Christian Stercke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christian Stercke (ukjent fødselsår i København, død 1658 i Risør) var fogd, toller og krovert.

Embetskarriere

For sin innsats som trompeter i Christian IVs hoffkapell ble Stercke belønnet med embetet som fogd i Mandal i 1624. I 1628 ble han, sammen med flere andre embedsmenn i lenet, klaget inn for å "(...) havde begaaet adskillige Misligheder og derunder kommet i Strid med Almuen."[1] I 1630 ble han suspendert fra stillingen og året etter dømt på flere punkter, for å bli endelig avsatt i 1633.

Stercke ga en fullmakt til svogeren Fredrik Jenssøn (d. 1654), datert Mandal 22. september 1636:

Da War skichet Erlig och forstandig Mannd Fridrick Jenssøn med Schrifftlig fuldmacht Aff Sinn Suoger Christiann Stercke, giffuet och meddelt. At søge och thale huis Sager j Rette, som hannd haffde jndsteffnnt till denne neruerende thid. Och der vdjndenn giøre och Lade, effter Lougenns gemess, Ligeruis Som hannd Sielff kunde were tilstede, Som dend fuldmacht ehr medførendis, Acterett Kløffuenn j Mandall dennd 22. September nest forledenn, findis vnderschreffuit Christiann Sterckis Egenn hannd.[2]

Fullmakten kan oppsummeres slik: Fredrik Jenssøn kunne stå i Sterckes sted og tale hans sak, som om Stercke selv var til stede, i retten i de saker han hadde gående. Av dette kan vi lese at Stercke hadde flere saker gående, men at han av en eller annen grunn var ute av stand til å møte i retten selv.

I 1639 fikk han likevel tollerembetet i Risør, som han først overtok etter at enken etter forgjengeren, Lauritz Jacobsen, var død i 1642. Samme år fikk han også tillatelse til å drive kroen, som enken hadde drevet fram til sin død, videre.

Familie

Omkring 1620 giftet Stercke seg i Mandal med Anne Rolfsdatter Sandnes (d. Øst-Risør), datter av godseieren Rolv Naidsson Sandnes (d. 1633).

Fotnoter

  1. Stian Herlofsen Finne-Grøn, sitert etter Nilssen 2002: 107
  2. Agdesiden dombok 1636 (1998): 124

Kilder og litteratur