Oluf Nicolai Roll (1818–1906)

Oluf Nicolai Roll (født 25. oktober 1818 i Trondheim, død 12. november 1906 i Kristiania) var ingeniør og embetsmann, den første nordmann med tittelen civilingeniør. Etter å ha deltatt i etableringen av industri ved Akerselva i Christiania, var han i en årrekke nasjonal havnedirektør, og sto bak en rekke om- og påbygginger ved norske havner.

Oluf Nicolai Roll, foto fra 1860-tallet.
Foto: Ukjent/Norsk Teknisk Museum

Familie

Oluf Nicolai Roll var sønn av justitiarius Jacob Roll (1783–1870) og Emilie Pihl (1797-1822), og ble gift i 1847 i Aker med Hanna Christine Schou (1825-1867), datter av kjøpmann og bryggerieier Christian Julius Schou (1792–1874). Han var grandnevø (brordatters sønn) av Abraham Pihl (1756–1821), halvbror av Ferdinand Roll (1831–1921), onkel (fars halvbror) til Karl Roll (1868–1958), svoger til Halvor Schou (1823–79) og var pleiefar til Thomas Georg Pihlfeldt (1858–1941).

Liv og virke

Roll vokste opp i Trondheim. Etter examen artium i 1838 tok han anneneksamen ved universitetet i Christiania i 1839, og eksamen ved Polytechnische Hochschule Hannover i 1842. Han studerte deretter ved École des Arts et Métiers i Paris 1842-43.

Etter hjemkomsten til Norge i 1843, som den første nordmann med tittelen civilingeniør, ble Roll bestyrer ved papirfabrikken på Bentse Brug i Christiania. Sammen med Adam Severin Hiorth tok han i 1845 initiativet til Nydalens Bomuldsspinderi (senere Nydalens Compagnie). Roll deltok selv meget aktivt i planleggingen og byggingen av det første spinneriet 1845–47, utvidelsen 1856 og veveriet 1864. Han tegnet selv alle bygningene.

1850–51 var Roll medlem av en komité som fikk i stand reguleringen av Akerselva. I slutten av 1850-årene foretok han utvidelser av Christianias havn. 1854–56 tegnet han og ledet deretter arbeidet med byggingen av Hjula Væveri for sin svoger Halvor Schou.

Roll ble utnevnt til nasjonal havnedirektør i 1861, en stilling han hadde til 1896. I hans tid ble det foretatt en rekke utbedringer og utbygginger av norske havner.

1859–68 var Roll medlem av Christiania formannskap og til 1885 av representantskapet (bystyret). Han var også med i en rekke byggekomiteer, blant annet for ombyggingen av Gamle Aker kirke, og oppføringene av Vestre Aker kirke og Grønland kirke.

Ved folketellingen for Christiania for 1865, er Roll oppført som havnedirektør med bostedsadresse Sandakerveien/Myhrensgade, sammen med kona og en sønn. Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er Roll oppført som enkemann og pensjonert havnedirektør på adressen Geitmyrsveien 33b.

Ettermæle

 
Oluf Nicolai Roll er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013

I en nekrolog i Aftenposten 13. november 1906 sto det blant annet om Roll:

Under udøvelsen af Havnevæsenets arbeider indførte Roll – vi nævner det som en af hans fortjenester – brugen af de nyeste og bedste arbeidsmaskiner, noget, som tidligere var lidet paaagtet her i landet. Som lovbefalet medlem af samtlige landets havnekommisjoner havde Roll sin store del i udviklingen af byernes havnevæsen. Som deltaker i Havnearbeidskommisjonen befaringer og arbeider ydede han et stort og væsentlig bidrag til denne kommisjonens indstilling ved de mange for denne udarbeidede planer for havnearbeider, opplysninger og tabeller. … Af sine underordnede funktionærer og arbeidere, som i hans embetstid vokste til en stor etat, var Roll afholdt i sjelden grad, og han modtog talrige beviser derpaa, da han i 1886 feirede sit 25 aars jubilæum som havnedirektør.

I boka Moderniseringsstaten. 1800-tallets direktorater. (Universitetsforlaget 2012) skriver Ole Kolsrud blant annet følgende om Rolls tid som havnedirektør:

Oluf Rolls lange tjenestetid hadde hatt karakter av en nærmest kontinuerlig ekspansjonsperiode på havnevesenets område. Da han overtok som havnedirektør i 1861, hadde han vel 20 000 kroner (5018 spesidaler) til disposisjon. Da han gikk av i 1896, hadde Stortinget bevilget 966 000 kroner til det norske havnevesenet for budsjettåret 1895/96. Det innebærer at bevilgningene til havnevesenet hadde økt fra under en promille av statens utgiftsbudsjett til over en og en halv prosent i løpet av Rolls periode.

Oluf Nicolai Roll er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo. Tittelen Havnedirektør er benyttet på gravminnet.

Roll var kommandør av St. Olavs Orden.

Kilder og referanser

 
Faksimile fra Aftenposten 13. november 1906: Utsnitt av nekrolog over Oluf Nicolai Roll.