17 Vinduer og 4 Døre, taxeredes med iværende 2de Kak-
18 kelovne for ............................360
19 2. En deels af Tømmer og deels af Bindingsværk og Bord
20 opført Ladebygning, tækket med Teglsteen, og ind-
21 holdende: Laave, Underlaave, 2 Fodersjule, Stald
22 og en Skyke, 16 ¼ Al lang 9 ½ bred og 5 ½ høi, med 2
23 Døre, taxeredes for.....................100
24 3. En tømret, bordtækket Stolpebod, 7 Al lang 6 1/2 bred
25 og 4 1/2 høi, 1 Rum og 1 Dør, taxeredes for .........40
26 4. Det i forrige Forretning under No. 7 for 10 Spd
27 anførte Fjøs, 7 Al langt, 6 bredt og 5 1/2 høit, 1 Rum og
28 1 Dør uforandret for ............20
29 5. Et nyt, dels af Tømmer og deels af Bindingsværk
30 opført, bordtækket Veedskuur og Grisehuus 10 1/4 Al langt
31 7 1/2 bredt og 3 høit, indeholdende 2 Griserum og Skaale
32 med 4 Døre, taxeredes for ......................30
33 Disse 5 Huse ligge ikke over 20 Alen fra hverandre
34 indhegnede =550
35 6. Istedetfor det nedrevne Møllehuus er opført
36 et lignende af Tømmer, tekket med Bord og Tægl-
37 steen, 14 Al langt 12 bredt og 6 høit, hvori 1
38 Sammaleqværn og 1 Sigte med tilhørende 2de
39 Hjulgange og øvrige fornødne Indretninger
40 og Inventarium. Det taxerede i dets nu-
41 værende Stand for.....................320
42 tilsammen = 870
43 skriver otte Hundrede og sytti Specidaler
44 Hvilken Taxt Mændene erklærede at have afgivet efter
45 bedste Skjøn og Overbevisning, uden Hensyn til Fordel af
46 Beliggenhed eller Tomternes Beskaffenhed. Ildsteder og
47 Piber forefandtes i en til Forebyggelse af Brandskade
48 forsvarlig Stand. Administrator havde ligesaalidt som Ei-
49 eren Noget ved de satte Taxter at erindre. Forretningen
50 hermed efterat Reglernes(?) $21 var erindret, sluttet.
51 H. Steenbuch P. Stanger H.P Kelp(?) E.Trögstad O.Algrim

Side 1 Side 2

Kilde:
Statsarkivet i Oslo
Norges Brannkasse, branntakster Ullensaker
BRANNTAKSTER
Branntakstprotokoller I
Arkivenhet: SAO/A-11399/F/Fa/L0001
Periode: 18460824-18790103