Leksikon:Ekstraskatten 1762

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Ekstraskatten 1762 i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Ekstraskatten 1762 ble påbudt som en årviss ytelse inntil videre ved forordning 23. september 1762. Alle personer over 12 år skulle svare 8 sk. pr. måned; hver hovedperson var ansvarlig for sitt hushold. Ekstraskatten skulle betales månedlig i byene og kvartalsvis på landet; i praksis kunne dette variere. Det ble opprettet manntall over alle skattepliktige. Skatten for fattige som selv ikke kunne betale, ble fordelt på de mer formuende i hvert sogn eller i hver kjøpstad. Offiserer ble ikke inkludert i manntallet, men skulle betale gjennom generalkommissariatene for land- og sjøetaten. Fritatt for ekstraskatten var bare «finner og almue» i Finnmark (brev fra Rentekammeret 20. november 1762).

Forordning 7. februar 1764 introduserte visse lettelser: Leilendinger, husmenn og innerster ble fritatt for å skatte for hjemmeværende barn under 17 år, samt fritatt for å skatte for fattige. De fattiges skatt skulle heretter fordeles på formuende personer utenfor rangen, mens rangspersoner ble ilagt særskilt skatt med satser etter rangklasse (se rangskatt).

Forordning 2. april 1765 godkjente flere lettelser. Med virkning fra 1. september 1764 ble alle av bondestand, dvs. også selveiere, fritatt for ekstraskatten for alle barn og tjenestefolk som tjente under 10 rdlr. pr. år, samt for fattige.

Anord­ning 3. juli 1767 opprettholdt gjeldende satser, men fastsatte at etter 10. oktober 1767 skulle ekstraskatten hvile på jord og grunn, i likhet med andre skatter. Samtidig ble personer utenfor bondestanden, samt velstående bønder, pålagt en forhøyelsesskatt etter evne, fra 2 rdlr. (dvs. dobbel ekstraskatt) til 20 rdlr.

Forordning 14. november 1772 bestemte at ekstraskatten skulle bortfalle fra samme dato, likeså alle restanser. Rangskatten fortsatte derimot i samsvar med forordninger 7. februar 1764 og 12. juni 1770. Det ble dessuten innført en frivillig avgift for de neste 6 år fra 1. januar 1773. Alle hovedpersoner og selvstendige enkeltpersoner som ble ansett betalingsdyktige, skulle innkalles for å avgi erklæring om hvor mye de frivillig ville betale. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.