Kirkeverge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kirkeverge er tittelen til den som fører tilsyn med kirkebygning og kirkegård. I dag fungerer kirkevergen også som leder for kirkelig fellesråd, og tilsettes av dette med lønnsmidler fra kommunen. Ordninga går langt tilbake, trolig til 1100-tallet.

I middelalderen hadde kirkevergene ansvar for å føre tilsyn med kirka og dens gods, og å kreve inn landskyld og kirketiende knytta til godset. Det var gjerne to kirkeverger som gjorde dette sammen i hvert prestegjeld eller sokn, og det var utnevnt for to–tre år av gangen. Kirkevergene leverte regnskap til biskopen. Det ser ut til at ombudet gikk på omgang blant de fremste bøndene i bygda.

Etter reformasjonen ble kirkevergene underlagt lensherren. Mens de tidligere hadde blitt omtalt på flere forskjellige måter, ble kirkeverge den vanligste tittelen etter 1550. Det ser ut til at de begynte å få mer ansvar, for eksempel tilsyn med prestebordsgodset. De kunne også fungere som representanter for menigheten i møte med myndighetene. Mot slutten av 1500-tallet tok fogden eller en annen embetsperson over tilsynet med kirkegodset. Kirkevergens oppgave ble da begrensa til oppebørsel av kirketienden. Regnskapene ble normalt kontrollert av lensherren eller en representant for denne. I 1574 ble revisjonsansvaret lagt til stiftsskriverne.

På 1700-tallet ble det strid mellom verdslige og kirkelige myndigheter omkring hvem det var som skulle utnevne kirkeverger. Magistraten og stiftamtmannen mente det var en verdslig stilling, mens biskopene mente at de skulle utnevne kirkevergene.

Dagens kirkeverger har som daglig leder for kirkelig fellesråd ansvar for personalsaker, økonomistyring og HMS. Fram til 1997 var kirkevergen direkte underlagt rådmannen og innplassert som etatssjef, men med opprettelsen av de kirkelige fellesrådene ble stillinga skilt ut fra kommuneforvaltninga. Det er allikevel kommunen som dekker lønna til kirkevergen. Det har vært tre- og fireårige utdanningsløp på høgskolenivå for kirkeverger, men dette er avskaffa.

I noen kommuner har kirkevergene nå tittelen kirkesjef.

Kilder og litteratur