Kleivain (Klæbu)

Kleivain er er en gammel ferdselsvei som går fra Målsjø gård og husmannsplassene der, og kommer ned ved ØverleetHyttfossen i Klæbu. Kleivain deler seg før nedstigningen til Øverleet tar til ved en myr. Der går veien langs med NidelvaElvåsens østsiden, frem til vadestedet ved Svebakken. Kleivain er veistrekket mellom Målsjøgården og Øverleet. Navnet Kleivain kommer av stigningen opp langs berget opp for plassen Øverleet, men også stigningene langs med Målsjøåsen. Enkelte steder var veien kloppet over de fuktige stedene. Disse var frem til først på 1980-tallet godt synlige i terrenget. Skogsdrift i området har ødelagt kloppingene enkelte steder. Kleivain kan være ca. 3 til 4 kilometer lang. Langs med ferdselsveien passerer man andre kulturminner som for eksempel Åkerreiner, Sommerfjøsbakken og Storstakkmyra. Kulturminnet er ikke lagt inn på kart med GPS koordinater ennå. Målsjø gård har gravhauger og to ulike typer kullmiler, så veien er trolig svært gammel. Ingen dateringer av de arkeologiske funnene med karbondateringsmetoden.

Hull i bakken øst for Målsjøtrøa
Foto: Astrid Grendstad

Øst for husmannsplassen Målsjøtrøa ble dette hullet funnet i mai 2013 av en basset hound. Hullet ble undersøkt av kulturminneregistreringsgruppa i Klæbu Historielag mai samme år. Langs kanten av hullet oppe ved jordoverflata er det steiner som er lagt der med flate siden mot noe. Akkurat som om steinenes bruksområde har vært å støtte opp om noe. Hullet er dypere enn en mannsarm. Det var ingen rester etter noe i hullet, bare tomt hull. Hullets plassering ved veien fra husmannsplassen og opp til Kleivain, kan tyde på veimerking av et eller annet slag. Det var tidligere dyrka mark på området der hullet er. Jordtypen er sand, silt (lokalt kalt for kvabbsand).