Smørtelg i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Smørtelg
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub
Hengevingfamilien
Kart og graf oppdatert: 2.9.2022
Oreopteris limbosperma.png
5 av 228 5x5 km-ruter
Oreopteris limbosperma 1.png
7 av 4680 km-ruter
14 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 2012
Sist funnet: 2022

Smørtelg er en spontan, meget sjelden art som først ble oppdaget i Østfold i 2012 og er spredt utbredt i barskog i Østfold.

Hyppighet og utbredelse

Smørtelg er meget sjelden i 5x5 km-skalaen og sjelden i 1x1 km-skalaen og spredt utbredt i Østfold[1][2]. Arten opptrer i skogsmiljøer som er lite kartlagt i forhold til rike skogtyper og naturtyper med stort biomangfold. Arten er antatt etablert i Østfold etter 1990 og er trolig i spredning.

Økologi

Smørtelg er oftest funnet langs skogsbil- og traktorveier i relativt fattige skogtyper som blåbærskog (T4-C-1) og ofte sammen med bjørnkam. Den største populasjonen i Østfold er noe som tenderer mot storbregneskog ved Rishagen, Halden. Arten har god spredningsevne med sine lette sporer.

Oppdagelseshistorikk

Smørtelg ble først samlet i Stenbudal, like ved riksrøys II c, Halden 12. august 2012 av Bjørn Petter Løfall, Jørn Bøhmer Olsen og Anne Ognedal[3]. Samme dag ble det i tillegg samlet 4 andre belegg i to kvadratkilometer-ruter ved Folkå, Halden. Arten ble bevist ettersøkt denne dagen basert på oppdagelseshistorikken i Bohuslän og på grunnlag av tidligere funn av bjørnekam gjort av Jørn Bøhmer Olsen. Arten er presentert som ny for Østfold av Løfall[4].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Smørtelg ble først oppdaget i Bohuslän i 2002 og funnet i 38 5x5 km-ruter fram til 2011[5]. Det antas at smørtelg er nyetablert og i framgang i Østfold grunnet våtere og midlere vintre. Fortsetter denne utviklingen med særlig midlere vintre må vi forvente at smørtelg blir vanligere i fremtiden. At den er funnet i og langs eldre skogsbil- og traktorveier tyder også på at den tåler/trives i påvirket skog.

Forvaltningsstatus

Smørtelg er vurdert å være livskraftig (LC)[6] i Norge, og gjelder også for Østfold pga artens nyetablering, og framgang selv om det fortsatt er få funn av arten i Østfold.

Kilder og litteratur

  1. Artsdatabanken. Smørtelg i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
  2. Østfold botaniske forening. Smørtelg i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  3. Løfall, Bjørn Petter; Jørn Bøhmer Olsen og Anne Ognedal. Herbarieark digitalt på GBIF.
  4. Løfall, Bjørn Petter 2012. Smørtelg Oreopteris limbosperma ny for Østfold. Natur i Østfold (in prep.).
  5. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  6. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av smørtelg Oreopteris limbosperma for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Eksterne lenker