Håre (Søndre Sønju) 1686-1751

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Håre 1686-1751)
Hopp til navigering Hopp til søk

Håre 1686-1751

Håre er en navnegård i Bingen i Øvre Eiker kommune. Den var sannsynligvis en selvstendig gård i middelalderen, men i ødegårdstida etter svartedauden har den blitt underbruk av nabogården Sønju, og den kalles i kildene også for Øde-Sønju. Den fikk dermed samme matrikkelnummer som Sønju, opprinnelig MN.54, seinere (1838-1887) MN.184, og etter 1887 gårdsnummer 180 på Øvre Eiker.

Håres historie fram til 1886 er behandlet i artikkelen

Etter tredelingen av Sønju i 1686 var Håre et gårdsbruk på 3 3/4 lispund, som tilsvarte 15% av den samlede landskylden til matrikkelnummer 54 Sønju, som var 1 skippund 5 lispund[1]. Ved midten av 1700-tallet hadde verdien av eiendommen vokst til 5 lispund, men det er ikke klart når og hvordan denne økningen skjedde.

Ved skiftet etter Peder Andersen Sønju i 1686 var det sønnen Ole Pedersen (ca.1648-1698) som ble eier av Håre. Etter hans død overtok enken Mallene Rasmusdatter (ca.1648-1725) og hennes nye ektemann Ole Hansøn (ca.1655-1725). Deretter overtok Ole Pedersens sønn, Hans Olsen Haare (ca.1672-1772), og i hans tid ble gården delt i flere bruk.

1686-1698: Ole Pedersen Haare og Mallene Rasmusdatter

Ved skiftet etter Peder Sønju skal sønnen Ole (også kalt Oluf) ha blitt eier av 3 3/4 lispund ved skiftet etter faren på 1680-tallet.[2] Siden Ole og etterkommerne vanligvis nevnes som Håre, må vi anta at dette var den søndre delen av gården, altså Håre, som Ole arvet etter faren. .[3]

Ole Pedersen Haare (ca.1648-1698)[4] var gift med Mallene Rasmusdatter (ca.1648-1725)[5]. De hadde barna:

 • Peder Olsen Sønju (ca.1680-1698)[6]
 • Hans Olsen (ca.1684/86-1772)[7]
 • Rasmus Olsen(født ca.1684/86, nevnt 1701-1751) [8]
 • Lars Olsen (1689-???? - nevnt 1701) [9]
 • Anders Olsen (nevnt 1701) [10]
 • Sara Olsdatter (nevnt 1701) [11]
 • Randi Olsdatter (nevnt 1701-1711)[12].1698-1751: Hans Olsen Haare og Elline Halvorsdatter

Bare en ukes tid etter at det var avholdt skifte etter Ole Pedersen, giftet enken Mallene seg på nytt med tjenestegutten på gården, Ole Hansøn (ca.1655-1725). Muligens drev han gården sammen med stesønnen, Hans Olsen Haare. Både Ole Hansen og Mallene døde på Håre. [13]

Hans Olsen Haare (ca.1684/86-1772) var gift med Eline (Helene) Halvorsdatter [14] De hadde barna:

 • Maren Hansdatter (1706-1707) [15]
 • Ole Hansen (1708-1784) [16]
 • Halvor Hansen (1712-1712 )
 • Peder Hansen (1713- )
 • Halvor Hansen (1715-1717 )
 • Johannes Hansen (1717-1779) [17]
 • Halvor Hansen (1719- ) [18]
 • Hans Hansen (1722- )
 • Eli Hansdatter (1724- ) [19]
 • Else Hansdatter (1725- ) [20]
 • Mallene Hansdatter (1732- ) [21]Delingen av Håre i 1751

Eiendomsforholdene på Håre rundt midten av 1700-tallet er foreløpig nokså uklare, men det kan virke som om hele gården (2 1/2 lpd) var samlet fram til 1751, da det ble holdt skifte etter Hans og Elline. Det er imidlertid mulig at den sørøstre delen av eiendommen er solgt tidligere? [22].

Den eldste av sønnene, Ole Hansen frasa seg åseteretten mot "en plads og jordvey paa østerlig kant". Dette må være Håreplassen, med skyld 1/8 lpd. I 1765 nevnes Ole Hansen som "inderst" på Håre.

Den yngre broren, Peder Hansen overtok trolig resten av gården, men han solgte straks "halve deelen af Haare" til Anders Andersen Ødegaarden. [23] I 1788 har "Østre Haare" skyld på 1 3/8 lpd - altså 1/2 lpd mer enn det som Anders Andersen kjøpte i 1751 - hvem som eide dette 1/2 lpd er foreløpig uklart.

Gårdens historie etter 1751 er behandlet i artikleneKildehenvisninger

 1. Basert på landskylden som oppgis for Sønju i 1647-matrikkelen. Opplysningen om Håres landskyld er tatt fra Ruuds notater fra rettssakene mot Niels Brandt. Det kan ikke utelukkes at gården alt i 1686 omfattet en større landskyld enn dette.
 2. Ruuds notater fra retssakene mot Niels Brandt
 3. Det ble skiftet etter Ole Pedersen og enken Mallene Rasmusdatter på Håre under Sønju 31/8-1701. Skiftet må leses!
 4. Ifølge kirkeboka ble Ole Pedersøn Haare begravd 27/11-1698, 50 år gammel.
 5. Hvor kom Mallene fra? Har ingen kilder om dette
 6. Ifølge kirkeboka ble han begravet 18/12-1698, 18 år gammel
 7. Nevnes i skiftet etter faren i 1701. Ifølge kirkeboka ble Hans Olsen Synie begravet som fattiglem 3/5-1772, 100 år gammel! Alderen må vel tas med minst en klype salt. Ole Pedersen er nevnt som far til to barn som blir døpt i 1684 og 1686, uten at noe navn nevnes. Hans er trolig en av disse. I så fall har han i hvert fall ha blitt nesten 90 år gammel.
 8. Nevnes i skiftet etter faren i 1701. Dette kan være Ole Sønjus barn som døpes i 21.09.1684 eller 26.12.1686. Han nevnes som fadder et par ganger (1711, 1715) og døper 8 barn på Eiker i perioden 1721-40. I 1751, da brorsønnen Ole Hansen overtar Håreplassen, opplyses det at Rasmus har bodd på denne plassen tidligere, men at han nå bør på Thorrudeie på Modum. Se under Håreplassen
 9. Lauritz, sønn av Oluf Sønju, døpt 2/6-1689. Han nevnes i skiftet etter faren i 1701, men jeg har ikke greid å finne ham seinere. (Kan muligens være Lars Olsen Jahreneie, som nevnes som fadder i 1740?)
 10. Nevnes i skiftet etter faren i 1701, men jeg har ikke greid å finne ham seinere.
 11. Nevnes i skiftet etter faren i 1701. Hun kan være Ole Sønjus ikke-navngitt barn som døpes 21.09.1684 eller 26.12.1686. Jeg har ikke greid å finne henne flere steder.
 12. Nevnes i skiftet etter faren i 1701. Hun kan være Ole Sønjus ikke-navngitt barn som døpes i 21.09.1684 eller 26.12.1686. Hun nevnes flere ganger som fadder 1704-1711
 13. Ifølge kirkeboka ble Ole Hansen og Mallene Rasmusdatter viet 11/9-1701. Han ble begravet 70 år gammel 21/1-1725, bare et par uker før Mallene, som ble begravet 2.4.1725, 77 år gammel.
 14. Hun er nevnt flere ganger som fadder 1715-1736 - kan være fra Bergan eller Torrud (jfr barnas faddere). Det ble holdt skifte i 1751, da hun var død.
 15. KB: begravet 2/2-1707, 6 uker gl, datter av Hans Olsen Haare og spuriøs moder Eline Halvorsdatter
 16. KB: begravet 16/5-1784, 80 år. I 1751 frasa han seg åseteretten til Håre mot å bli eier av Håreplassen (se under Håreplassen)
 17. KB: begravet 28/11-1779, 63 år
 18. ikke nevnt i skiftet 1751, ikke funnet i andre kilder
 19. = Else i skiftet?
 20. 26 år og ugift ved skiftet i 1751
 21. 19 år år ved skiftet i 1751
 22. Her må skiftet fra 1751 studeres nærmere: I 1751 ble det holdt skifte etter Hans Olsen Haare og hans avdøde kone Hellene: 9/1-1751
 23. I-1 (pb2 fol.341): Haare: Skiødebrev 19.07.1751 hvorved Peder Hansen Haare overdrager sin eldste broder Ole Hansen for hans aasædesret en plads og jordvey paa østerlige kant + samme sted: Haare 19.07.1751: Skiøde hvorved Peder Hansen Haare haver til Anders Andersen Ødegaarden solt halve deelen af Haare. Ole Hansen betaler 1 ort årlig til hver av eierne, Anders Andersen og Peder Hansen. Står også at plassen (Håreplassen) tidligere var bebodd av broren Rasmus Olsen, som nå har flyttet til Thorrudeie på Modum. NB! Se nærmere på skjøter tinglyst 19/7-1751 - "halve deelen" solgt til Anders Andersen (7/8 lpd).