Korporal

Korporal (av fransk: caporale, avledet av italiensk: capo, «hode», eg. «sjef», «anfører») er en militær grad som etter at Stortinget 12. juni 2015 ved tok den nye militærordningen, gjeldende fra 2016, bare tildeles vervede mannskaper i Hæren (grenaderer). De tilsvarende gradene i Sjøforsvaret og Luftforsvaret er henholdsvis konstabel og ledende spesialist. Ved at de vervede etter militærordningen av 2016 har fått samme rettigheter og plikter som befal, har graden igjen i praksis blitt en underoffisersgrad.

Distinksjonene til en korporal av første klasse i hæren, to vinkler og en bue.
Foto: Forsvaret (2015).

Utdypende artikkel: Spesialistbefal

Distinksjonene til grader forbeholdt vervede mannskaper i Forsvaret
Foto: Forsvaret (2015).
Følgende grader forbeholdes vervede mannskaper (konstabler/grenaderer)
Sjøforsvaret Luftforsvaret Hæren
Ledende konstabel Seniorspesialist Korporal kl. 1
Konstabel Ledende spesialist Korporal
Ledende visekonstabel Spesialist Visekorporal kl. 1
Visekonstabel Visespesialist Visekorporal

De vervede mannskapene blir innplassert i korporalsgradene på basis av formell og erfaringsbasert kompetanse. De andre tilliggende korporalgradene er visekorporal, visekorporal av første klasse (grader under) og korporal av første klasse (grad over). Operativt fungerer ofte korporalene som nestlagfører.

Distinksjon er enten vinkler eller vinkler og bue. Buen markerer av det er graden av første klasse. Før avviklingen av underoffiserskorpset i 1930 var korporaldistinksjonen en rød vertikal stripe på ermeoppslaget, mens de øvrige underoffiserene hadde en eller flere røde, horisontale striper øverst på oppslaget.

Tidligere bruk

Korporalsgraden var en sentral underoffsersgrad fra Hæren ble opprettet av Christian IV i 1628 og framover. Ofte var det første grad befalsutdannede, kommende offiserer tjenestegjorde i, og fra denne posisjonen viste seg skikket til høyere grader, i første omgang sersjant, furer og kommandersersjant, eller til offisersgradene sekondløytnant og premierløytnant.

Etter 1854 ble ikke korporal/overkonstabel/overjeger lenger regnet til underoffiserskorpset, men som betrodde menige med underoffisers oppgaver.

Da underoffiserkorpset ved avviklet i 1930, hadde korporal i artilleriet i tiden før 1911 blitt kalt overkonstabel, og i kavaleriet før 1887, kalt overjeger.

Graden ble også fram til reformen i 2016 tildelt vernepliktige mannskaper, men dette opphørte ved innføringen av den nye militærordningen. Vernepliktige mannskaper har etter dette kun gradene menig og ledende menig.

Se også om korporal som underoffiser fram til 1930.

Se også

Kilder