Bibliografi:Kilder fra perioden 1814-1940

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
NB! Nedenståande oversikt er foreløpig dårlig ajourført blant annet hva gjelder nettilgjengelige kilder!

Kilder fra perioden 1814-1940. I denne oversikten finner du korte omtaler av og henvisninger til et utvalg skriftlige og andre typer kilder med lokalhistorisk relevans. Utvalget er opprinnelig foretatt av Norsk lokalhistorisk institutt ut fra en skjønnsmessig vurdering av hvilke kilder det er særlig behov for å få en samlet oversikt over med henblikk på lokalhistorisk forskningsarbeid. Her på lokalhistoriewiki.no er tilføyelser, korrigeringer og oppdateringer fra brukerne svært velkomne. Det gjelder ikke minst ajourførte lenker til digitaliserte versjoner av kildene. Det henstilles imidlertid til bidragsytere at systematikken i listen blir fulgt best mulig. Forslag til forbedringer tas først opp til drøfting på artikkelens diskusjonsside.


Hva slags opplysninger finner du i denne oversikten?

Innførslene i lista er gruppert etter hva slags type kildemateriale det dreier seg om, f.eks., «folketellinger», «skolestatistikk» osv. Innen hver av disse gruppene er innførslene igjen kronologisk ordnet.

Om de enkelte kildene og kildeseriene er følgende typer opplysninger tatt med:

 • Tittel og (for trykte kilder) bibliografiske data (utgiver, publiseringssted og -år m.m.)
 • Innhold: En kort beskrivelse av hva slags opplysninger kilden inneholder.
 • Status og medium:
«Status» viser til forholdet til originalkilden, dvs. om omtalen/henvisningen gjelder
 • originalkilden selv
 • en faksimileutgave (fotografisk gjengivelse av originalkilden)
 • avskrift (transkripsjon)
 • bearbeidet form (f.eks. oversatt eller på annen måte språklig bearbeidet, systematisert, digitalisert osv.) «Kommentert» betyr at utgaven er forsynt med utfyllende opplysninger og fagkyndige merknader. Som regel vil det dreie seg om vitenskapelige kildeutgivelser.
«Medium» angir om referansen gjelder et utrykt dokument eller om det er publisert på papir, mikrofilm, Internett, CD eller på annen måte.
 • Original: Utfyllende opplysninger om originalkilden og hvor den finnes (arkiv, samling el.l.).
 • Andre versjoner: Om kilden finnes i alternative versjoner og medier. Dersom kilden er utlagt på Internett, skal det lenkes til denne.
 • Henvisninger gjelder opplysninger om eventuelle publiserte kataloger, registre og nærmere omtale av kilden, med lenker til relevante nettsteder.


Lover og forordninger

Love, Anordninger, Kundgjørelser, Aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse. I-XX. 1814-1872. Chra., 1816-1873.

Norsk lovtidend. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter. 1877-.

Lover om offentlig skifte i Norge (1551-1869) Se nærmere omtale.


Domstolsarkiver

Tingbøker

[Se nærmere omtale].


Ekstrarettsprotokoller

Se nærmere omtale.

Forliksprotokoller

Se nærmere omtale.

Henvisninger: Arkivmagasinet 1/1995, spesialnummer om domstolsarkiver.


Folketellinger

Summariske folketellinger oppgir bare antall personer pr. gård og/eller sogn. Nominative folketellinger oppgir personnavn. Det originale tellingsmaterialet for 1875 og 1900 er i statsarkivene, de øvrige i Riksarkivet.


Folketellinger 1815, 1825, 1835, 1845

Innhold: Summariske tellinger. Noen nominelle grunnlagslister er bevart, jf. oversikt i Folk og fant.

Original: Sjølve tellingene og noe grunnlagsmateriale i Riksarkivet. Det meste av grunnlagslistene i statsarkivene.


Fantefortegnelsen 1845.

Red. Harald Winge. 2. utg. Oslo : NLI, 1992. 70 s. (Skrifter fra NLI nr. 30)

Innhold: Navn og enkelte andre opplysninger om 700 fanter. Ny utgave, med register, av Justisdepartementets publikasjon fra 1846: Fortegnelse over Tatere ved Folketellingen 1845.

Status og medium: Bearbeidet nyutgave av original publikasjon.

Original: Innberetninger fra prestene til Justisdepartementet i forbindelse med folketellingen 1845. Lister finnes både i Riksarkivet og i statsarkivene, se publikasjonen Folk og fant.

Andre versjoner: Bearbeidet, digitalisert form på Digitalarkivet. Noe av det samme materialet er digitalisert og publisert på nettsidene til Landsorganisasjonen for Romanifolket (under «slektsforum»)

Henvisninger: Omtale i publikasjonen Folk og fant.


Fantefortegnelsen 1862

Red. Harald Winge. Oslo : NLI, 1995. (Småskrifter fra NLI ; Nr 10).

Innhold: «Fortegnelse over Fantefølgerne i Strøget mellem Stavanger og Skien», fra Eilert Sundts Anden Aarsberetning om Fantefolket (utg. 1862).

Status og medium: Bearbeidet nyutgave av original publikasjon, i utdrag.

Andre versjoner: Det samme materialet er digitalisert og publisert på nettsidene til Landsorganisasjonen for Romanifolket (under «slektsforum»).

Henvisninger: Omtale i publikasjonen Folk og fant.


Folketellingen 1865

Innhold: Eiendommens navn og antall hus, personers navn, sivilstand, yrke/livsstilling, alder, fødested, trosbekjennelse, handicap; eiendommens husdyrhold og utsæd.

Original: Riksarkivet (innbundne protokoller).

Andre versjoner: Tilrettelagt på Digitalarkivet Finnes på mikrofilm.

Folketellingen 1875

Innhold: Eiendommens navn, skyld og eiere; personers navn, yrke/livsstilling, sivilstand, fødested, statsborgerskap, trossamfunn, handicap. Skipslister.

Original: I statsarkivene. Skjema i esker.

Andre versjoner: Tilrettelagt på Digitalarkivet Finnes på mikrofilm.

Folketellingen 1885

Innhold: Bare for byer og ladesteder, samt Fredriksvern, Vardø og Vadsø landsogn, Nesseby, Tana og Sør-Varanger. Personers navn, fødselsår, fødested, yrke.

Original: I Riksarkivet.

Andre versjoner: Mikrofilmet for Oslo og Kongsberg statsarkivdistrikter. Noe er tilgjengelig i digitalisert form i Digitalarkivet.


Folketellingen 1891

Innhold: 7 lister pr. husstand. Personlistene inneholder navn, sivilstand, livsstilling, fødselsår, fødested, trossamfunn, næring/yrke, handicap. Hovedlistene inneholder oversikter over tellingskretsene, gårder og bruk, antall personer i hver husstand, m.v.

Original: I Riksarkivet. Hovedlistene i innbundne protokoller. Listene ellers på sedler i bunter.

Andre versjoner: Hovedlistene mikrofotografert. Noe er tilgjengelig i digitalisert form i Digitalarkivet (velg kildekategorien "Folketeljingar og manntal" og underkategorien "1891".


Folketellingen 1900

Innhold: Bostedets navn, påboende og hjemmehørende folkemengde, personers navn, yrke/livsstilling, fødselsår, fødested, statsborgerskap. Skipslister.

Original: I statsarkivene. Skjema i esker.

Andre versjoner: Tilrettelagt på Digitalarkivet Finnes på mikrofilm.


Folketellingen 1910

Original: I Riksarkivet.

Andre versjoner: Tilrettelagt på Digitalarkivet Finnes på mikrofilm.

Folketellingene etter 1910

Klausulert i 100 år fra tellingsåret. Det kan leveres begrunnet søknad om tilgang til materialet for statistisk bruk.

Original: Tellingene fra 1920, 1946 og 1960 er i statsarkivene, de andre i Riksarkivet.


Kommunale folketellinger

Kristiania/Oslo og Aker

I Kristiania/Oslo ble det holdt kommunal bolig- og folketelling første gang i 1863. Fra 1867 nokså årvisst fram til 1954, utenom åra for statlige folketellinger. Med unntak av 1883 er tellingene før 1899 gått tapt. For Aker finnes enklere tellinger for spredte år fra 1832. Ordinære folketellinger for åra 1917, 1918, 1921, 1923, 1935, 1939.

De kommunale folketellingene er klausulert i 60 år.

Original: Oslo byarkiv, nærmere opplysninger her.

Trondheim

Kristiansand

Stavanger

Folkemengdens bevegelser 1814-1960, derunder «bispelistene»

Innhold: Statistiske opplysninger for hvert prestegjeld over antall fødte, gifte og døde.

Original: I Riksarkivet: Statistisk sentralbyrås arkiv (med forløpere) Før 1814 (prestenes og biskopenes innberetninger): i riksarkivene i Norge og Danmark og i statsarkivene, se under henvisninger.

Henvisninger: John Herstad: «Bispelistene som kilde til eldre norsk befolkningsstatistikk», i Heimen bd. XVI (1975) side 609-628 og 689-704. (Omtale av bispelistene med oversikt over hvor originalmaterialet før 1814 befinner seg.)


Jordbrukstellinger m.m.

Gjelder både jordbruks-, skogbruks- og fiskeritellinger

Jordbruksopplysninger i folketellingene 1835-1900. Jordbrukstellinger hvert ti-år 1939-1969. (Grunnlagsmaterialet for perioden 1900-1939 ødelagt i brann.) Skogbrukstellinger 1927, 1957, 1967. Fiskeritellinger 1948,1971. Fiskeristatistikk 1841-1891.

Original: I Riksarkivet: Statistisk sentralbyrås arkiv.


Amtmannsberetninger

Beretning om den økonomiske tilstand i Norge 1829-1915

Innhold: Femårsrapporter, også kalt «Amtmennenes femårsberetninger», basert på grunnlagsmateriale f.o.fr. fra lensmennene. Noe varierende titler og utgitt av forskjellige departementer.

Status og medium: Trykte rapporter.

Original: I Riksarkivet: Statistisk sentralbyrås arkiv.


Forarbeider til amtmennenes femårsberetninger 1825-1925

Innhold: Grunnlagsmateriale for amtmennenes femårsberetninger. Rapporter og statistikk på skjema etc. fra fogdene og lensmennene. Katalog: Forarbeidene til amtmennenes femårsberetninger 1815-1925. Utg. Riksarkivet. Digital versjonNettbiblioteket.

Original: I Riksarkivet: Statistisk sentralbyrås arkiv. (Serie B).

Andre versjoner: Mikrofilm.

Medisinalinnberetninger

De eldste fra ca 1809.

Innhold: Innberetninger fra distrikts- og fylkesleger om helsetilstand, hygieniske og sosiale forhold i vedkommende distrikt.

Original: I Riksarkivet: Sunnhetskollegiet 1809-1815, Indredepartementets/Justisdepartementets medisinalkontor 1818-1892, og Medisinaldirektoratet 1892-1940, jf. også medisinalstatistikk/-innberetninger i Statistisk sentralbyrås arkiv.


Skattelister

Sølvskatten 1816

Innhold: Skatt på næring og formue.

Original: I Norges Bank.

Andre versjoner: Mikrofilm.Matrikler og matrikkelforarbeider

Trykte matrikler 1838, 1886 og ca. 1900

Innhold: Matriklene 1838, 1886 og ca. 1900 er fortegnelser over matrikkelgårder og -bruk, samt annen skyldsatt grunn på landsbygda. Oppgir navnet på gården/bruket, navnet på eier eller oppsitter, matrikkelskylda. Fylkesbind. Finnmark var ikke skyldsatt.

Andre versjoner: Matrikkelen 1838 skannet på Digitalarkivet. Matrikkelen 1886 er digitalisert av Registreringssentralen for historiske data og er søkbar her

Hovedmatrikuleringskommisjonen 1819-1845

Innhold: Forarbeid til matrikkelen 1838. Opplysninger om en del gårder i sammenlignings-protokollene.

Original: I Riksarkivet, Matrikuleringskommisjonene på 1800-tallet.

Andre versjoner: Mikrofotografert.


Matrikkelforarbeid 1863/65 (herredsbeskrivelsene)

Innhold: Forarbeid til matrikkelen 1886, med areal- og produksjonsopplysninger.

Original: I Riksarkivet, Matrikuleringskommisjonene på 1800-tallet.

Andre versjoner: Mikrofotografert. Noen herredshefter er trykt, se Trykte kilder til norsk lokalhistorie.Pantebøker og panteregistre

Innhold: Fra begynnelsen av 1700-tallet, noen litt tidligere. Inneholder alle tinglyste dokumenter og heftelser vedr. fast eiendom, ført av sorenskriverne. Panteregisteret (realregisteret) ble ført for hver eiendom med henvisninger til dokumentene som er innført i panteboka. Pantebok/panteregister ble avløst av Grunnboka fra 1935.

Original: I statsarkivene.

Andre versjoner: Mikrofilmet til ca 1850; for Bergen statsarkivdistrikt til 1934. Skannede versjoner på [=6&kt[]=PREG Digitalarkivet].


Skiftemateriale

Skifteprotokoller

Innhold: Detaljert referat fra offentlige skifter, ført av sorenskriverne. Begynner ca. 1660-1700.

Original: I statsarkivene.

Andre versjoner: Mikrofilmet fram til ca. 1850-1870. En del skannet og tilgjengelig på Digitalarkivet

Henvisninger: Kortregister på gård, med navn på avdøde, arvinger, boets status og ev. andre opplysninger; tilgjengelig ved de respektive statsarkivene. En del skifteregister er digitaliserte og tilgjengelige i Digitalarkivet.Branntakster

Innhold: Bygningsbeskrivelser og takseringer i forbindelse med brannforsikring. jf. branntakster før 1814

Original: I statsarkivene (brannkassearkiv og lensmannsarkiv) og i Riksarkivet: Norges Brannkasse ca. 1850-1950. Også Oslo byarkiv har branntakstprotokoller.Kirkebøker og annet kirkelig og geistlig kildemateriale

Se også kirkelig og geistlig kildemateriale 1537-1814


(Utrykte) visitasinnberetninger

Innhold: Rapporter fra proste- og bispevisitaser. Opplysninger på prestegjeld- og sognenivå om kirkelige forhold, sedelighetstilstand, skolevesen etc.

Original: Riksarkivet, Kirke- og undervisningsdepartementet kontor A 1815-1950. Også i statsarkivene (bispe- og prostearkiver).


Biskop Johan Christian Heuch. Visitasberetninger 1889-1902.

Utg. av Gunvald Bøe, AS Lunde & Co's forlag, 1965.

Innhold: Visitasberetninger fra Kristiansand stift, dvs. Rogaland, Agder-fylkene og Telemark.

Original: Riksarkivet, Kirke- og undervisningsdepartementet kontor A.

Prestegjeldsserien i Kirke- og undervisningsdepartementet

Innhold: Saker om bl.a. om nybygg, utvidelser og reparasjoner av kirkebygninger, regulering av sogn osv., ca. 1860-1950.

Original: Riksarkivet, Kirke- og undervisningsdepartementet kontor A 1815-1950.Skolestatistikk

Utrykt skolestatistikk 1818 og 1828

Innhold: Opplysninger om skoler på sognenivå, om fastskole eller ambulerende, lærere og deres utdanning, klokkere og deres undervisning, bibliotek i bygda/byen.

Original: Statsarkivene: bispearkivene og stiftsdireksjonsarkivene. Riksarkivet: Danske kanselli, skapsakene; Kirkedept. ktr. A.

Henvisninger: Tveit, Knut: Allmugeskolen på Austlandsbygdene 1730-1830, Universitetsforlaget 1990. Fyldig omtale med gjengivelse av skjema og detaljerte kildehenvisninger lokalhistorie.no (lokal skolehistorie). Jf. også spørreskjema om skolene 1738-1828.


Trykt skolestatistikk 1837, 1840, 1853

Innhold: Opplysninger om allmueskolen i hver bygd og by, lærerseminarene, borger- og realskolene (i byene), lærde skoler og universitetet (i byene).

Henvisninger: Tveit, Knut: Allmugeskolen på Austlandsbygdene 1730-1830, Universitetsforlaget 1990. Nærmere omtale på lokalhistorie.no (lokal skolehistorie). .Emigrantprotokoller

Innhold: Register over utvandrede personer med navn, alder, fødested, ev. yrke , bestemmelsessted. Finnes for Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim og noen mindre utskipningshavner.

Original: I statsarkivene (politimesterarkivene.)

Andre versjoner: Mikrofotografert. En del tilgjengelig på [=2&kt[]=EMIP&kt[]=PASS&kt[]=PALI Digtitalarkivet] sammen med annet emigrasjonshistorisk materiale.Internett, se oversikt over emigrasjonshistoriske kilder (DIS-Norges genealogiske ressurser).

Jf. også Nasjonalbibliotekets nettsted Det løfterike landet som også viser til et rikt utvalg av emigrasjonshistorisk kildemateriale

Se også Minnesamling ved Norsk Utvandrermuseum og amerikabrevBrevsamlinger

Amerikabrev (fra Amerika til Norge)

Norske utvandrerbrev. Bd. I-IV 1838-1884. Utg. ved Orm Øverland og Steinar Kjærheim. Riksarkivet, Kjeldeskrift-avdelingen/Solum Forlag, 1992-2002.

Innhold: Brev fra utvandrede nordmenn i Amerika.

Status og medium: Trykte, kommenterte avskrifter.

Original: Originalmaterialet er spredt på mange eiere og samlinger. Utgivelsene er basert på originaler og avskrifter av amerikabrev i Riksarkivet/Kjeldeskriftavdelingens samlinger.

Amerikabrev ved Norsk Utvandrermuseum

Innhold: Ca. 7000 amerikabrev i original eller kopi. Brevene er ordnet etter avsender, dato og mottakersted.

Original: Norsk Utvandrermuseum, Hamar.

Amerikabrev på Internett

Nasjonalbibliotekets nettsted Det løfterike landet er det utlagt et større antall amerikabrev i fulltekst, fra flere kilder, derunder fra samlingen på Utvandrermuseet på Hamar.


Norgesbrev (fra Norge til Amerika og andre utvandrermål)

Norgesbrev

Innhold: Norsk lokalhistorisk institutt har en samling med kopier av ca. 3200 norgesbrev, dvs. brev sendt fra Norge til utvandra slekt og venner, de fleste i Amerika.

Status og medium: Kopier av originaler i en rekke samlinger i inn- og utland.

Henvisninger: Søkbart register på brevskriver, avsendersted, adressat, og et fyldig emneregister.) Andre versjoner: Et utvalg av brevene er utgitt i boka Brev hjemmefra. Brev fra Norge til utvandrere 1840-1960. Red. Else Braut og Randi Holden Hoff. NLI/Solum Forlag 1998.


Haugianerbrev

Brev frå Hans Nielsen Hauge, bd. I-II. Utg. av Ingolf Kvamen, Lutherstiftelsens forlag, Oslo 1971-72.

Innhold: Brev skrevet av Hans Nielsen Hauge 1796-1822.

Status og medium: Trykte, kommenterte avskrifter.

Original: Forskjellige samlinger.

Brev frå haugianarar, i avskrift ved Ingolf Kvamen (maskinskrevet, mangfoldiggjort manuskript. Tilgjengelig bl.a. ved Riksarkivet, Seksjon for kildeutgivelser.)

Innhold: Brev skrevet av haugianere 17..-18..

Status og medium: Maskinskrevne, kommenterte avskrifter.

Original: Forskjellige samlinger.Gards- og grannesamfunn

Sammenlignende undersøkelser over bondesamfunnets utviklingsformer

Innhold: Landsomfattende tradisjonsmateriale innsamlet ved den tidligere Bondesamfunnsavdelinga ved Institutt for sammenlignende kulturforskning.Samlingene består av materiale fra tre granskingsoppgaver:

Sætrar og sæterbruk i Noreg: Svar på spørrelister og manuskripter innsamlet i 1930-åra.

Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg: Svar på spørrelister og manuskripter innsamlet 1949-ca. 1970 og lydbåndintervju ca. 1970-1975. Om boformer, arbeidsliv, grannefellesskap og sosiale forhold, om gardssamfunnet med bonde, kårfolk, tjenere og håndverkere.

Gamal gardsskipnad: Manuskripter av utsendte medarbeidere 1951-1956 og svar på spørrelister o.l. av lokale medarbeidere etter 1956. Sjølve garden med tun og teig, innmark, utmark og grenser.

Original: Samlingene ble i 1978 overlevert Riksarkivet, der det er plassert som privatarkiv 424 Institutt for sammenliknende kulturforskning.


Livsminner

I manns minne

Innhold: Ca. 1500 livsminner fra folk over 70 år innsamlet ved Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre 1964.

Original: Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Kopier i fylkene.

Andre versjoner: Et utvalg av minnene er publisert i I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet. Bd. I-II. Det Norske Samlaget, 1967-1968. Dessuten 13 distriktsbind og ett bind Barn i manns minne. Det Norske Samlaget, 1967-70.

Henvisninger: wiki-artikkel Minneoppgave for eldre

I nær fortid

Innhold: Livsminner fra folk født før 1915, innsamlet ved en minnekonkurranse arr. av Nasjonalforeningen og Landslaget for bygde- og byhistorie 1981.

Original: Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Kopier i fylkene.

Andre versjoner: Et utvalg av minnene er publisert i Bygd og by i nær fortid. To bind for hele landet, dessuten ni distriktsbind. Det Norske Samlaget, 1982-1986.

Henvisninger: wiki-artikkel Minneoppgave for eldre

Minneinnsamlinga for eldre 1996

Innhold: Livsminner fra 1135 kvinner og menn født før 1930, innsamlet av Landslaget for lokalhistorie og Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo i 1995-1996.

Original: Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Kopier oppbevart lokalt

Henvisninger: wiki-artikkel Minneoppgave for eldre

Sosialhistorisk minnesamling for Trøndelag

Innhold: Ca. 800 livsløpsintervjuer, de fleste foretatt i perioden 1974 til 1986. Materialet omfatter også noen sjølbiografiske beretninger. Mest fra Trøndelag, særlig kystkommunene, men også fra Møre og Romsdal, Nordland og Agder.

Status og medium: De fleste intervjuene foreligger på bånd og nedskrevet i papirversjon.

Original: Ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, Trondheim.


Arbeiderminnesamlingen ved Norsk folkemuseum

Innhold: Materiale innsamlet ved spørrelister og intervjuer i 1950-årene.

Original: Ved Norsk folkemuseum, Oslo.

Andre versjoner: Et utvalg av minnene er publiert i Arbeidsfolk forteller. Norsk Folkemuseums serie. Fra papirindustrien (1953). Fra sagbruk og høvleri (1955). Renhårig slusk (1961). Jernbaneminner (1962).


Minnesamling ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Innhold: Ca. 160 personlige beretninger fra hele landet, delvis skrevet ned av beretterne sjøl og delvis av en intervjuer. Ordna etter navn, topografi og emne.

Original: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo


Husmannsminner

Innhold: Svar på spørrelister fra Norsk Folkemuseum i 1950-årene.

Original: Ved Norsk Folkemuseum, Oslo.

Andre versjoner: Et utvalg av svarene er publisert i Husmannsminner, red. Ingrid Semmingsen, Oslo 1960 i serien Arbeidsfolk forteller.

Minnesamling ved Jernbanemuseet

Innhold: Intervjuer med folk som har vært tilknyttet jernbanen.

Original: Norsk jernbanemuseum, Hamar

Vegfolk forteller

Innhold: Intervju med vegvesen-ansatte fra hele landet, for det meste utført i 1980-åra.

Status og medium: Ca. 200 lydbånd. Alle intervjuer er avskrevet og består av ca. 10.000 maskinskrevne sider.

Original: Norsk vegmuseum, Hunderfossen Lillehammer.

Henvisninger: Innholdsfortegnelse over Vegvesenets minnesamling, publisert i 2 bd. Hamar 1984-1990. Også en påbegynt serie med minnenedtegninger: Vegfolk forteller. Norsk Vegmuseum, 1990-.


Minnesamling ved Norsk utvandrermuseum

Innhold: 450 lydbåndintervju, nedskrevne intervjuer og minnemateriale fra norskamerikanere i USA og hjemvendte emigranter i Norge. De fleste intervjuene er gjort i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hedmark, Oppland og Nordland.

Original: Norsk Utvandrermuseum, Hamar.

Minnesamling ved Norsk Skogbruksmuseum

Innhold : En samling intervju med folk som har hatt tilknytning til skogbruk, jakt og fiske, om arbeidsforhold og arbeidsmetoder i skogbruket, redskap og metoder i jakt og fiske m.m. Hovedtyngden av materialet er fra østlandsområdet, særlig Hedmark (Østerdalen), men det er også en del tilfang fra andre landsdeler.

Status og medium: De fleste intervjuene er lydbåndintervju, mesteparten også skrevet av.

Original: Norsk Skogbruksmuseum, Elverum.

Tradisjonsstoff, folkeminne etc

Norsk etnologisk gransking (NEG)

Innhold: Svar på spørrelister som gjelder tradisjonsstoff om norsk folkelig kultur. Samlingen inkluderer materiale fra de aller fleste kommunene i landet. Spørrelistene er blitt sendt ut fra 1946, og utgjorde 259 større spørrelister og 68 mindre særemnelister høsten 2016 , da minneinnsamlingen ble flyttet til nettstedet minner.no.

Original: Ved Norsk folkemuseum, seksjonen for Norsk etnologisk gransking

Norsk folkeminnesamling

Innhold: Eventyr, sagn, skikk og tru, gåter, viser og ordatak, innsamlet fra slutten av 1800-tallet til i dag. Også samlingene til Asbjørnsen og Moe og deler av samlingene til M.B. Landstad, Sophus Bugge og Moltke Moe. Topografisk ordnet.

Original: Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Henvisninger: Nærmere omtale.

Ord og sed

Innhold: Svar på en serie spørrelister utsendt av Nemnda for norsk nemningsbruk i åra 1934-1947.

Original: Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Henvisninger: Spørrelister trykt i Ord og Sed I-XX, 1934-1947 og Norveg I, V og VI, 1950-1958.


Diverse samlinger ved Etno-folkloristisk arkiv, Bergen

Innhold:

 • Torleiv Hannaas oppskrifter av folkedikting, tru og skikk, leker, gåter, ordtak, stedsnavn, språkmateriale.
 • Sagn oppskrevet av skolebarn i 1933-1935, topgrafisk ordnet
 • Folkemusikksamlinga (Arne Bjørndalens samling). Ved siden av det musikalske materialet er det også tradisjonsstoff om folkemusikk.
 • Diverse nyere materiale om bl.a. barnekultur, tenåringskultur, moderne folketru og folkemedisin.

Hovedtyngden av stoffet i alle samlingene er fra vestlandsbygdene.

Original: Etno-folkloristisk arkiv ved Seksjon for kulturvitenskap, Universitetet i Bergen.Namn, nemningsbruk og målføre

Ordsamlingar ved Seksjon for leksikografi og målføre, Universitetet i Oslo

Innhold: Materiale om lokal nevningsbruk, derunder emner som sed og skikk, arbeidsliv og redskapsbruk, vær og vind, tru og overtru osv. Omfatter hele landet.

Status og medium: Skriftlige svar på spørrelister, samlinger av oppskrifter foretatt av fagfolk, noe lydbåndmateriale.

Original: Ved Seksjon for leksikografi og målføre, Institutt for kingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.


Navnemateriale ved Seksjon for namnegransking, Universitetet i Oslo

Innhold: Stedsnavntilfang fra hele landet, ordnet i flere register: heradsregisteret, bustadnamnregisteret, landsregisteret, seternamnregisteret, register over samiske stadnamn m.m.

Original: Seksjon for namnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.


Navnemateriale ved Stadnamnsamlinga, Universitetet i Bergen

Innhold: Stedsnavntilfang fra i alt 13 fylker og 400 kommuner, men mest fra Vestlandet.

Original: Stadnamnsamlinga ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.


Navnemateriale ved NTNU, Trondheim

Innhold: Bosteds- og marknavn fra en del herreder, vesentlig i Trøndelag og tilgrensende områder. Også de originale listene over navnematerialet til Økonomisk kartverk for Nordmøre, Romsdal og Sør-Trøndelag.

Original: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, Trondheim.


Navnemateriale ved Nordnorsk talemålsarkiv, Universitetet i Tromsø

Innhold: Ca. 27.000 stedsnavn fra Finnmark, Troms og Nordland.

Original: Nordnorsk talemålsarkiv, Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Tromsø.


Navnemateriale ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Innhold: Ca. 250.000 stedsnavn fra alle kommunene i fylket, i hovedsak innsamla ved stadnamnaksjonen 1985-86.

Status og medium: Utfylte skjema etc.

Original: Ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (nærmere omtale av materialet).

Andre versjoner: Innlagt i en database, søkbar på Internett.


Navnemateriale ved Høgskulen i Volda

Innhold: Ca. 200.000 navn fra alle kommunene i Møre og Romsdal.

Status og medium: Skjema, lister og lydopptak.

Original: Ved Høgskulen i Volda.Kartsamlinger

Riksarkivets kartsamling

Innhold: 50.000 kart og tegninger 1650- dags dato, fra forskjellige arkiver. Trykte og håndtegnede.

Henvisninger: Presentasjon av kart- og tegningssamling i Arkivmagasinet nr. 3/1998 s. 27-29. En god del av Riksarkivets utrykte kart er registrert i Gamle norske kart.


Kartsamlingen ved Nasjonalbiblioteket avdeling Oslo

Innhold: 130.000 trykte og håndtegnede kart og atlas.

Henvisninger: En god del av NBO's utrykte kart er registrert i Gamle norske kart.


Statens kartverk

Utskiftningskart

Jordskifteverkets kartarkiv har stått for teknisk kontroll og arkivering av originale jordskiftekart, målebøker og beregninger opptatt etter 1859. Kartene inntil ca 1970 er registrert i Gamle norske kart, se nr. 137. Det sentrale arkivet er nå avviklet. Originalkartene er overført til Riksarkivet, mens fylkesjordskiftekontorene har kopier og betjener publikum som etterspør slike kart. Man kan også laste ned opplysninger fra domstolenes nettsider, der en del gamle kart og rettsbøker er tilgjengelige, se Jordskifteverkets kartarkiv.