Bibliografi:Hjelpelitteratur om tema, teori og metode i lokalhistoria

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generell drøfting av teori og metode, avgrensing til andre fag m.m.

Alltagsgeschicte og mikrohistorie. Ingar Kaldal. I: NTNU, Hist.inst. skriftserie nr. 2, 1994.
Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970, rapport frå eit jubileumsseminar. Redigert av Else Braut. Oslo : NLI, 1997. 110 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 33 ). ISBN 82-90176-88-0. Kr. 60,-
Beskrivelse: Seminarrapporten tar opp lokalhistoriens utvikling de siste ti-årene - i Norge og i andre land. Forfatterne drøfter lokalhistoriens rolle ved universiteter og høgskoler, forskjellen på å skrive lokalhistorie og rikshistorie og hva lokalhistorien har å tilføre rikshistorien. Et tredje tema er spørsmålet om syntese i lokalhistorien. Tre by- og bygdebokforfattere presenterer sine forsøk på et helhetsperspektiv på lokalsamfunnets historie.
Etnologi, sosiologi og lokalhistorie. Knut Kolsrud. I: Nærsamfunnet i historisk lys. Utvalde artiklar frå Heimen i 50 år. (Red. H.Bjørkvik m.fl.) Universitetsforlaget 1973.
Folket, bygda og historia. Red. Edgar Hovland. Univ.forl., 1977. 63 s. ISBN 82-00-01658-7.
Beskrivelse: Artikkelsamling som behandler bygdebokmodeller og hvordan emner som demografi, forskjellige lokale og regionale særdrag i økonomisk og sosial historie, sosiale holdningsendringer og kommuneinstitusjonen kan innpasses i bygdeboka.
Geografi og lokalhistorie. Hans Chr. Hansen. I: Lokalsamfunnet i historia. Med kommentar av Rolf Danielsen i same verk.
Har lokalhistorien behov for teori? Av Einar Niemi. I: Bygdesamfunnet – en sammensatt helhet.
Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. Utg. av Landslaget for lokalhistorie. Univ.forl., 1968.
Register til Heimen bd. I-XIII 1922-66
Register til Heimen 1967-1994. Bd. XIV-XXXI. Landslaget for lokalhistorie. Trondheim 1995.
Beskrivelse: Vitenskapelig tidsskrift for lokal og regional historie. Teori, metode, kilder, stoff om lokalhistorisk virksomhet. Meldinger av bygdebøker og annen itteratur med relevans for lokalhistorie.
Hva er lokalhistorie? Allmenn debatt: Artikler i Heimen XVIII 1979-1981 av: Johs. B. Thue, Knud Prange, Rolf Fladby, Ståle Dyrvik, Arnvid Lillehammer, Jørn Sandnes, Kåre Lunden, Kjell Haarstad, Bjørn Slettan.
Hvordan skal vi skrive lokalhistorie? Av Harald Winge. I: Heimen 1992:2.
Beskrivelse: Samme hefte inneholder også artikler og diskusjonsinnlegg fra andre nordiske lokalhistorikere.
Kulturhistorie i lokalhistoria. Artikler av Arnved Nedkvitne, Dagfinn Slettan og Harald Winge. I: Heimen 1992:3.
Nærsamfunnet i historisk lys. Utvalde artiklar frå Heimen i 50 år. Red. av Halvard Bjørkvik m.fl. Universitetsforlaget 1973.
Lokale samfunn, politikk og historisk endring - et antropologisk blikk. Halvard Vike. I: Heimen 3/1998.
Lokalhistorie i et globalt perspektiv. Om sammenligning og generalisering som problem. Arne Martin Klausen. I: Heimen 3/1998.
Beskrivelse: Klassiske artikler om lokalhistorie og tilgrensende disipliner.
Hvordan en geograf arbeider med kulturlandskapet. Gerd-Birgit Hvidsten. I: Lokalsamfunn under omstøpning.
Kjønn og språk i gards- og slektshistoriene. Av Anna Tranberg. I: Kvinnekår i det gamle samfunn ca 1500-1850.
Beskrivelse: Konkrete forslag om hvordan kvinner kan synliggjøres gjennom språklige virkemidler.
The Little Community. Av Robert Redfield. 1. utg 1955 (Gottesman Lectures, Uppsala Universitet). Midway Reprint, The University of Chicago Press 1989.
Beskrivelse: Klassisk sosialantropologisk studie av forskjellige måter å tilnærme seg en forståelse av et lokalsamfunns egenart.
Lokalhistorie - seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne - et utvalg fra hans forfatterskap. Red. Margit Løyland. Oslo : NLI, 2000. 218 s. ISBN 82-90176-92-9. Kr. 120,-
Beskrivelse: Harald Winge var knyttet til Norsk lokalhistorisk institutt fra 1970 og til han døde i 1999. Fra 1986 var han instituttets leder. Denne artikkelsamlingen gjengir noen av hans analyser av utviklingen innenfor det lokalhistoriske fagfeltet, og viser spennvidden i hans eget virke som lokalhistoriker, rådgiver og forsker. Gjennom artiklene får vi innsyn i fagets metoder, problemstillinger og den lokalhistoriske litteraturens omfang og mangfold, samtidig som de uttrykker Harald Winges vyer for den fremtidige utformingen av småsamfunnsstudier.
Lokalsamfunnet i historia. Eit utval av eldre og nyare artiklar om lokalhistorie. Red. Jon Tvinnereim. Samlaget, 1977. (Vår nære fortid). 273 s. ISBN 82-521-0736-2.
Beskrivelse: Klassiske artikler om lokalhistorie og tilgrensende disipliner. Dokumentet er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Lokalsamfunnet i sosialantropologisk perspektiv. Aslak Kristiansen. I: Lokal samtidshistorie (1983)
Mikrohistorie og lokalhistorie. Steen Busck. I: Den jyske historiker, nr. 85, aug. 1999.
Beskrivelse: Artikkel som drøfter den tradisjonelle lokalhistorien i forhold til nyere trender i kulturhistorisk forskning på lokalplanet.
Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år. Artikkelsamling av Rolf Fladby. Oslo : NLI, 1994. 204 s. ISBN 82-90176-74-0. Kr. 60,-
Beskrivelse: Hensikten med denne boken er å gjøre en del av Rolf Fladbys mindre arbeider lettere tilgjengelig. Omlag halvparten av de gjengitte arbeidene ble opprinnelig holdt som populærvitenskapelige foredrag eller skrevet for lokale årbøker. Like mange arbeider er skrevet for norske og internasjonale vitenskapelige fora. Utvalget av artikler er gjort av ham selv. Som vedlegg er trykt en bibliografi ved Gunvor Foslie over hans arbeider fram til 1994.
Søkelys på lokalhistoria. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. Oslo : NLI, 1981. 92 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 11). ISBN 82-90176-09-0.
Beskrivelse: NLI fylte 25 år i 1980. Det ble da holdt et seminar der 30 deltakere fra de nordiske land tok opp lokalhistoriens plass i samfunnet og i historieforskningen.
Tverrvitenskapelige metoder med særlig anvendelse på bosetningsundersøkelser. Helge Salvesen. I: På leiting etter den eldste garden. (1979)
Tysk sosialhistorie, Alltagsgeschichte og mikrohistorie. Ingar Kaldal. I: Dugnad 1994 nr. 3.
Beskrivelse: Artikkel som drøfter historiske disipliner med sterk affinitet til lokalhistorie.

Historiografi

Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år. Landslaget for bygde- og byhistorie 50 år 6. juli 1970. H. Bjørkvik m.fl. (red.). Universitetsforlaget, 1970
Beskrivelse: Fyldige beskrivelser og analyser av lokalhistoriske sjangre og den lokalhistoriske bevegelsen fra de eldste topografiske beskrivelsene til 1970.
The Norwegian Institute of Local History and Local History in Norway. Av Ola Alsvik. Oslo : NLI 1993. 8 s. ISBN 82-90176-68-6.
I arbeid for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget for lokalhistorie 75 år 1920-1995. Egil Nysæter m.fl. (red).
Beskrivelse: Historisk framstilling av Landslaget fra starten av og av lokalhistorisk litteratur og forsking 1970-1995. Innlegg fra en rekke markante historikere om lokalhistorias framtid.
Local History. Harald Winge. I: Making a Historical Culture. Historiography in Norway. (W.H.Hubbard & al., Universitetsforlaget, Oslo 1995.)
Fagfelt og folkerørsle. Norsk lokalhistorie i det 20. århundre. Av Ola Alsvik. 2. oppl. Oslo : NLI, 1996. 21 s. ISBN 82-90176-69-4.
Beskrivelse: Dette heftet gir en innføring i norsk lokalhistorie gjennom 1900-tallet.
Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970, rapport frå eit jubileumsseminar. Redigert av Else Braut. Oslo : NLI, 1997. 110 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 33 ). ISBN 82-90176-88-0. Kr. 60,-
Beskrivelse: Seminarrapporten tar opp lokalhistoriens utvikling de siste ti-årene - i Norge og i andre land. Forfatterne drøfter lokalhistoriens rolle ved universiteter og høgskoler, forskjellen på å skrive lokalhistorie og rikshistorie og hva lokalhistorien har å tilføre rikshistorien. Et tredje tema er spørsmålet om syntese i lokalhistorien. Tre by- og bygdebokforfattere presenterer sine forsøk på et helhetsperspektiv på lokalsamfunnets historie.
Norsk lokalhistorisk institutt og lokalhistorie i Norge. Av Ola Alsvik. Oslo : NLI, 1998. 15 s. ISBN 82-90176-89-9.
Beskrivelse: Kort og poengtert historisk framstilling av lokalhistoria som fag og folkerørsle.
Lokalhistorie - seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne - et utvalg fra hans forfatterskap. (2000). Se nærmere beskrivelse.
Framtid for den lokale fortida? Norsk lokalhistorie ved millenniumskiftet. Status og framtidsperspektiv. Red. Margit Løyland. Oslo : NLI, 2001. 144 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 37 ). ISBN 82-90176-94-5. Kr. 60,-
Beskrivelse: I oktober 2000 gikk Landslaget for lokalhistorie (LLH) og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) sammen om å arrangere seminar om lokalhistorie ved tusenårsskiftet. I denne rapporten fra seminaret, presenterer ti av foredragsholderne sine innlegg i skriftlig form og drøfter blant annet lokalhistoriens plass i dagens samfunn. Hvem definerer innholdet og hvem har nytte av resultatene? Hva slags framtidsutsikter finnes egentlig for denne type historiearbeid? Hvor står vi - og hvor går vi?
Bokens artikler:
Alsvik, Ola: Lokalhistorikeren - spesialist i småsamfunn? S. 74-87.
Bjørklund, Ivar: Lokalhistorie, myter og identitet. S. 122-131.
Hosar, Hans: Folkeleg, formyndersk eller fortapt? Faglege vegvalg for NLI år 2000. S. 21-42.
Høibo, Roy: Lokalhistorie som fleirkulturell møteplass. S. 43-59.
Kirkhusmo, Anders: Historielagene - bærebjelker i levedyktige lokalsamfunn? S. 9-20.
Kjelland, Arnfinn: Heim og ætt for nye generasjonar. Frå gards- til småsamfunnshistorie? S. 97-121.
Lindanger, Birger: Lokalhistorie - nærmiljøets lim? S. 88-96.
Moseid, Tone: Skjermkontakt med lokalhistorien. S. 70-73
Nysæter, Egil: Historie som lokalt samarbeidsprosjekt. S. 60-69.
Tretvik, Aud Mikkelsen: Lokalhistorie som kunnskapsleverandør i miljøvernet. S. 132-144.

Emner og sjangre i lokalhistorisk litteratur

Administrasjon, forvaltning og politikk

Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Av Thor Weidling. Riksarkivaren, skriftserie 7. 2000. 333 s. ISBN 82-548-0065-0.
Beskrivelse: Inneholder en beskrivelse av over 80 statlige organer og embeter, og korte, standardiserte biografier over 634 embetsinnehavere.
Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år. Av Hans Eyvind Næss m.fl. Univ.forl., 1987. 344 s. ISBN 82-00-18478-1. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
For rett og rettferdighet i 400 år. Sorenskriverne i Norge 1591-1991. Red. Hans Eyvind Næss. Utg. av Justisdepartementet i samarbeid med Fabritius Forlag, 1991. 247 s. ISBN 82-90545-19-3.
Beskrivelse: Sorenskrivernes liv, funksjoner og deres arkiver. Oversikt over alle sorenskrivere i perioden. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Herreds- og byrettenes organisatoriske utvikling. En historisk oversikt. Av Kristian Bloch. I: Trykt i NOU 1980 nr. 12 Vedlegg 1.
Beskrivelse: Oversikt over utviklingen av den lokale rettsorganisasjon fra eldste tider til ca. 1960.
Hvordan Nord-Norge ble styrt. Nordnorsk administrasjonshistorie fra 1530-åra til 1660. Av Rolf Fladby. Univ.forl., 1978. 109 s. ISBN 82-00-01792-3.
Kommuneinstitusjonen – lokalhistorikerens utfordring. Av Edgar Hovland. I: Heimen XXV 1988, s. 67-79.
Norsk bondekommunalisme fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart. Av Steinar Imsen. Del 1: Middelalderen. 1990. Del 2: Lydriketiden.Trondheim. 1994.
Beskrivelse: Om offentlig liv i bygde-Norge, bygdefolkets selvforvaltning og forholdet mellom øvrighet og bondesamfunn.
Vel forlikt. Forliksrådene i Norge 200 år. 1795-1995. Av Hans Eyvind Næss. Stavanger, 1995. 135 s. ISBN 82-993652-0-1. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.

Arbeider- og industrihistorie

Arbeidsfolk forteller. Norsk Folkemuseums serie, basert på samlingen av arbeiderminner. Fra papirindustrien (1953). Fra sagbruk og høvleri (1955). Renhårig slusk (1961). Jernbaneminner (1962).
Arbeiderbevegelsens lokalhistorie: en innføring. Av Svein Damslora. AOF, Oslo, 1983. 14 s.
Beskrivelse: Kort veiledning til fagforeninger, partilag etc. som ønsker å skrive sin historie. Egnet til studiesirkel.
Arbejdererindringer: metode, kildekritik, indsamling, benyttelse. Av Carl Erik Andresen, Jørgen Burchardt, Flemming Mikkelsen. Erhvervsarkivet, Århus, 1979. 239 s. ISBN 87-504-0431-8.
Grav der du står. Håndbok for den som vil utforske arbeidsplassen og lokalmiljøet. Av Sven Lindqvist. Tiden, 1982. 238 s. ISBN 87-88063-09-7. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Jernarbeidernes lokalhistorie: en innføring. Av Svein Damslora. AOF, Oslo, 1983. 24 s.
Beskrivelse: Kort veiledning til fagforeninger etc. som ønsker å skrive sin historie. Egnet til studiesirkel.

Bosettings- og befolkningshistorie

Fra stua full til tobarnskull. Om nedgangen i barnetall i norske familier i de siste 200 år, med særlig vekt på perioden 1890-1930. Av Sølvi Sogner, Hege Brit Randsborg, Eli Fure. Univ.forl., 1984. xiv,190 s.. ISBN 82-00-07072-7. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Gard, sii´da og andre småsamfunn i nordnorske bygder. (1981) Se nærmere beskrivelse. 88 s. ISBN 82-00-05674-0.
Han far sjøl i stua. Trekk fra norsk familiehistorie før og nå. Av Sølvi Sogner. Univ.forl., 1990.
Maksimum og minimum. Norsk busetnadshistorie etter DNØ. Av Liv Marthinsen. I: Innsikt og utsyn. Festskrift til Jørn Sandnes. Trondheim 1996, s. 144-182.
Beskrivelse: Flere undersøkelser i bygdebøker m.m. nyanserer ødefrekvens og bosetningsmønster.
På leiting etter den eldste garden. Nye metoder i studiet av tidlig norsk bosettingshistorie. Red. Rolf Fladby og Jørn Sandnes. Oslo : Universitetsforlaget, 1979. 170 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 6). ISBN 82-00-05302-4.
Beskrivelse: Rapport fra et NLI-seminar 1978 som diskuterte status, problemstillinger og metoder på dette forskningsfeltet. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Ødegårdstid i Norge. Det nordiske ødegårdsprosjekts norske undersøkelse. Av Jørn Sandnes og Helge Salvesen. Univ.forl., 1978. 179 s. ISBN 82-00-01749-4.
Beskrivelse: Redegjør for teorier, kilder, metoder og resultater av en rekke undersøkelser av bosetnings-, pris- og landskyldutvikling 1300-ca 1600. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Utvandringa – det store oppbrotet. Red. Arnfinn Engen. Det Norske Samlaget, 1978. (Vår nære fortid) 184 s. ISBN 82-521-0815-6. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.

Bygdehistorie og bondesamfunnsstudier

Bondesamfunn i oppløsning? Trønderske bondesamfunn 1930-1980. Red. Dagfinn Slettan. Lesja, 1989. 126 s. ISBN 82-7528-000-1.
Beskrivelse: Behandler tema med gyldighet også for andre landsdeler. Generelt drøftende innledningsartikkel.
Av innholdet: S. 9-26: Utsiktspunkt 50 år etter Krokann. Perspektiver på 100 års hamskifte. Av D. Slettan.
Bygd og by. Stad og omland. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. Oslo : NLI 1981. 250 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 10). ISBN 82-90176-08-2.
Beskrivelse: Strømmer av mennesker krysser grenser, likeså penger, varer og tjenester, tanker og idéer. Dette gjelder også feltet by og bygd, stad og omland. Byhistorikere har lenge vært opptatt av omlandets betydning gjennom århundrene, men saken kan også betraktes fra bygdas eller omlandets synsvinkel. I denne publikasjonen er temaet tatt opp på nordisk basis av forskere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge, som drøfter demografiske, økonomiske, sosiale og kulturelle aspekter av forholdet. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet. Red. Liv Marthinsen og Harald Winge. Oslo : NLI, 1991. 183 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 25). ISBN 82-90176-44-9.
Beskrivelse: Én teoretisk og syv empiriske artikler om å belyse ulike grupper i bygdesamfunnet i lokalhistoriske framstillinger.To alminnelige innvendinger mot norsk lokalhistorie er at forskningen har vært for bondedominert, og at den i for stor grad har presentert bygdesamfunnet som en homogen enhet. I tittelen på dette skriftet – i uttrykket «en sammensatt helhet» – antydes et annet program for lokalhistorien. Publikasjonen tar sikte på å skjerpe bevisstheten om lokalsamfunnenes komplekse og heterogene karakter. Artiklene retter oppmerksomheten mot samspill og motsetninger mellom ulike grupper i bygdesamfunnet. Mangfoldet av interesser, og konfliktene og alliansene mellom dem, tegnes med utgangspunkt i forskjellige temaer fra ulike norske lokalsamfunn. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Fiskerinæring og lokalsamfunn. Red. Einar Arne Drivenes og Rolf Fladby. Historieseksjonen, Universitetet i Tromsø, 1982. 93 s. ISBN 82-90030-12-6.
Beskrivelse: Artikler om endringer i nordnorske kystbygder i dette århundre. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Om husmandsvæsenet i Norge. Dets oprindelse og udvikling. Av Simen Skappel. Kra. 1922. Opptrykk: Kildeforlaget, 1979.
Det store hamskiftet i bondesamfunnet. Av Inge Krokann. 3. utg. 1982, med Etterord av Tore Pryser. (Først trykt i Norsk Kulturhistorie, bd. 5, 1942.) 142 s. ISBN 82-521-2081-4. 2. ut. er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.

Se også: Artikler om Krokann og hamskiftet, med litteraturhenvisninger til øvrig litteratur om emnet, i Heimen 1993:4.

Byggeskikk og kulturlandskap

Kulturlandskapets historie. Jord- og skogbruksområdene slik det var og slik det er i flatbygdene på Østlandet. Av Vidar Asheim. Univ.forl., 1978. 155 s. ISBN 82-00-05178-1. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid. Av Arne Lie Christensen. Oslo, 1995. 318 s. ISBN 82-530-1735-9. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Norske gardstun. Av Arne Berg. Univ.forl., 1968. 340 s.

Byhistorie

European Urban History. Prospect and Retrospect. Ed. by Richard Rodger. Leicester, 1993.
Komparasjon og byhistorie. Knut Kjeldstadli. I: Heimen 1/1992.
Moderne byhistorie. Noen perspektiver. Jan Eivind Myhre. I: Heimen 3/1987.
Norsk byhistorie. Tid for syntese? Red. av Steinar Supphellen. Trondheim, 2000. (Skriftserie fra Historisk institutt, NTNU ; nr. 30).
Norske byer 1500-1800. Identifikasjon, avgrensing, funksjoner. Finn-Einar Eliassen. I: Heimen 3/1987.
Tilnærmingen til byhistorie. På leting etter de urbane variabler. Jan Eivind Myhre. I: Historisk tidsskrift nr. 2 1987.
Den tverrfaglege byhistoria. Ola Svein Stugu. I: Heimen 1/1997.
Urban history. The Norwegian tradition in a European context. A report from the Conference in Urban History in Trondheim 21.-22.11.1997. Edited by Steinar Supphellen. Trondheim, 1998. (Skriftserie fra Historisk institutt, NTNU ; nr. 25).

Etnisitet og kulturmøter

Lokalhistorie, myter og identitet . Ivar Bjørklund. I: Framtid for den lokale fortida? (2001)

Gards- og slektshistorie

Bosetningshistoria inn i et nytt hundreår. Refleksjoner omkring "Boka om Land VIII". Arnfinn Kjelland. I: Heimen hefte 4, 1999.
Gard, sii'da og andre småsamfunn i nordnorske bygder. De minste enhetenes historie i lokalhistorien. Rolf Fladby (red.). Universitetsforlaget, 1981. 88 s. ISBN 82-00-05674-0.
Beskrivelse: Artikkelsamling der forfatterne behandler strukturene i de minste bosettingsenhetene med sikte på å klarlegge hvordan de forskjellige, til dels totalt ulike, typene småsamfunn har bidratt til å prege nordnorske lokalsmfunn og nordnorsk historie.
Frå gard til grend. Korleis utvikle gards- og slektshistoria? Red. Else Braut. Oslo : NLI, 2001. 97 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 35). ISBN 82-90176-93-7.
Beskrivelse: Den tradisjonelle modellen for gards- og slektshistorie settes her under debatt. Kan flere tema i gardshistoria heller behandles på grendenivå? Og hvordan behandler vi tettsteder og boligfelt og gir plass til «alle» som bor og har bodd i bygda? Dessuten er her gode råd om hvordan illustrere gards- og slektshistorie.
Gards- og slektshistorie. En studie av 170 bokmeldinger i tidsskriftet Heimen 1922-1981. J.Aa. Gjestrum. Utg. av J.Aa.Gjestrum/Toten museum, 1984.
Beskrivelse: Drøfter bakgrunnen for den sterke posisjonen denne typen lokalhistorie har fått her i landet. Med bakgrunn i lokalhistorietidsskriftet Heimen gjennom 60 år, trekker forf. fram hovedtrekkene i den fagdebatt som har pågått omkring denne typen bygdebøker.
Heim og ætt for nye generasjonar. Frå gards- til småsamfunnshistorie? Arnfinn Kjelland. (2001) I: Framtid for den lokale fortida?
Lokalhistorie fra gard til tettsted. Rolf Fladby, Steinar Imsen (red.). Oslo : Cappelen, 1974. (Skrifter fra NLI; nr. 3 ) 99 s. ISBN 82-02-02881-7.
Beskrivelse: Seminarrapport. Rapporten er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Av innholdet: Urbaniseringen av landsbygda; samfunnsomskaping og bosettingsstruktur; kulturlandskap og økonomisk aktivitet; organisasjonene og lokalsamfunnet; forslag til disposisjon for historien om en gard som er blitt til en tettgrend eller forstad.
På leiting etter den eldste garden. Nye metoder i studiet av tidlig norsk bosettingshistorie. Red. Rolf Fladby og Jørn Sandnes. Oslo : Universitetsforlaget, 1979. 170 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 6). ISBN 82-00-05302-4.
Beskrivelse: Rapport fra et NLI-seminar 1978 som diskuterte status, problemstillinger og metoder på dette forskningsfeltet. Rapporten er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Slekt og lokalsamfunn. En seminarrapport. Red. Harald Winge. Oslo : NLI, 1998. 159 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 34). ISBN 82-90176-90-2. Kr. 60,-
Beskrivelse: Artiklene retter søkelyset mot den betydning slekt har hatt i lokalsamfunnet, som strukturerende faktor på ulike felter av tilværelsen. En sosialantropog og en etnolog minner om at slekt kan defineres og oppfattes på svært ulike måter. Forholdet slekt, individ og lokalsamfunn drøftes, og flere forfattere belyser slektens rolle i forhold til ledelse, økonomi, religion og helse. Ståle Dyrvik vurderer slektshistoriens verdi for historisk demografi.
Spørrelister og disposisjonsframlegg til gardshistoria. 2. utg. Oslo : NLI, 1997. 10 s. (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; Nr 2). Gratis.
Beskrivelse: Heftet inneholder spørrelister for innsamling av gardshistorisk stoff tilpasset forskjellige landsdeler. Rolf Fladby og Andreas Holmsen gir eksempler på disposisjon av gardshistorie.

Jordeiendomsforhold

Gard – bygd – rike. Av Andreas Holmsen. Univ.forl., 1966. 247 s.
Beskrivelse: Artikler om bosetnings- og jordeiendomshistorie, matrikler og matrikkelgårdsbegrepet. Artiklene er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Kven åtte jorda i den gamle leiglendingstida? Av Halvard Bjørkvik og Andreas Holmsen. Tapir, 1972. Først trykt i Heimen bd. IX 1952-54.
Beskrivelse: Kommenterte oversikter over jordeiendomsfordelinga på fogderinivå 1661.
Skyld og skatt. Av Andreas Holmsen. I: Årsskrift for Agder historielag. Årg. XXXIII 1953, s. 82-123.
Beskrivelse: En klassisk artikkel om landskyld og matrikkelskyld, skatter og skattefordeling før 1816.

Kirke og religion

Gudstjenestelivet i Den norske kirke. Fra reformasjonstiden til våre dager. Av Helge Fæhn. Univ.forl., 2. utg. 1994. 507 s. ISBN 82-00-03966-8.
Beskrivelse: Om normer og regler for gudstjenesteordningene og kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon osv.

Kriminalitet, lov og rett og moralnormer

Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet. Av Jørn Sandnes. Univ.forl., 1990. 128 s. ISBN 82-00-21027-8. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Lokalsamfunn og øvrighet ca. 1550-1750. Red. Harald Winge. Oslo : NLI, 1992. 214 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 27). ISBN 82-90176-50-3.
Beskrivelse: Det er alminnelig antatt at det foregikk en siviliserings- eller disiplineringsprosess i disse århundrene, kjennetegnet ved en økende offentlig innblanding i individets og lokalsamfunnets liv. Et nordisk lokalhistorisk seminar 1991 tok dette temaet opp til behandling. Seminaret la vekt på å få fram de lokale konsekvensene og lokalsamfunnets reaksjoner. Boken inneholder innledningsforedrag og diskusjonsreferater fra seminaret.

Kvinnehistorie/kjønnshistorie

Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500-1850. Red. Anna Tranberg og Harald Winge. 2. utg. Oslo : NLI, 1994. 191 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 16). ISBN 82-90176-76-7. Kr. 60,-
Beskrivelse: Boka innledes med to metodiske artikler som behandler kvinnenes plass i lokalhistoriske framstillinger (jf. artikkelen Kjønn og språk). De øvrige artiklene gir et kvinneperspektiv på ulike sider ved samfunnslivet, kvinners livsløp under demografisk synsvinkel, kvinnearbeid i bygde- og bysamfunn og kvinners rettslige og samfunnsmessige stilling. Publikasjonen inneholder en oversikt over kvinnerelevante lover og forordninger fra 1500-tallet til ca. 1850. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.

Militær- og krigshistorie

Bygd og by under okkupasjonen. Red. Rolf Fladby og Tore Pryser. Oslo : NLI, 1982. 60 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 12). ISBN 82-90176-10-4.
Beskrivelse: Artiklar om okkupasjonstida som lokalhistorisk forskingsfelt. Metode. Personvern. Studiet av NS lokalt
Nordmenn i fangenskap 1940-45. Red.: K.Ottosen. 1995. 5 b. ISBN 82-03-26075-6.
Beskrivelse: Register over 40.000 nordmenn som var fengsla pga. motstandsverksemd. Fødslsdato, yrke, bustad, data for arrestasjon, fengselsopphald, frigjeving.
Norsk Fangeleksikon - Grinifangene. Red. B.R.Gjertsen. 1946. XXX, 786 s.
Beskrivelse: Fødselsår, dato for arrestasjon, grunn til arrestasjon og evt. neste fengselsopphald for ca. 20.000 fangar på Grini. Leksikonet er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Norsk krigsleksikon 1940-45. Red.: H.F.Dahl, G.Hjeltnes, B.Nøkleby, N.J.Ringdal, Ø.Sørensen. Cappelen, 1995. 468 s. ISBN 82-02-14138-9.
Beskrivelse: Oppslagsverk om hendingar, stader, institusjonar, omgrep, personar. Leksikonet er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Tyske militære avdelinger og feltpostnumre tilknyttet Norge 1940-1945. Erik Lørdahl. ISBN 82-995588-3-2.
Beskrivelse: Oppslagsverk m.a. for å finne lokalt materiale i arkiv etter den tyske okkupasjonsmakta
Våre Falne 1939-45. Red.: A.Ording m.fl. Utg. av den norske stat, 1949-51. IV bind.
Beskrivelse: Biografiske opplysningar om 11.000 falne og omkomne under krigen. De ulike bindene er tilgjengelig digitalt gjennom NB Digital.

Regions-/distriktshistorie

Distriktshistorie. Problemer. Metode. Organisering. Red. Rolf Fladby og Liv Marthinsen. Oslo : Universitetsforlaget, 1979. 86 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 8). ISBN 82-90176-05-8.
Beskrivelse: Hovedtemaet i denne seminarrapporten er distriktshistoriens problemstillinger og muligheter i forskningssammenheng. Flere av artiklene tar utgangspunkt i spesielle emneområder, f.eks. bosetnings- og befolkningsspørsmål, og vurderer mulighetene for å ta opp disse på distriktsplan.
Regional integration in early modern Scandinavia. Eliassen, Mikkelsen, Poulsen (red.). Odense Universitetsforlag, 2001. 287 s. ISBN 87-7838-658-6.
Regionalhistoriske forskningsoppgaver. B. Slettan (red.). Kristiansand, 1997. (Skriftserie / Høgskolen i Agder ; nr. 16). ISBN 82-7117-319-7. Dokumentet er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Regionen. S. 227-294. I: Til debatt. Innlegg ved Norske historikardagar. Ø. Bjørnson m.fl. (red.). Universitetet i Bergen, 1996.
Av innholdet: Regionen i norsk lokalhistorie. Harald Winge. S. 277-286.

Samtidshistorie

Korleis unngå å drukna i etterkrigstidas kommunearkiv? Av Hallvard Tjelmeland. 1990. I: Gå til kommunearkivet med lokalhistoriske problemstillinger.
Lokal samtidshistorie. Red. Rolf Fladby, Lars Thue og Harald Winge. Oslo : NLI, 1983. 121 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 14 ). ISBN 82-90176-13-9.
Beskrivelse: Rapport fra et NLI-seminar som drøftet problemer med og muligheter for å skrive lokalhistorie opp til den nærmeste fortid. Rapporten er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Lokalhistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Av Einar Niemi og Harald Winge. LOS-senteret, 1993. (Notat ; 9311) 51 s.
Beskrivelse: En kritisk gjennomgang av by- og bygdebøker som behandler etterkrigstida med hensyn til temavalg, teori og synsvinkler, m.m.
Lokalsamfunn under omstøping. Den nyeste tids lokalhistorie. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. Oslo : Cappelen, 1977. 155 s. (Skrifter fra NLI ; Nr. 5). ISBN 82-02-03610-0.
Beskrivelse: Artikler om befolkningshistorie, endringer i kulturlandskapet, kulturliv og organisasjonsmønster, bruk av muntlige kilder, økonomi og kommuneadministrasjon.
Spørreliste om den nyeste tids historie. Oslo : NLI 1993. 15 s. - (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; Nr 3). - Gratis.
Beskrivelse: For nyeste tid er intervjuer et nødvendig supplement til arkivkildene. Det er viktig å få fram det personlige og selvopplevde. Listen inneholder spørsmål til en rekke emner og er ment som et hjelpemiddel for intervjueren og inspirasjon til å lage lokalt tilpassa spørrelister. Dokumentet er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.

Skolehistorie

Allmugeskolen på austlandsbygdene 1730-1830. Av Knut Tveit. Tre band. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 1989. (Ikkje publisert, finst på bibliotek, bl.a. NLI).
Beskrivelse:
I.1. Omgangsskolen. Boka har omtale av omgangsskolane i alle prestegjelda i det dåverande Akershus stift.
I.2. Fastskolen. Boka har omtale av samtlege fastskolar i stiftet, og eit oversyn over seminaristane der.
I.3. Skolens utvikling. Boka er ei framstilling av skolens utvikling på grunnlag av bind I.1 og I.2.
Norsk grunnskole 250 år. Håndbok for lærere som vil bruke skolehistorie. Fotefar nr. 1/1989, utg. av Landslaget for lokalhistorie i skolen. 97 s.
Beskrivelse: Spesialutg. av LLS' tidsskrift i forbindelse med skolejubileet. Opplegg for skolehistorisk undervisning og aktiviteter med utgangspunkt i lokale forhold.
En skole gjennom 250 år. Den norske almueskole – folkeskole – grunnskole 1739-1989. Av Hans-Jørgen Dokka. NKS-forlaget, 1988. 224 s. ISBN 82-508-0427-9.

Økonomisk historie

Fiskerinæring og lokalsamfunn. Red. Einar Arne Drivenes og Rolf Fladby. Historieseksjonen, Universitetet i Tromsø, 1982. 93 s. ISBN 82-90030-12-6.
Beskrivelse: Artikler om endringer i nordnorske kystbygder i dette århundre. Samlingen er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Norge fra u-land til i-land. Vekst og utviklingslinjer 1830-1980. Av Trond Bergh, Tore Hanisch, Even Lange, Helge Pharo. Gyldendal, 1983. 253 s. ISBN 82-05-14100-2. Boka er tilgjengelig på bokhylla.no.

Årbøker

Lokalhistoriske skrifter. Av Kjell Haugland. I: Handbok i historielagsarbeid. 1999.
Lokalhistoriske årbøker. Redaksjon. Typografi. Økonomi. (Skrifter fra NLI ; Nr 2)
Lokalhistoriske årbøker II. Trykkingen. Av Bjørn Brænd. Oslo : NLI, 1988. 64 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 20). ISBN 82-90176-32-5. Kr. 30,-
Beskrivelse: Publikasjonen tar opp praktiske sider av årboks- og annet utgiverarbeid. Mye er forandret på dette feltet siden 1988, men noe av stoffet er fortsatt aktuelt, som gode råd om grafisk formgivning, redaksjonell bearbeiding, anbud, valg av trykkeri, samt en fyldig liste over grafiske fagtermer.