Oust naturreservat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oust naturreservat i Bærum omfatter om lag halve Ostøya. Naturreservatet utgjør 1285 dekar, herav 55 dekar sjøareal, og ble opprettet ved kongelig resolusjon 13. desember 2002.

Naturreservatet er todelt og omfatter et stort og variert barskogområde med floristisk rike lågurtskoger og kalkfuruskog, samt et biologisk verdifullt kulturlandskap. Et mindre område ved Ringerikshaugene har verneverdier knyttet til velutviklet edelløvskog og kalktørrenger.

Formålet med fredningen er å bevare alt naturlig plante- og dyreliv og økologiske prosesser. Spesielle kvaliteter for området er karakteristiske vegetasjonstyper, svært stor artsrikdom, en unik insektsfauna og naturmiljøet i randsonen mellom land og sjø.

Terrenget er svakt kupert, og berggrunnen består i hovedsak av sedimentære kalk- og skiferbergarter fra kambrosilurperioden, gjennombrutt av ganger med permiske eruptivbergarter.

Det største delområdet, som omfatter områdene nord og vest for Oust gård, er det siste gjenværende større område med skog som er knyttet til de lavtliggende, kalkrike og sommervarme kambrosilurområdene i indre Oslofjord. Området fremviser stor variasjon i vegetasjonstyper og arter. Gradienten fra strand, svært grunne områder med engvegetasjon, krattområder, skogkanter og til skogområder av forskjellig karakter gir mange levesteder og grunnlag for en rik og variert flora. Under en registrering i 1985 ble det funnet ca. 460 plantearter, flere av dem med sterkt begrenset utbredelse i Norge.

Nordøst på området ligger de to gamle husmannsplassene Prinsen og Dronningen, som i dag er i bruk som fritidsboliger. Kulturlandskapet i tilknytning til disse har høy biologisk og kulturhistorisk verdi. Det er rike spor av kulturminner for øvrig, som kalkovner, hustufter og gravplasser.

Ringerikshaugene er det andre delområdet. Dette ligger sørøst for hovedområdet og har en velutviklet og meget verdifull tørreng. For øvrig dominerer alm/lindeskog med innslag av kalkfuruskog og lågurtgranskog.

Insektsfaunaen på Ostøya er unik. Enkelte arter er svært sjeldne, som glansbillen, som er oppført som sterkt truet i den norske rødlisten. Et stort antall sommerfuglarter er registrert og en rekke sjeldne, sårbare og truede arter er påvist, bl.a. heroringvinge, lakrismjeltblåvinge og flekkengmott. Området har særdeles høy verneverdi. Ringerikshaugene er særlig godt undersøkt når det gjelder insektsfaunaen, og man antar at den er unik i nasjonal sammenheng.

Området er brukt til friluftsliv sommer og vinter. På vestsiden av øya er det lagt forsiktig til rette for friluftsformål, og det går båt fra Sandvika i sommerhalvåret.

Syd Oust naturreservat

Syd Oust naturreservat, opprettet ved Kgl. res. 27. juni 2008, omfatter ca. 17 dekar, herav 7 dekar landareal. Syd Oust naturreservat ligger sør på Ostøya og består av en grunn vik med mudderbunn. En lang odde mot øst gjør bukta til en beskyttet vik sterkt påvirket av flo og fjære. Formålet med naturreservatet er å bevare et område bestående av et tilnærmet urørt marint gruntvannsområde med tilhørende strandeng- og fukteng-/sumpvegetasjon, kalktørrenger med sjeldne vegetasjonsutforminger og vitenskapelig interessant geologi i form av bl.a. fossilforekomster.


Koordinater: 59.8685543° N 10.565493° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Oust naturreservat er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.