Bibliografi:Husmannsvesenet

Se også de geografisk inndelte bibliografiene, jf. Forside:Bibliografi, der det finnes en god del litteratur om husmannsvesenet fra de enkelte bygder og distrikter. Du kan også søke etter artikler om husmannsvesenet i Heimen og Historisk tidsskrift. En kommentert bibliografi over husmannsvesenet finnes i artikkelen Husmannslovgivningen.

Generelt

 • Bjørkvik, Halvard: Artikkel om Norge på oppslag «Husmand» i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder bd. VII. 1962.
 • Bjørkvik, Randi: «Husmannen- lokalhistorikerens dårlige samvittighet eller hans ulykkelige kjærlighet?» i Heimen, 1972, XV.
 • Bjørkvik, Randi: «Gardfolk og plassfolk», i Semmingsen, I., N.K. Monsen, S. Tschudi-Madsen, Y. Ustvedt (red.); Norges kulturhistorie, bind 4, Aschehoug, Oslo: 1980.
 • Bugge, Alexander: «Oprindelsen til den norske husmandsstand og navnene paa husmandspladser særlig i Telemark»,i Historielaget for Telemark og Grenlands Aarsskrift 1919.)
 • Dyrvik, Ståle: «Den lange fredstiden», b. 8, Mykland, K. (red.): Norges historie, Cappelen, Oslo, 1977, s. 80-193 og s. 370–432.
 • Damgaard og Grau Møller (red.): Huse og husmænd i fortid, nytid og fremtid. Småbrugets udbredelse og vilkår i Norden. Beretning fra det 12. bebyggelseshistoriske symposium ved Odense Universitet afholdt den 2.-4. november 1988. Odense Universitetsforlag, 1989.
 • Dyrvik, S., A.B. Fossen, T. Grønlie, E. Hovland, H. Nordvik, S. Tveite: Norsk økonomisk historie 1500-1970, b. 1 1500-1850, Universitetesforlaget, Bergen, 1979, Kapittel 19.
 • Dyrvik, Ståle: «Husmannsvesenet i Norge - regionale mønster», i Damgaard og Grau Møller (red.) 1989.
 • Dyrvik, Ståle: «Husmannsvesenet i Noreg» i Jord og gjerning. Årbok for Norsk landbruksmuseum, Ås 1990.
 • Dyrvik, Ståle: «Kor gammalt er husmannsvesenet i Noreg?», i Heimen 2/2004.
 • Dørum, Knut: «Fikk overgangen til selveie betydning for fremveksten av husmannsvesenet ca 1660- 1850?», i Historisk tidsskrift 2/1996.
 • Frimannslund Holmsen, Rigmor: Gårdssamfunn og grannesamfunn, Foreløpig manuskript utarbeidet på grunnlag av utrykte samlinger i Institutt for Sammenlignende Kulturforskning. Etter forelesninger i etnologi ved Universitetet i Oslo 1964-1970, s. 100-136.
 • Gjerdåker, Brynjulv: Norges landbrukshistorie 1814-1920. b. III, Kontinuitet og modernitet, Samlaget, Oslo, 2002, s. 131-146 og s. 165-173
 • Hanesand, Erik: «Husmannslovgivningen. En oversikt over lovbestemmelsene», i Ætt og heim 1950.
 • Heimen, 2/ 2004, Temanummer om husmenn.
 • Hovdhaugen, Einar: Husmannstida, Det Norske Samlaget, 1975. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hyldbakk, Hans: «Husmennene i bygdebøkene». I: Heimen, b. VII, 294–295.
 • Kongsrud, Håvard Havin: «Hva er en husmann?», i Historisk tidsskrift 1/2007.
 • Lous, Johan Christian Vogelsang: Om Husmandsvæsenet, Chrsistiania 1851.
 • Lunden, Kåre: Norges landbrukshistorie, b. 2. 1350-1814, Frå svartedauen til 17. mai, Samlaget, Oslo, 2002, s. 119-140 og s. 376-380.
 • Myhren, Ingelise: Husmannsforordningene av 1750 og 1752, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1973.
 • Mykland, Knut (red.); Norges historie, bind 15, Cappelen, Oslo: 1980.
 • Næss, Hans Eivind: «The Crofters as a Social Group» i Sandvik, H., K. Telsete, G. Thorvaldsen (red); Pathways of the Past, Essays in Honour of Sølvi Sogner On her 70th Anniversary, Novus Forlag, Oslo, 2002.
 • Prestesæter, P.: «Husmannskontrakter og lovregulering», Rettshistoriske studier nr. 3, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Randen, O.; Brøyte seg rydning. Bureisningstid og bureisarliv. Boksmia, Valdres: 2002.
 • Sandvik, Gudmund: Prestegard og prestelønn, Universitetsforlaget, Sarpsborg, 1965. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Semmingsen, Ingrid (red.): Husmannsminner (bd. 3 av Norsk folkemuseums serie Arbeidsfolk forteller), Tiden norsk forlag, Oslo 1960.
  • Melding: Stigum, Hilmar i Heimen, b. XII, s. 415–419.
 • Skappel, Simen: Om husmandsvæsenet i Norge. Dets oprindelse og utvikling., Kristiania, 1922.
 • Sogner, Sølvi: «Hva betydde overgangen til selveie for endringen i den sosiale strukturen i det norske bondesamfunn på 1700-tallet?», Imsen, S. Og S. Supphellen (red.); Studier i norsk historie 1537- ca 1800, Norske historikere i utvalg VIII, Universitetsforlaget; 1984.
 • Sogner, Sølvi: «Bind 6. Krig og fred. 1660-1789», Helle, Knut(red): Aschehougs Norges historie, Aschehoug, Oslo, 1996, s. 180-195.
 • Sogner, Sølvi, Randsborg, Hege Brit og Fure, Eli: Fra stua full til trebarnskull. Universitetsforlaget, 1984.
 • Stang, Thomas: Den norske Huusmandsclasses Tilstand, tilligemed Undersøgelse af det Spørgsmaal, om der bør bevirkes Forandringer i Lovgivningen om Huusmandsvæsenet, og, hvori disse bør bestaae. Christiania, trykt hos Chr. Schibsted, 1851.
 • Tranberg, Anna: «Historikeren i språkkamp med bonden og husmannen. Kjønnsperspektiv på landbrukshistorien – språk og begreper.» i Gjerdåker, B.(red): Norges landbrukshistorie. Rapport fra seminar om Norges landbrukshistorie- nov 1998. Trondheim, 1999.
 • York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. Luster sogelag/Luster kommune, Luster 2012. Fagrapport som bakgrunn for eit nasjonalt dokumentasjonssenter. Digital utg.
 • Østberg, Kristian: «Husmanden», i Ny Jord 1923.
 • Østrem, Nils Olav: «Innleiing» i Østrem, N.O. (red.) Arbeid - armslag - armod. Husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet. Lokalhistorisk stiftelse, 2000.
 • Østrem, Nils Olav: En kort introduksjon til husmannsvesenet. Cappelen Damm Akademisk. Oslo, 2022.

Austlandet

 • Kjelland, Arnfinn: «Dei første "moderne" husmenn i nokre aust-norske fjell- og flatbygder. Med utgangspunkt i ein buplasshistorisk metode», i Heimen 2/2004.

Østfold

Akershus og Oslo

 • Andresen, Ruth: Gardsarbeider, handverker og jordbruker. Husmannsvesenet i Ullensaker i 1860- ogt 1870-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1973.
 • Berg, Arno: «Husmannsplasser i Aker», i St. Hallvard 1949.
 • Fossum, Arvid: Husmannsplasser i Asker : bygget på folketellingene fra 1801 og 1826. Asker. 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kirkeby, Birger: «Husmannsvesenet i Nannestad», i Romerikstun 1970.
 • Marthinsen, Liv og Winge, Harald: Asker og Bærum til 1840. (Askers og Bærums historie bd. 1). Universitetsforlaget 1983. (Spesielt side 302-315.)
 • Mohus, Arne: Husmannsplasser i Bærum. Utg. Bærum bibliotek. Bekkestua. 1988. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mohus, Arne: Husmannsplasser i Bærum. 2. Utg. Bærum bibliotek. Bekkestua. 1991. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mohus, Arne: Husmannsplasser i Bærum. 3 : Lommedalen. Utg. Bærum bibliotek. Bekkestua. 1993. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mohus, Arne: Husmannsplasser i Bærum. D. 4 : Østre Bærum : g.nr. 1-11 : fra Haslum til Høvik. Utg. Bærum bibliotek. Bekkestua. 1996. Digital versjonNettbiblioteket
 • Myhre, Jan Eivind: Bærum 1840-1980. (Askers og Bærums historie bd. 3). Universitetsforlaget 1982. (Spesielt side 76-86.)
 • Rik på historie - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Utg. Bærum kommune, 2012, ISBN 978-82-92210-10-9., side 28-29
 • Nilsen, Karl: Askermotiver. 3 : Husmannsplasser. Utg. Asker og Bærum historielag. [Asker]. 1999. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Per Gustav: Husmann og småbruker. Noen trekk ved yrkesstruktur og økonomisk tilpasning blant husmanns- og småbrukerbefolkning i Maridalen ca. 1870-1930. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo 1990.
 • Sirevåg, Eva: Husmannsvesenet i Nes på Romerike ca. år 1800. Kontraktsforhold, funksjoner og vilkår. Hovedoppgave i historie, Oslo 1973.
 • Stensaker, Tom: Maridalens venner 25 år : plassene i Maridalen og Nordmarka. [Oslo]. 1995. Digital versjonNettbiblioteket

Hedmark

 • Kjelland, Arnfinn:«Dei første 'moderne' husmenn i nokre aust-norske fjell- og flatbygder. Med utgangspunkt i ein buplasshistorisk metode», Heimen 2/2004.
 • Melby, Kjell Gudmund: Husmannsvesenet i Ringsaker hovedsogn1875-1890. Hovudoppgave i historie, Trondheim 1977.
 • Røhnebæk, Trond: «'For Pladsen skal han slide' - Litt om husmannsvesenet på Hedmarken i gammal tid» i Årbok for Ringsaker historielag 1982.
 • Stensrud, Odd: Økonomiske og sosiale kår innen husmannsklassen i Stange med særlig vekt på de første tiår av det 19. århundre. Hovedoppgave i historie, Oslo 1974.
 • Strand, Børge: Husmannsvesenet i Stor-Elvdal ca. 1865-1900. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Strand, Børge: Husmann for livet. Fra Stor-Elvdals historie, Abovo forlag, Koppang 2006.
 • Tanga, Gunnar: «Litt frå husmanns historie: Først og fremst frå Solør og Odalen», i Årbok for Glåmdalen 1978.
 • Tanga, Gunnar: «Proletariatet i bygda», i Årbok for Glåmdalen 1955.
 • Tjade, Odd: «Husmenn i Tynset prestegjeld på 1600-tallet og noe inn på 1700-tallet», i Årbok for Nord-Østerdalen 2006.
 • Tranberg, Anna: «"Ledighed taales ikke". Plassfamilien på gardsarbeid» i Historisk tidsskrift 4/1990.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Onde svar i steden for at komme : regnskapene for 21 husmannsplasser under Stange prestegard 1754-1762 : 2 regnskapsbøker, avskrevet ved Norsk historisk kjeldeskrift-institutt og Svein-Erik Ødegaard, med innledning og kommentarer ved Svein-Erik Ødegaard. Utg. Stange historielag. Stange. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.

Oppland

 • Beitrusten, Geir: Husmannsvesenet under avvikling. Ei lokal undersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca. 1860-1915, Hovedoppgave i historie, Oslo 1976.
 • Dalen, Bente: Bønder og husmenn på Hadeland på 1700-tallet, hovedoppgave i historie, NTNU 1999.
 • Einbu, Tor: «Husmannsfolk i Moen og på Jerkenhaugen», Årsskrift for Lesja historielag 2002.
 • Engen, Arnfinn (red.): Husmannsfolk. Husmannsminne frå Gudbrandsdalen, Tiden Norsk Forlag, Oslo 1979.
 • Engen, Arnfinn: Husmannstid og husmannsfolk, Dølaringen boklag, Lillehammer 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjestrum, John Aage: «Tre husmannskontrakter fra 1800-tallet», i årboka Totn 1986, s. 65-71.
 • Hvamstad, Per: «Husmannen og husmannskontrakta,» i Årbok for Hadeland 1971.
 • Kjelland, Arnfinn: «Husmann eller småbrukar kring 1801? Litt om eigedomsstatusen til "husmannsplassane" i Lesja i siste del av 1700-talet», i Haarstad og Tretvik (red.) Bønder, jord og rettigheter. Rapport fra agrarhistorisk symposium. Nr. 16 i Skriftserie fra Historisk Institutt, NTNU, Trondheim 1996.
 • Kjelland, Arnfinn:«Dei første 'moderne' husmenn i nokre aust-norske fjell- og flatbygder. Med utgangspunkt i ein buplasshistorisk metode», Heimen 2/2004.
 • Kjelland, Arnfinn:«Dei første 'moderne' husmenn i Lesja». Årsskrift for Lesja historielag 2004.
 • Kjøk, Jarnfrid: Husmannsvesen og levevilkår i Lom på 1800-talet. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1976.
 • Kleiven, Ivar: «Noko um husmennane i Gudbrandsdalen,» i Syn og Segn årg. 22.
 • Klevgaard, G.: «Lidt om husmandsvæsenet i Valdres,» i Tidsskrift for Valdres historielag, årg. 2.
 • Kristiansen, Odmund: Husmannsbruket Guttuhaugen Utg. Dølaringen boklag. Lillehammer. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lysgård, Sverre: «Husmannsstua og livet der», i Årbok for Hadeland 1976.
 • Nordberg, Ivar: Garddeling i Ringebu 1600-1723. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Oslo 1977.
 • Skotte, Ola: «Husmenn på Lesjaskog», i Årbok for Gudbrandsdalen 1983.
 • Steinbakke, Torstein: «Minne om husmannsfolk i Skjåk», i Årbok for Gudbrandsdalen 1954.
 • Veierød, Tom: Husmannsvesenet i Brandbu i tidsrommet 1865-1910. Hoveoppgave i historie, Oslo 1966.
 • Vårdal, Mette: «Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel» : uformelle relasjoner mellom embedsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844, avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2018. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østberg, Kristian: «Husmannsforhold paa Vestoplandet», i Ny Jord 1922.

Buskerud

 • Dybvik, Daniel: Husmannsvesenet i Numedal. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1950. Norsk geografisk tidsskrift, bd. 14.
 • Flatin, Tor: «Husmennar i Numedal», i Dølaminne årg. 3.

Vestfold

 • Møller, Vilhelm: Om husmannsplasser i Sandar på 1800-tallet. Utg. Sandar historielag. Sandefjord. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandberg, Henrik: Den gamle husmannsplassen Øvre Myra i Solvangveien 8. Utg. Sandar historielag. Sandefjord. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tranberg, Anna: Bønder og husmenn i Laurvigen Grevskap på 1700-tallet. En undersøkelse av deres økonomiske forhold. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1979.
 • Tørdal, Wiggo: Husmannsplassane i Øvre Tørdal : og litt om husmennanes kår. Utg. Kulturhistorisk stigruppe i Tørdal. [Tørdal]. 1998. Digital versjonNettbiblioteket

Telemark

 • Gravir, Gudveig: Husmannsvesenet i Mo i Telemark i tidbolken 1865-1910. Hovedoppgave i historie, Oslo 1967.
 • Mostue, Alf: «Husmannskår i Telemark», i Årbok for Telemark 1968.
 • Olsnes, Aanund: «Om alderen på husmannsvesenet. Nokre synspunkt frå Kviteseid i Telemark», i Heimen 2/2004.

Aust-Agder

 • Fjermedal, Gunnhild: Husmannsstellet i Setesdal i perioden 1865-1910. Hovedoppgave i historie, Oslo 1969.
 • Hellerdal, Kirsten: Eie eller leie jord? Om husmenn, arvefestere og brukere av små eiendommer i Søndeled ca. 1800-1875. Hovedoppgave i historie, Oslo 1980.

Vest-Agder

 • Ougland, Torbjørn: Husmenn, husmannsplasser og husmannstilhøve i Vigmostad sokn, Vest-Agder på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Oslo 1985.

Vestlandet

 • Døssland, Atle:«"Dette husmandsukrudt" - Det tidlege husmannsvesenet i Møre og Romsdal og på "Strilelandet"», i Heimen 2/2004.

Sørvestlandet (Rogaland og Hordaland)

 • Drange, Ernst Berge: «Hans far "oprøddede dette pladz fra en Steenhaab til en Gaard som dend nu ere" - Om plass-skipnaden og annan ikkje skyldsett utmarks-busetnad i Tysnes i Sunnhordland og i Sand i Ryfylke på 1600-talet.» I Østrem, N.O. (red.) 2000.
 • Næss, Hans Eyvind: «The Crofters as a Social Group in Soth-Western Norway: The Early Phase 1590-1660», i Sandvik, Telste og Thorvaldsen (red.) Pathways of the Past. Essays in honor of Sølvi Sogner on her 70th Anniversary 15. March 2002, Novus Forlag, Oslo 2002.
 • Østrem, Nils Olav: Arbeid - armslag - armod. Husmenn og husmannsordningar på Sørvestlandet, Lokalhistorisk stiftelse, 2000.

Rogaland

 • Brandal, Trygve: Husmannstid : husmannsvesenet i Hjelmeland og husmannsplassen Haugen på Fundingsland. Utg. Hjelmeland kommune. [Hjelmeland]. 2003. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brandal, Trygve: «Husmannsvesenet i Ryfylke på 1800-talet», i FOLK i Ryfylke. Årbok for Ryfylkemuseet, Sand 2008.
 • Drange, Ernst Berge: «Den skjulte busetnaden - Husmannsskipnaden i Ryfylke på 16- og 1700-talet», i FOLK i Ryfylke, årbok for Ryfylkemuseet, Sand 2008.
 • Fatland, Lars Olav: Husmannsvesenet i Sand prestegjeld på 1800-talet. Mellom husmannsplass og marknad. Hovudfagsoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1997.
 • Fatland, Lars Olav: «Mellom husmannsplass og marknad - Husmannsskipnaden i Sand prestegjeld på 1800-talet,» i Østrem, N.O. (red.) 2000.
 • Fatland, Lars Olav: «Eit riss gjennom husmannssoga», i FOLK i Ryfylke. Årbok for Ryfylkemuseet, Sand 2008.
 • Fuglestad, Georg: «Av husmannssoga i Øvrebygda i Bjerkreim», i Årbok for Jæren 1956.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth: Bonde, leilending eller husmann? En studie av bosetningsenheter fra tidlig- og høymiddelalder i Sør-Rogaland. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1997.
 • Lea, Jonas: «Husmannsminne frå Ueland i Varhaug,» i Årbok for Jæren og Dalane 1955.
 • Østrem, Nils Olav: Husmannstid. Ei undersøking av plasskipnaden i Skjold og Vats ca. 1800-1920. Hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1989.
 • Østrem, Nils Olav: «Husmannsliv og husmannstid - Husmenn i Skjold og Vats,» i Østrem, N.O. (red.) 2000.

Hordaland

 • Bjordal, Øyvind Nagel: Husmannsvesenet 1740-1865 i Austre Vikebygd. Ei bygd i Sunnhordland. Hovedoppgave i historie, Bergen 1983.
 • Bjordal, Øyvind Nagel: "og er mig sin Husbonde hørig og lydig" - Husmenns sosiale status (Austre Vikebygd), i Østrem, N.O. (red.) 2000.
 • Dahl, Roar: Husmannsvesenet i Etne på 1800-tallet. Lokal tilpasning og lokalt mangfold. Hovedoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1994.
 • Dahl, Roar: «Husmenn i Etne på 1800-talet», i Østrem, N.O. (red.) 2000.
 • Drange, Ernst Berge: Husmannsskipnaden på Tysnes 1600-1800. Ei undersøking av form og føresetnader. magisteravhandling i etnologi, Bergen 1982.
 • Lunde, Torger T.: «Soga om husmannskår i Ølen», i Sunnhordland 1958.
 • Næss, Jan Inge: Husmannsvesenet i Ullensvang på 1800-tallet. Form og funksjon. Hovedoppgave i Historie, Universitetet i Bergen 2000.
 • Skålnes, Ingvald: «Husmannsminne frå Åkerfjorden», i Sunnhordland årbok 1967.
 • Vinje, Trygve: «Spreidde drag frå folkelivet i Etne. Husmannsfolk i Stordalen», i Sunnhordland bd. 25, 1944.

Sogn og Fjordane

 • Assev, Per: Rangspersoner, bønder og husmenn. Befolkningsutvikling i Luster på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1991.
 • Engesæter, Aage: «Husmenn i tettstader», i Timberlid, A. (red.) For Pladsen skal han slide..., Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981.
 • Heiberg, Ingebjørg Strand: «Husmannsvesenet i Luster og Jostedal», i LUSTER - lokalhistorisk årbok nr. 3 1996/97. 1997.
 • Jansen, Halvard: «Thranerørsla i Lærdal», i Timberlid, A. (red.) For Pladsen skal han slide..., Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981.
 • Jansen, Kristian: «Husmenn og fisket», i Timberlid, A. (red.) For Pladsen skal han slide..., Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981.
 • Kvestad, Johannes: «Husmenn i Ytre Sogn», i Timberlid, A. (red.) For Pladsen skal han slide..., Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981.
 • Sandal, Per: «Husmenn og husmannskår i Indre Nordfjord», i Timberlid, A. (red.) For Pladsen skal han slide..., Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981.
 • Solheim, Roald: Husmannsskipnaden i Hornindal og Innvik, hovudoppgåve i historie, Universitetet i Bergen 1985.
 • Systad, Gunhild: «"Gardbrukaren og plassmannen hadde ofte gjestebod i lag"», i Timberlid, A. (red.) For Pladsen skal han slide..., Tiden Norsk Forlag. Oslo 1981.
 • Timberlid, Anders (red.): "For Pladsen skal han slide...". Husmannsskipnaden i Sogn og Fjordane. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1981. Digital versjonNettbiblioteket
 • Timberlid, Anders: «Husmenn i ein godsøkonomi i Indre Sogn», i Damgaard og Grau Møller (red.) 1989.

Møre og Romsdal

 • Berg, Einar: «Husmannsminne frå Bolsøy», i Romsdal sogelag, årsskrift 1970.
 • Hyldbakk, Hans: Heimar i Surnadal. Surnadal kommune 1966. Utg. første gang i 1942 med tittel Husmenn og husmannsplassar i Surnadal.
 • Mongstad, L.: «Husmenn og husmannskår. Etter Hans Hyldbakk: Husmenn og husmannsplasser i Surnadal», i Du mitt Nordmøre, 1988.
 • Yderstad, Olaf: «Trekk fra det gamle husmannslivet på Nordmøre», i Årsskrift for Nordmøre historielag 1961.
 • Øverland, Berge: «Av husmannssoga i Romsdal», i Romsdal sogelag, årsskrift 1959.

Trøndelag

 • Benum, Aksel: Husmennene i Egge. Noen trekk fra husmennenes historie i Egge. 1945.
 • Eriksen, Roald: Trekk fra husmannsvesenet i Stjørdalsdalføret. Hovedoppgave, Norges landbrukshøgskole 1961.
 • Forfang, Folke: «Omfattande husmannsvesen i Trøndelag allereie før 1645?», i Heimen 1/2013.
 • Gran, Reidar: "Spor i landskapet" : registrering av husmannsplassar, buplassar, bekkekverner, sagbruk og anna verksemd samt gamle ferdselsvegar i Inderøy. Utg. Inderøy museums- og historielag. [Utøy]. 1995. Digital versjonNettbiblioteket
 • Husmannsplasser og husmannsfolk i Stod gjennom 200 år. Bygd på manuskript av Olaf Hatling. Red. Marit Volan. Forr historielag 1990. Digital versjonNettbiblioteket
 • Husås, Kåre m.fl.: Husmannsplasser i Snåsa. Utg. Snåsa historielag. [Snåsa]. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Erling Jarl: «Husmannstunet i Innherred. Bygningshistorie og byggeteknikk,» i Fortidsminneforeningens årbok 1956.
 • Kolstad, Siv Randi: Husmannsvesenet på Namdalseid 1850 – 1900. Hovedoppgave i historie, NTNU 1996.
 • Lodgaard, Chr.: «Husmannsvesenet i Singsås,» i Gauldalsminne bd. 2, 1961.
 • Mære, Henry: «Husmannsplasser - og slekter på Innherred» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 1978 - 1979 - 1980 - 1982 og 1984
 • Skjei, Jarle (red.): Husmannen og husmannsplassen. Utg. Nord-Trøndelag historielag. Steinkjer. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sprauten, Knut: «Framveksten av husmannsvesenet i lys av bygdebøker fra Trøndelags-regionen», i Heimen 2/2004.
 • Strand, Håkon: Husmannssamfunnet under Reins kloster. Hovedoppgave i historie, Oslo 1949.
 • Østberg, Berit: «Fra husmannstida på Storfosna», i Årbok for Fosen 1975.

Nordland

 • Borgos, Johan I.: «Husmenn i Vesterålen på første halvdel av 1600-tallet», i Heimen 4/2013.
 • Bugge, Eva: «Husmenn i Lofoten», i Dugnad 1976:2.
 • Zakariassen, Marie: Liv på lånt grunn : husmannsplassen Kjelvik. Bodø. 1995. Digital versjonNettbiblioteket

Troms

 • Lysaker, Trygve: «Husmennene og deres vilkår i Trondenes i gammel tid», i Håløygminne, bd. 8.