Østre Håre 1751-1838

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Østre Håre var et bruk under matrikkelgården SønjuEiker.

Håre er en navnegård i Bingen i Øvre Eiker kommune og var trolig en selvstendig gård i høymiddelalderen, men ble i ødegårdstida etter svartedauden underbruk av nabogården Sønju. Etter hvert som Sønju ble delt i flere parter, ble Håre tatt i bruk som navn på flere av brukene.

Håres eldste historie er behandlet i artiklene

Håre var altså fra 1751 delt i to eller muligens tre bruk, samt en mindre plass. I tillegg til Østre Håre var det Vestre Håre og Håreplassen. Dessuten er det en gårdpart, med skyld 1/2 lispund, der eierforholdene foreløpig er uklare. Antagelig var dette den sørøstre delen av gården.

1751-1762: Anders Andersen

7/8 lispund av Østre Sønju blei i 1751 kjøpt av Anders Andersen. Dette må være den ene av de tre brødrene som på denne tiden eide nabogården Fremmere Sønju. I enkelte kilder kalles han Anders Andersen Haare, og det er mulig at han og familien bodde på Østre Håre mellom 1751 og 1762. I 1762 solgte Anders Andersen denne gårdparten til Jon Bentsen, men i 1768 var en Niels Iversen eier av 1 3/8 lispund, som han da solgte til Erich Sørensen Værp. Her er det flere alternative tolkningsmuligheter: 1. Anders Andersen kjøpte 1/2 lpd i Østre Håre på et annet tidspunkt enn 1751, slik at han solgte 1 3/8 lpd til Jon Bentsen i 1762 2. Jon Bentsen kjøpte 1/2 lpd enten fra Peder Hansen Haare eller noen andre, enten før eller etter at han kjøpte resten av Østre Håre av Anders Andersen i 1762 3. Niels Iversen kjøpte dette 1/2 lpd enten før eller etter han (en gang mellom 1762 og 1768) kjøpte resten av eiendommen fra Jon Bentsen.

1762?-1764?: Jon Bentsen

Det kan altså være at Jon Bentsen kjøpte deler av Østre Håre før (eller etter) 1762, men det kan også være at hans andel aldri omfattet med enn de 7/8 lpd som Anders Andersen ble eier av i 1751. Denne Jon Bentsen var sønn av bjørnejeger Bent Jonsen (ca. 1703-1764), som var husmann på Benteplassen.[1]

1764?-1768: Niels Iversen

I 1768 var en mann ved navn Niels Iversen eier av Østre Haare (1 3/8 lpd). Trolig har han blitt eier av dette etter Jon Bentsens død i 1764. Hvem var Niels Iversen?

En Niels Iversen var tjenestekarl på Hasselverket hos Jacob Neuman i 1765. Kan det være ham? [2]

Nils Iversen Haare og Mari Jensdatter:

 • Christian (1786- ) [3]

Dette tyder på at Niels kom tilbake til Håre som leilending nesten 20 år etter at han solgte gården til Erich Sørensen og ble leilending under ham???

1768-1788: Erich Sørensen Verp

Erich Sørensen Verp (1747-1810) var sønn av Søren Erichsen Holte. Han var tjenestedreng hos Peder Hansen Haare i 1765. [4] Et interessant spørsmål er hvordan denne tjenestedrengen i 1768 hadde fått økonomi til å kjøpe en part på 1 3/8 lpd i Østre Haare. Samme år giftet han seg med Maren Torgersdatter (1748-1773), som var datter av den Torger Larsen som en kort periode hadde vært eier av Nordre Sønju.[5], som var datter av Torger Larsen på Nordre Sønju. [6]

Erich Sørensen og Maren Torgersdatter hadde to barn:

 • Goro (1770- )[7]
 • Søren (1772- )[8]

Etter at Maren døde, giftet Erich seg på nytt med Randi Sørensdatter, og de fikk en sønn:

 • Mads (1775-1777) [9]

Med neste kone, Gunille Biørnsdatter, fikk Erich også en sønn:

 • Mads (1777-1780)[10]

Fjerde og siste kone var Randi Biørnsdatter. Men henne fikk Erich barna:

(NB. Sjekk KB mht moren - er Randi Sørensdatter, Gunille Bjørnsdatter og Randi Bjørnsdatter tre forskjellige?)

Teori: Erich Sørensen flyttet til Verp i 1786 og Niels Iversen overtok Østre Håre - den Niels Nielsen som kjøpte gården i 1788 kan være Niels Iversens sønn? Eller har Niels Iversen vært partseier hele tiden?


1788-1827: Nils Nilsen Haare

Salget i 1788 omfattet Østre Håre, med landskyld 13/8 lispund, samt en anpart av hestehagen Finnehagen, frakommet Vestby. Kjøperen var Nils Nilsen Stensrud, som flyttet til Håre. [16]

Fire år seinere, i 1792, forsøkte Erich Sørensen å ta gården tilbake på odel, men greide ikke å innløse den «på grunn av de store forbedringer som var gjort i Nils Nilsens tid...»

Beboere på gården ved folketellingen i 1801:

 • Niels Nielssen Haare (48) (gift 1.)
 • Ingeborg Olsd. (46) (hustru) (gift 1.)
 • Massi (20) (datter) (ugift) [17]
 • Eli (18) (datter) (ugift)[18]
 • Niels (14) (sønn)
 • Ole (9) (sønn) [19]

De samme fire barna nevnes da det ble holdt skifte etter Ingeborg i 1812 [20]

I 1802 hadde Østre Håre en utsæd på 1 tønne. Gården hadde en hest og tre kuer, og den hadde «fornøden skoug» til eget bruk og «lidet til udsalg». Under gården lå det en plass «der som livøre er kommet fra Gaarden», og som svarte 24 skilling i årlig skattehjelp.

I 1803 ble det hold grenseoppgang - denne er antagelig nøkkelenn til å klare opp i eiendomsforholdene på Håre på slutten av 1700-tallet.[21].

Ved skiftet etter Ingeborg Olsdatter i 1812, ble halve gården (1 3/16 lpd) utlagt til de to sønnene, Nils og Ole, mens faren, Nils Nilsen, beholdt den andre halvdelen. Først i 1827 solgte han gården til sønnene på nabogården, Anders og Christopher Olssønner.[22]

1812-1852: Nils og Ole Nilssønner

I 1812 ble brødrene Nils og Ole eiere av den søndre halvdelen av Østre Håre, som de kjøpte av faren Niels Nielsen Haare. Denne gårdparten var skyldsatt til 13/16 lpd), det samme som verdien av den halvdelen faren beholdt.[23]

På et seinere tidspunkt må Ole Nilsen ha blitt ene-eier av denne gården, som i 1838-matrikkelen fikk løpenummer 590, som tilsvarer dagens gbnr.180/10.

1827-1865: Anders og Christopher Olssønner

Brødrene Anders og Christopher, som var eiere av gården Sønju-Haugen, kjøpte i 1827 den nordre halvdelen av Østre Håre av Nils Nilsen. I 1838-matriklen fikk denne gårdparten løpenummer 589, som tilsvarer dagens gbnr.180/9.De to brødrene eide gården sammen fram til 1850, da Anders ble ene-eier.[24] Han solgte videre til sønnen Peder i 1865.[25]

Matrikkelen 1838

I den trykte matrikkelen fra 1838 kan følgende bruk spores tilbake til den gården som siden 1751 hadde navnet Østre Håre:

 • Løpeno.589 var den nordre halvdelen av Østre Håre, med opprinnelig landskyld 2 1/2 lispund, men redusert til 1 3/16 lispund da eiendommen ble delt i 1812. I 1812 ble imidlertid to I 1928 ble jorda kjøpt opp av nabogården Stor-Sønju, men et skogstykke har beholdt det gamle bruksnummeret.
 • Løpeno.590 var en andel av Østre Håre som ble utskilt fra løpeno.589 i 1812 og fikk landskyld 1 3/16 lispund.
 • Løpeno.597 var småbruket Håreplassen, med landskyld 1/8 lispund.
Kildehenvisninger

 1. Flesbergboka IV, side 464 av Sigurd Vinger og notater fra Olav Homlebekk
 2. Niels Iversen Holte ble gift med Mari Nielsdatter Reersrud 4/12-1771, de fikk barna Maria (døpt 28/5-1772) og Anders (døpt 27/10-1782) - kan Jensdatter i 1786 være feilskrift? eller ny hustru?)- ifølge opplysninger fra Olav Homlebekk var Nils Iversen Holte gift 1.gang med Maren Joensdatter fra Lier?
 3. KB: født 2/9-1786, døpt 17/9-1786
 4. KB: døpt 26/11-1747, Erich, sønn av Søren Erichsen Holte, KB: Begravet 4/3-1810: Erich Sørensen Wærp, 63 år gl.
 5. KB:Døpt 25/8-1748: Maria, datter av Torier Larsen Vestfossen, KB: begravet 12/4-1773: Maria Torgiersd. Synjue, 24 år
 6. KB: Forlovet 12/6-1768 og viet 31/7-1768: Eric Sørensen ASynie og Maren Torgiersd. Synie. Forlovere var Anders Andersen Synie og Anders Rasmussen.
 7. B. døpt 23/9-1770
 8. B. døpt 22/11-1772
 9. KB. døpt 19/2-1775
 10. KB. døpt 26/10-1777
 11. KB. døpt 22/1-1781
 12. KB. døpt 16/3-1783
 13. KB. døpt 26/2-1786
 14. KB. døpt 4/7-1790, barn av Erich Sørensen Wærp
 15. KB. døpt 20/5-1792
 16. (Skjøtet bør leses).
 17. KB: konf. 1796, 15 år. I 1812 gift med Gunder Knudsen Homlehagen
 18. I 1812 gift med Søren Amundsen
 19. f. 1792 iflg. kirkebok
 20. Skifte 1/10-1812.
 21. III-1, fol.6aa: Deelingscontract imellem Anders Andersen, Anders Thorgersen, Niels Nielsen og Kittil Helgesen hvorved enhvers Eiendoms Strækninger er bestemt. Dat. 24/6-1803, thl 29/6-1803
 22. III-1, fol.70b: Skjøde fra Nils Nilsen til Anders og Christopher Olssønner på 9/16 lpT 3/4 Skind af gaarden nr 54 Sønju for 370 Spd. Dat.20.12.1827, thl 16.1.1828
 23. III-1, fol.66b: Samfrænde skifte efter Nils Nilsens hustru, Ingeborg Olsdatter hvorved 1 1/8 lpT og 1 1/2 skind er overdraget sønnerne Nils og Ole, som betaler sine sødskende en bestemt summa i arv og præsterer faderen Nils Nilsen et aarlig Livøre LøbeNo 589 og 590. Dat.1.10.1812, thl.26.10.1812.
 24. Skjøde fra Christopher Olsen til broder Anders Olsen Sønju paa hans Halvdeel af denne Eiendom for 200 Spd - dat.2 2 1850, thl. 13 3 1850
 25. Skjøde fra Anders Olsen Sønju til Søn Peder Andersen Paa denne Gaardpart for 500 Spd - dat. 20 12 1865, thl. 12 2 1866.Eiker Leksikons logo.jpeg Østre Håre 1751-1838 inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!