Klokker

Klokker er en kirkelig funksjon, som har som hovedoppgave å assistere presten ved gudstjenesten og å bidra til at liturgien blir feiret på korrekt og verdig vis. Tidligere hadde degnen eller kirkesangeren samme oppgaver. I Den katolske kirke har sakristanen en del av klokkerens funksjoner.

Stillingen som klokker i Den norske kirke var tidligere lønnet og lovregulert, men det er nå opp til hver enkelt kommune å bestemme om man skal ha en ansatt klokker eller om oppgavene skal utføres av frivillige. Der man har en ansatt klokker er normalt kirkevergen nærmeste overordede, mens sognepresten er foresatt ved kirkelige handlinger.

Klokkere kan også ha utvidede oppgaver i kirken, som diakonale oppgaver, kontorarbeid og annet.

Historie

Klokkeren var i middelalderen rett og slett den som ringte med kirkeklokkene. Man brukte dem i katolsk tid flere ganger om dagen for å kalle til bønn og messe, samt at det ble ringt med sakramentsklokkene under messen. Klokkeren var ofte også kirketjener, med ansvar for renhold, belysning, fyring og vedlikehold.

Etter reformasjonen var det ikke uvanlig at klokkeren utførte begravelser dersom presten bodde langt unna. Presten ville da foreta en jordfestelse så snart som mulig. Det var også vanlig at klokkeren underviste til konfirmasjon.

I enevoldstiden var klokkeren allmuens mann i kirken, og i folketradisjonen møter man ofte en klokker med sunt bondevett mens presten er mer utilgjengelig.

Kilder og litteratur