Kjeldearkiv:Skifte etter Michel Johansen Boeving i Vestfossen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilde: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri/Skifteprotokoll nr.6, fol.323b-326a
Avskrift v/Eiker gotisk gruppe - 8. september 2005

Innhold:
Skifteforretning i Vestfossen den 1. januar 1730 etter Michel Johansen Boeving. Boet hadde en nettoverdi av 72 riksdaler, 3 ort og 15 skilling, som ble fordelt mellom arvingene: Enken Maren Olsdatter og de tre sønnene Johan Michelsen, Hendrich Michelsen og Rasmus Michelsen, samt den avdøde datteren Cathrinas datter Eline Nielsdatter.

_________________________________________________________________________Fol.323b
Elias Pedersen Søeboholm etc tilligemed Lænsmand Casten Mechlenbourg og de
2de Laug rettes og vurderingsmænd Nafnlig Olle Bryn og Anders Henningsen
Fossen, giør vitterlig, at Anno 1730 dend 11te January vare vj forsamlede udj
Westfossen samt at skiftte og deele hvis midler og formue som den afge. nu
Sal. mand Michel Johansen Boeving der boede og døde samme stæds sig
eftterladt haver og det jmellem den Sal. mands eftterladte Hustrue Maren
Olsdaatter paa dend Eene, og deres udj Egteskab sammen auflede Børn, Nafnlig
- Johan Michelsen boende i Drammen, Hendrich og Rasmus Michelsønner
boende i Lunden i Egeland samt Cathrina Michelsdaatter død, og eftterladt sig
een daatter, Nafnlig Eline Nielsdaatter U Forseet, anden side. Til Formynder for
den U-myndige Eline Nielsdaatter indsættes dend Dannemand Tommes
Pedersen Speren, og haver hand samme formynderskab til dend Ymyndiges tarv
og bæste Loug forsvarligen at beobagte.

Enchen Andtog til sin Laugværge dend Dannemand Niels Johansøn Eeg. Hvor da
blev Andvist eftterschrefne til Registrering og Vurdering som følger

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
1 lidet mæssing Dæcke Fad - 2 - 16
1 mæssing stage brøstfeldig - 12
1 Kaaber pande med schafft og been - 2
1 mindre ditto - 12
1 Tindfad No.1 w.2 mk. af 16s - 1 - 8
1 ditto No 2 w.3 mk. af 16s - 2
2de smaa fader, tallerchen, og 1 sønder smør
briche w. tilsammen 5 mk. af 14s under No.3 er - 2 - 22
1 dybt Søbmands fad No.44 w. 1 1/2 mk. af 20s 1 - 6
1 stor 8te kantet Tindflasche w.7mk. af 16s - 1 - 16
1 Tiin Kruus Taxeret - 1 - 8
1 stoer Jern gryde uden hode for - 1 - 3
1 mindre dito med hodde - 1 - 3
Endnu en mindre ditto - 1
1 mindre ditto - 2
1 gl Ris - 6
1 Jern Morter med støder til - 1 - 8
1 Korte Knif - 16
1 Tacke for - 1
1 lidet Jern gryde laag for - 4
1 lyse Sax - 8
1 Ildtang - 16
1 Telge bjhle - 1 - 8
1 stoer gl Hug øx - 16
1 fiir Kantet stegepande - 1 - 8
29 steenfader af smaa og store hvor af Eendeel findes brøstfældige
Taxeret in alles for - 3
7 Napler, 2de potter, 2de Koxser og 1 smør Kande for 1 - - 8
1 spisglas og 1 stusglas - 8
1 bord i Stuen med bord stoel og Drejede Stolper for - 1
1 Roeskab med 2de Rom laasferdig - 1 - 2
4re Træ stoeler af 12s - 2
1 madskab i stuen med 2de dører og 6 Rom, og udj det eene Rom 6
Træeschoffer Taxere for


_________________________________________________________________________Fol.324a

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
1 stoer Kiiste med 3 band over laaget brøstferdig - 3
1 ditto af Eegebord for - 3 - 2
1 Rundt bord i Kammeret - 3
1 Kiste benck samme stæds - 1
1 Krack for - 12
2de gl Øltønder a 48s - 1
1 gl stort Kar 1 - - 8
1 vasbøtte med 2de Jern Jorer paa - 8
3de Træ fader a 4s - 12
1 stor Korn bølle - 16
2de støcher blaa Rashes omheng med Kapper til een seng - 1 - 2
2de støcher gule ditto - 1 - 2
1 gl slet dyne - 1
1 bolsters hovet lag - 1 - 1
2de gl senge klæde - 2 - 8
1 blaa Ranned Rye - 2
1 brun ditto - 1 - 8
1 lang gl flamsch benche dyne - 1 - 2
1 ditto mindre og nyere - 1 - 2
2de gl højener - 1 - 8
[..] bord tepper - 1 - 8
1 gl Caschiet Lue - 1
1 graa Klædis Kiol med schalous foer
under for - 3


Samtlige Arfvinger tilstæde, Enchen sin seng som sedvanlig U-Registreret at
beholde, der bestaar af 2de underdyner, og 1 olmerdugs overdyne, 1 pude med
pudes Var og 1 par Læridz Lagen.

Hvornæst undtagis dend over Stervboeds tilhørende Huusevaaning scheede
Taxations forrættning, som er af denne indhold

Elias Pedersen Søeboholm etc med samt effterschrevne Laug rættes mænd og
Taxations Mænd, Nafnlig Olle Berg, Christopher Poulsøn Lunde, Ouden
Erlandsen, Simen Christensøn, Olle Bryn, og Anders Henningsen Fossen, giør
vitterlig at have i dag dend 11te January 1730 vært eftter tilkaldeles forsamlet
udj afgangne Michel Johansøn Boevings eftterladte Stervboets Huuse Vaaning
udj Wesfossen paa Eger til dend Ende , over bemte. Huuser at forfatte een
louglig Taxation som er bestaaende af Et Stuehuus med istaaende Jern
Kachelofn, Et Kammers med 2de derudj bestaaende Naglefaste Sænge Stæder,
og et Kiøchen med fornøden skaarsteen, Et bryggerhuus med skaarsteen og
Bagerofn, samt Een høe lade med fæe Huus, under Et Tag, af hvilche huusers
paastaende grund som Sr Hans Jørgensøn paa Bragenes er tilhørende, svares
Aarlig udj Grundleye Een ort og maa Eyer manden giøre 2de arbeidsdage til
Sembs gaard, hvilche for forschrevne huuser blev da efter bæste og nøyeste
overveyelse med sine beschrevneomstændigheder, af forestaaende tilkaldede 6
Taxations Mænd vurderet og andsatt for 80 rdr.

Saaledes forrætted og Passered bekræftes med min Egen haand og hos trøgte
Signette. Actum Anno die Loco ut Supra
E.Søeboholm

Viidre var vi efter tilspørgelse Boed til jndtegt at andføre.

Summa Summarum over forstaaende Boeds midler bedragende sig inalles til

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Bort Schyldig Gield - 122 - 6
Olle Berg fordrer - 1 - 2 - 12
Jan Michelsen Boeving fordrer efter Reigning for betroede Varer - 9 - 20
Ligeledes fordrer hand eftter Reigning af d9de January 1730 for
giorde udlæg til begravelsens bekostning - 12 - 7_________________________________________________________________________Fol.324b

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Enchen for begravelsens bekostning fordrer - 10
Carl Pettersen boende her ved Westfossen til
kiende gaf udj schifte rætten at den Eene
fraværende Søn Hendrich Michelsøn Boeving
haver laant af ham penge - 2 - 8
hvilchet Enchen og hendes laugværge
gestandigede hvorfore hand begierede
Rætten af Debitors midler ville give ham
udlæg Johan Mickelsen haver og hos
ham at fordre penge - 1


hvorfor hand begierede Udlæg, mens fremviste ingen beviis. Olle Berg paa Eger
og Olle Pedersøn Waalens veigne tilkiende gaf udj schifte rætten at de i Aaret
1727 udstædede deres Caution til Hr. cancelj Raad Schwartz af datto 6.Sept
1727 at være andsvarlig for hvad Henrich Michelsøn paa en fortagen Tømmer
Handling kunde komme til Kort, hvor paa bemte. Boeving oppebar Eendeel
penge, som de igien haer maatted betalle, og der om til beviis i Rætte lagde
Olle Berg, een over Olle Pedersøns vaalens ærværvede dom, hvis afsigt hand
ydmygst var begierende her udj ord til andet, maattte indføres, hvor efter de
haabede at Rætten ifølge lougen til finder dennem at annamme Hendrich
Michelsøns arve midler udj stervboet til nogenleedes Reparation for sine
udlagde penge, saa vidt tilstræcke kand.

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Schiftes Bekostning
lændsmanden for sin U-mage ved skifttet - 2 - 16
De 2de Vurderings Mænd som Taxerede løssøred
og ved skifttet var overværende af 16s - 1 - 8
Sex Mænd som Taxerede Stervboeds Huuse
vaaning af 16s - 1
Fogden Sr Hans Nielssøn for mændenes
udnæfnelse - 1
Skifttebrevets beskrivelse med Reyse og derved
For den apparte giorde Taxationsforretning over
Stervboeds Huse Vaaning, samt dets beschrivelse
med det stemplet papier, ialt 4-1 - 11 - 3
Tienernes driche penge eftter loven - 1
Summa Stervboeds Udgifft - 49 - 15
Naar forestaaende 49 rdr 15s Drages fra
Stervboeds Massa, som eftter bereigning opløber
til dend Summa 122 rdr 6s, saa bliver da i behold
til deeling j mellem samtlige Arfvinger dend
Summa - 72 - 3 - 15
hvoraf sterboeds Enche eftter loven tilkommer
dend halve pardt som er - 36 - 1 - 18 1/2
Dend Anden halve pardt deelis j mellem 3de
Sønner og 1 Daatter Deraf bliver een Broder Lod - 15 - 1 - 15 4/7
Og paa Een Søster Lod - 5 - 19 11/14
Bliver saa udj følgende Maade giordt Udlæg
Olle Berg fordrer 1 rdr 2 ort 12 sk
Udlagt
3 øltønder af 1 ort 8 sk - 1
1 Kiistebench udj Kammeret - 1
1 Tinn fad No.1 W.2 mk. af 16s. - 1 - 8
- 4
- 1 - 2 - 12

Jan Michelsøn Boeving fordrer eftter indgivne Reigning 21 rdr 1 ort 3 sk
Udlagt

_________________________________________________________________________Fol.325a

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Udj Sterboeds tilhørende huuse-vaaning som er
Taxeret for 80 rdr der af til - 21 - 1 - 3


Encken fordrer Vederlaug med sin Sal. mands begravelse med 10 rdr.
Udlagt

1 lidet mæssing Dæche fad - 2 - 16
1 mæssing stage brøstfeldig - 12
1 Kaaber Pande med skafft og been - 2
1 mindre ditto - 12
1 stoer Jern gryde for uden hodde - 1 - 3
1 mindre ditto - 1
29 steenfader smaae og store, hvor
af een deel findes brøstfeldig - 3
7 Napler, 2de Potter, 2de Koxser
og een smør Kande - 1 - 8
1 spisglas og et stusglas for - 8
1 Bord i stuen med bordstoel og
Drejede stolper for - 1
1 Roerskab med 2de Rom laasfærdig - 1 - 2
1 Jern morter med støder til - 1 - 8
1 Koche Knif - 16
3de al. guult omheng til een sæng - 1 - 2
1 Ildtang - 16
Er - 10


Lensmanden fordrer for sin U-mage ved schifttet 2 ort 16 sk.
Udlagt

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Udj en gl dyne som er Taxered for 1 rdl der af til - 2 - 16
2de Vurderings Mænd for deris U-mage 2 ort 8 sk
Udlagt
Udj en gl dyne med lensmanden som er Taxeret for 1 rdr der af til - 1 - 8
6 Mænd som Taxerede sterboeds huusevaaning af 16 sk er 1 rdr.
Udlagt
1 Casschet Lue 1 rdl. - 1
Fogden Sr. Hans Nielsøn for mændenes udnæfnelse 1 rdl.
Udlagt
1 Tacke for - 1
Stemplet til Skifttebrevet 2 ort
Udlagt
4re træstoler af 12 sk - 2


Soren skriveren for skiftte brevets beskrivelse samt Taxation forretningen i alt

bereignet med PCto eftter forordningen 11 rdl 3 ort

Udlagt

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
1 stoer Kiiste med 3 band overlagt laas ferdig - 3
1 ditto af Eeg, ligeledes beslagen og laas ferdig - 3 - 2
1 stor 8te Kantet tin flasche W.7 mk. af 16s - 1 - 16
1 tin fad No.2 w.3 mk. af 16s - 2
1 dybt søbmands fad No.4 w.1 1/2 mk. - 1 - 6
3 al. blaat Rasches omhæng med Kapper til en Sæng - 1 - 2
1 bolsters hoved lag for - 1 - 1
1 fiirkantet stege pande - 1 - 8
1 stoer gl. hug øxse - 16
1 lyse Sax - 8
legger fra sig 6 s. - 11 - 3 - 6
Tienernes driche penge 1 rdl
Udlagt
1 ditto mindre og nyere brugt dyne - 1 - 2
legger fra sig 2 ort


Encken tilfalder dend halve Deel af sterboeds, beholder midler som er 36 rdl 1
ort 18 1/2 sk.

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Udlagt
udj huuserne som er Taxeret for 80 rdr. der af til - 29 - 1 - 12
1 graa Klædes Kiol med Schaluus under foer - 3
1 korn bølle - 2 - 16
1 rundt bord i Kammeret - 3
1 madskab i stuen for - 1 - 1_________________________________________________________________________Side 325b

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
1 gl stort Kar - 1 - 8
1 Krack - 12
3 træfader a 4s. - 12
1 teglebiele - 1 - 8
2 gl høyener - 1 - 8
annammer hos sorenskriverens tiener - 14 1/2
36 rdr. - 1 - 18 1/2


Sønnen Johan Michelsøn tilfalder udj fædrene arf 10 rdr 1 ort 15 4/7 sk.
Udlagt

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Udj huuserne som er Taxeret for 80 rdr der af til - 8 - 1 - 12
1 gl. flamsch brusse Dyne for - 1 - 3
1 blaa Ranned Rye - 2
Annammer hos sorenskriverens tiener - 3 4/7
- 10 - 1 - 15 4/7


Den anden Søn Hendrich Michelsen tilfalder udj fædrenes arf 10 rdr 1 ort
15 4/7 sk.
Udlagt

Udj huserne som er Taxeret for 80 rdr der af til - 8 - 1 - 12
1 gryde med hodde - 1 - 3
1 gl Rist - 6
1 vasbøtte med 2de jern Jorer paa - 9
Annammer hos sorenskriverens tiener - 13 4/7
- 10 - 1 - 15 4/7


Den 3die Søn Rasmuus Michelsen til falder udj fædrenes arf 10 rdr 1 ort
15 4/7 sk.
Udlagt

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Udj huserne som Taxeres for 80 rdr. der af til - 8 - 12
1 mindre gryde - 2
2 gl sænge klæder til - 2 - 8
Annammer hos sorenskriveren - 6
1 bord tæppe - 1 - 8
1 brun Rye - 1 - 8
Annammer hos sorenskriverens tiener - 12 4/7
udj et tin Kruus som er Taxeret for 1 ort 8 sk. der
af til - 9
- 10 - 1 -15 4/7


Daatteren Cathrine Michelsdatter Er død, men udj hendes stæd arfver
dend U-myndige Eline Nielsdaatter een Søster Lod som ere 5 rdr 19 11/14 sk.
Udlagt

Rdr. - Ort - Sk.-
_________________________________________________________________ _____ _____ _____
Udj huusserne som er Taxeret for 80 rdr der af til - 4 - 21
Annammet af Sorenskriverens tiener - 1 11/14
udj et tin Kruus som er Taxeret for 1 ort 8 sk der
af til - 23
1 Tinn tallerchen og een Sønder smør brjche vog
til sammen 5 mk. No.3 a 14 sk. - 2 - 22
- 5 - 19 11/14


Endelig blev her udj ende giordt følgende
Slutning
førend Lodningen av Sterboeds midler er scheed haver vel inden
skiftterætten fremstillet sig dend Dannemand Carl Pettersøn boende ved
Vestfossen og der ligesom giordt een indsigelse udj dend fraværende Søn
Henrick Michelsen Boevings Arvelod fordj hand schulde være ham pligtig
penge 2 rdr 8s, hvilchet og af Sterboetz Enche med samt hendes
laugværge er vorden tilstaaed for Rigtig at være, lige saa og haver
broderen Johan Michelsen udj Skifterætten andmeldet det bemelte
fraværende, Hendrich Boeving til ham Rætteligen er schyldig 1 rdr, og
end dog hand ingen slags beviis om detz Rigtighed haer Kundet
Præsteret, haver hand dog paastaaed Udlæg af hans broders arfvelod til
betalling, mens som olle Berg paa egne og Olle Peders. Vaalens veigne
haver iche allerminste andgivet sig udj Skiftterætten, mens end og
lougligen beviist, at have udj aaret 1727 udstæd deris Cautions bref for
Hendrich Michelsen Boeving til Hr. Canselii Raad Schwartz formedlest
hans undviigelse har maattet betale dend Summa penge - 501 rdr. Alt
saa bør da olle berg og olle vaalen følgelig den udj schiftterætten
foreviiste dom (hvoraf afsigten forhen findes indtagen) giør sig bra betalt
udj for bemelte Hendrich Michelsøn Boevings Andpart udj dette sterboe

_________________________________________________________________________Side 326a
forsaavidt det kand tilstræche, og det saaledes at Carl Pettersen og Johan
Michelsen for deris indgafne Pretentioner der udj ej det Ringeste derom schal
Prejudicere.

Originaldokument


Digitalarkivet:SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0006: Skifteprotokoll, 1725-1730, s. 323b-324a