Kjeldearkiv:Skjøte på Ås Ødegården 1872

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjøte på Ås Ødegården 1872. 17. august 1872 ble skjøte for gården Ås Ødegården signert av selgeren Ole Gulbrandsen Aas og kjøperen Brynte Andersen Aas. Her kommer teksten i sin helhet, sammen med bilder av det originale dokumentet.


(Side 1)
01 Underskrevne Ole Gulbrandsen
02 Aas skjøder og overdrager herved
03 paa min Broder Torger Gulbrand-
04 sens Vegne ifølge vedhæftede Fuld-
05 magt, til Brynte Andersen den Part af den min
06 Broder tilhørende Gaardpart Aas Mno.82 Ln. 161d
07 som ved Skyldsætningsforretning , holdt 12de Oktbr,
08 bekr. og thingl. 4de Dcbr s.A. er skyldlagt med
09 4 Ort 21 s, revideret 1 Ort 22 s og har faaet Ln.161k,
10 for omforenet Kjøbesum 900 Spd, der afgjøres paa
11 følgende Maade:
12 1) Overtager Kjøberen den paa Eiendommen
13 hæftende Obligation af 18/11 70 til Myndlingen
14 Martin Olsen Aas for.....................................60 --
15 2) Har han allerede afgjort..............................390 --
16 3) For Resten eller (??)....................................450 --
17 har han idag til min Broder udstedt
18 Obligation, hæftende paa den her
19 solgte Gaardpart, af bemeldte Sum skal
20 imidlertid 300 – tre Hundrede – Spdr. Staa
21 uopsigelig i 3 Aar og tjene Kjøberen som
22 Sikkerhed for Tab i Tilfælde af Odelspaatale. ____
23 900 --
24 Da Kjøbesummen paa den anførte Maade er ordnet,
(Side 2)
01 saa skal Eiendommen med paastaaende Huse-
02 bygninger og tilliggende Herligheder herefter tilhøre
03 Kjøberen med de samme Rettigheder og Forpligtelser,
04 hvormed min Broder hidtil har eiet den, mod at
05 Kjøberen, der allerede har taget Eiendommen i Be-
06 siddelse, svarer alle Skatter, Byrder og Udredsler, hvori-
07 blandt Jordafgift og Landskyld, fra 1ste Januar
08 sidstleden.
09 Det bemærkes, at min Broder Torger Gulbrand-
10 sen forbeholder Ret til for sin Livstid uden nogen
11 Godtgjørelse at benytte og bebo det søndre Kvistværelse,
12 denne Rettighed anslaaer for det stemplede Papir
13 Skyld til en aarlig Verdi af 3 – tre – Spdr.
14 Kjøberen er vidende om at de paa Eiendommen
15 hvilende Hæftelser, af hvilke Selgeren er forpligtet
16 til at besørge aflæst Føderaadskontrakten af 20/8 41 og
17 Obligationen af 13/10 41 til Oplysningvæsenets Fond.
18 Dette til Bekræftelse i 2de Vidners Overvær.
19 p.t. Plogstad den 17de August 1872
20 Til Vitterlighed:
21 Ch Platou Ole G. Aas
22 O Iversen B Andersen


Side 1/4 Side 2/4 Side 3a/4 Side 3b/4 Side 4/4